I denna bloggtext har vi samlat höstens största teman då det kommer till intressebevakning. Vi öppnar upp bland annat vårt arbete angående studieutrymmen på campus, krisstöd för studerande samt vad vi gjort inom internationella ärenden.

Stöd för studerande i det förlängda krisläget

Krisledningsgruppen för ÅA (där vår generalsekreterare Jasmin är med) har gett krisstödsgruppen för ÅA (där vårt studentombud Petra är med) i uppdrag att komma med förslag till åtgärder som kan stöda studerande nu då pandemin bara fortsätter. Krisstödsgruppen har utvidgats med representanter från alla fakulteter och kårstyrelsemedlemmarna Amanda, Matias, Sara och Tobias. Krisstödsgruppen ska inom kort komma med förslag på enkla praktiska sätt att stöda studerande med inlärning, se över arbetsbördan och öka gemenskapen. ÅAS har i arbetet bl.a. lyft upp vikten av andra examinationsformer än inlämningsuppgifter, tydlig kursinformation och ökade möjligheter att boka grupprum på campus.

Utbildnings- och kulturministeriet har reserverat resurser för stöd till studerande, ÅAS har tillsammans med ÅA ansökt om pengar för bl.a. ökade studiepsykologtjänster, studiehandledare som kan kontakta studerande i riskgrupp att avbryta studierna och olika studiecirklar och vardagsstödsgrupper för studerande.

 ÅA kommer att rekrytera en till studiepsykolog för läsåret för att minska på köerna. Just nu kan man använda MindChat  tisdag till torsdag. 

Det är bra om alla studerande och föreningar kontinuerligt diskuterar med personalen om vad som behövs i praktiken för att klara kurser och ge exempel på vad som fungerar, t.ex. nämna vilken lärare som har tydliga kurskrav och en klar moodlesida. Vill nån ha hjälp med att be om linjeträff eller ämnesmöte eller formulera brev om studerandes önskemål hjälper vi gärna!

Uppdateringen av ÅA:s jämställdhets- och likabehandlingsplaner

ÅA:s jämställdhetskommitté (där det finns två studentrepresentanter och studentombud Petra sitter med som sakkunnig) jobbar med att analysera resultaten från enkäten som gjordes under hösten. Planerna för jämställdhet och likabehandling kommer nu att göras skilt för personal och för studerande och det mest glädjande är att man kommer att skriva ut vilka konkreta åtgärder som ska göras för att uppnå de olika målen. 

Studieutrymmen och bibliotek

På Studentkårens initiativ öppnades restaurang ASAs (Åbo) och Foajéns (Vasa) utrymmen som studieutrymmen för första årets studerande i början av oktober. På fullmäktigemöte 5/20 gav fullmäktige dessutom styrelsen och ekonomidirektionen (ED) i uppgift att utreda möjligheten att använda Kårens utrymmen som studieutrymmen för alla studerande. Detta är tyvärr just nu lagt på is på grund av följderna efter branden på Kåren 17.10.

På studenternas och fullmäktiges begäran lobbade vi i höstas också för att biblioteken på campus i Åbo skulle förlänga sina öppettider. Till vår stora glädje förlängde ASA-biblioteket och Boktornet sina öppethållningstider i början av oktober och är nu öppna till kl 18 mån-tors.

Möten med biträdande direktör och kommunikationschef på ÅA

Under årets gång har vi haft flera möten med biträdande direktör Lena Nybond, och även möte med kommunikationschef Thurid Eriksson. Under mötena har vi lyft upp bristerna i kommunikation till studerande, speciellt gällande beslut som fattas, vikten av vardagstydlighet, diskuterat kursarrangemang, problem i distans- och hybridundervisningen mm. Regelbundna möten under året och en öppen dialog har varit väldigt trevligt, ett stort tack till Lena för det och vi hoppas att det goda samarbetet kan fortsätta även under nästa år. 

