Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 30.9.2020 beslutat att:

  • befullmäktiga styrelsemedlem Ahlbäck att samla in och skicka ÅAS kommentarer till OVVS strategi före deadline;
  • lediganslå årsfestkommittén med intresseanmälan som utgår 18.10.2020 kl. 23.59, samt att årsfestkommittén väljs av styrelsen i samråd med årsfestmarskalken den 21.10.2020. I årsfestkommitténs sammansättning strävas efter att båda orterna är representerande;
  • välja Sebastian Björklund till årsfestmarskalk till ÅAS årsfest 2021;
  • införskaffa ett postfack till Åbokansliet och reserverar medel från budgetposten för kanslimaterial för ändamålet. SEÅ Heikkilä befullmäktigas att beställa facket;
  • införskaffa sorteringskärl till Åbokansliet och reservera medel från budgetposten för kanslimaterial för ändamålet;
  • välja Julia Liewendahl som ordinariemedlem till direktionen för Vasa Övningsskola;
  • välja Marie Lövholm som suppleant till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen;
  • godkänna innehållet i utkastet till Grupp 40 000 kommunalpolitiska program, samt att befullmäktiga SO Martelin och Styrelsemedlem Alhopuro att göra små ändringar till utkastet vid behov och godkänna den slutliga versionen av programmet.