Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 10.12.2020 beslutat att:

 • Välja Wikström ÅVSS och Pasanen GV till rösträknare och protokolljusterare för mötet;
 • bevilja Rosanna Fellman och Sini Lamoureux befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot för resten av mandatperioden, samt Fredric Andergård befrielse för vårterminen 2021. Fullmäktige beslutade att kalla in suppleanter enligt bestämmelserna i valordningen för val av fullmäktige och fastställa sammansättningen av fullmäktige;
 • fastställa verksamhetsplanen för ÅAS affärsverksamhet för år 2021;
 • fastställa affärsverksamhetens budget för år 2021;
 • fastställa verksamhetsplanen för ÅAS intressesektor för år 2021;
 • kåravgiftens storlek för läsåret 2021-2022 är 64 euro;
 • fastställa ÅAS intressesektors budget för år 2021;
 • tillsätta en arbetsgrupp som får till uppgift att gå igenom och uppdatera strategins åtgärdsprogram, samt att gruppens medlemmar fastställs på möte 02/21;
 • välja Tobias Ahlbäck, Aida Ohtonen, Johanna Brink, Annina Forsblom, Michelle Storm Ida Nordell, och Sara Hagman till kårvalsnämnden, samt fastställa ett arvode för nämndens ordförande på 500 euro. Fullmäktige beslutade att nämnden ännu kan kompletteras på möte 2/21;
 • välja Julia Liewendahl, Annina Forsblom, Carolina Söderqvist, Gabriella Raittila och Matias Martelin till prisnämnden för Jägarkapten Paul Wallenius kamratskapspris för år 2021;
 • välja Sari Pikkala med Linnéa Henriksson som personlig suppleant och Claus Stolpe med Jenny Lindholm som personlig suppleant till lärarmedlemmar, samt Patrick Schubert, Anders Mattsson och Oliver Back som medlemmar i prisnämnden för Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris för år 2021;
 • välja Olav Eklund, Ruth Illman och Elina Pirjatanniemi till medlemmar i Seniorernas Råd för år 2021;
 • utse Riina Forsman till kårheraldiker, och välja Kati Systä, Frans Villanen, Tobias Ahlbäck och Albert Mattsson som medlemmar till nämnden för utdelande av Brahevingarna och Brahevingarna med lyra för år 2021;
 • välja revisionsbolaget KPMG till ÅAS revisionsbolag, vilket bland sina anställda utser två revisorer och sifferrevisorer och deras suppleanter för år 2021;
 • välja Matias Martelin, Annika Ojala, Sara Hagman och Ida Nordell som inventerare för Åbo, samt Frans Villanen och Tobias Ahlbäck som inventerare för Vasa för år 2021. Fullmäktige beslutade att inventerarna sammankallas av service-experterna på respektive ort;
 • välja Ida Wikman som suppleant till fakultetsrådet för FSE;
 • bevilja rätten att bära styrelsenålen även efter 31.12.2020 till Frans Villanen, Matias Martelin, Anders Mattsson, Sara Hagman, Miika Alhopuro, Julia Kortelainen, Amanda Björk och Tobias Ahlbäck, Annika Ojala och Otto Öhman;
 • godkänna den reviderade versionen av ÅAS ställningstagande, samt ger GS Öberg i uppdrag att arrangera korrekturläsning;
 • ÅAS styrelse får i uppdrag att föra fram betydelsen av att ansöka om att bli ett rättvisemärkt universitet och uppmana ÅAs ledning till att göra det;
 • ÅAS styrelse får i uppdrag att skapa en plan för hurdana tillgänglighetsfrågor specialföreningarna kan ta i beaktande då de ordnar evenemang, samt att i ÅAS egna evenemangsbeskrivningar alltid inkluderar tillgänglighetsinformation;
 • ÅAS styrelse får i uppdrag att diskutera med ÅAs ledning om behovet av enhetliga riktlinjer för hur lärare ska anpassa kurser enligt studerandes specialbehov och utreda hur en kunde kommunicera vidare behovet av specialarrangemang för vissa studerande så att den enskilda studerande inte blir tvungen att göra det flera gånger för varje enskild kurs, ifall läraren inte kommer ihåg hen.