Internationella ärenden

Den här hösten har vi ordnat “International Forums” via Zoom. Konceptet är ett avslappnat forum för alla internationella studerande på ÅA, både utbytesstudenter och internationella masters studerande, och deras tutorer.  Idén bakom forumet är att ha ett sätt för oss att informera internationella studerande och tutorer om aktuella ärenden och intressebevakning som berör dem, samtidigt som det fungerar som ett forum för dem att berätta för oss ifall om funderingar, problem och erfarenheter på ÅA. Vi vill erbjuda denna möjlighet eftersom vi är medvetna om att det kan vara svårt för internationella studerande att delta i vår verksamhet och hitta information om aktuella ärenden på grund av språkliga hinder. Vi är väldigt glada över att internationella studerande och tutorer har haft tid och intresse att delta, och vi hoppas kunna fortsätta med samma koncept under våren.

In this blog post we have gathered the main things that have happened during this fall concerning our advocacy work. We explain a bit of what we have been working on regarding international affairs, study areas at the campus, and crisis support for the students.

International Affairs

This fall, we have started to organize “International Forums” through Zoom. The idea is a laid back forum for all international students at ÅAU and their tutors, both exchange and master. The idea of the Forum is for us to be able to tell international students and tutors about current matters and advocacy work we are doing right now, as well as a place for them to tell us about their concerns, issues and experiences at ÅAU. We want to provide this opportunity since we know that it can be difficult for international students to participate in what we do and find information in due to linguistic barriers. We are very glad that some international students and tutors had the time and interest to participate, and we hope that we are able to continue this concept in the Spring. 

Support for the students during the prolonged crisis situation

The Crisis Management Group for ÅAU (which our General Secretary Jasmin is part of) has given the Crisis Support Group for ÅAU (which our Student Right’s Expert Petra is part of) the assignment of coming up with suggestions for measures  that will support the students in the continuing pandemic. The Crisis Support Group has also been expanded with representatives from all faculties and the Student Union Board members Amanda, Matias, Sara and Tobias. The Crisis Support Group shall in the immediate future present suggestions on easy practical ways of supporting the students with learning, look over the workload and increase the community feeling. The Student Union has in this process brought up the importance of other examination forms than submission assignments, clear course information and increased opportunities to book group study rooms at the campus. 

The Ministry of Education and Culture has reserved resources for supporting the students, and we at the Student Union have together with the ÅAU applied for money to for instance increased study psychologist services, study counsellors who will contact students in risk of dropping out, and different study circles and everyday-support groups for students. 

ÅAU will start recruiting another study psychologist for the semester to cut down the queues. At this moment you can use MindChat  from Tuesday to Thursday. 

It is good if all students and associations continuously discuss with the personnel at ÅAU on what practical things are needed to cope with the courses, as well as give examples of what works, for instance give examples on which course teacher has clear course requirements or a clear moodle page. If there is a wish for a meeting with a certain subject or major, or to write a letter about the students wishes, we are happy to help!

The updating of ÅAU’s plans for equality and equal treatment 

The Equality Committee of Åbo Akademi University (with two student representatives and Petra from the Student Union as an expert member) are working on analyzing the answers from the survey that was carried out during autumn. The plans for equality and equal treatment are made separately for students and personnel. We are pleased about the fact that concrete measures, that are needed to reach the goals laid out in the plans, are written down.

Study areas and libraries

On the initiative of the Student Union restaurant ASA in Åbo and Foajén in Academill in Vasa got available as study spaces for first year students in the beginning of October. At the meeting 5/20 the Student Council also commissioned the Executive Board together with the Financial Department to investigate the possibility to utilize Kåren as study spaces for all students. Unfortunately these plans are now on pause due to the fire at Kåren 17.10.

At the request of the students and the Student Council, we lobbied for the libraries on campus in Åbo to extend their opening hours. As a result the library’s service units ASA-library and Book Tower extended their opening hours to 18 o’clock Mon-Thu in the beginning of October.

Meetings with Associate Director and Communications Manager at ÅAU

This year we have had several meetings with Associate Director Lena Nybond and also this fall a meeting with Communications Manager Thurid Eriksson. During the meetings we have brought up the lack of communication to students, especially about decisions that are made at the university, the importance of everyday clarity, discussed course arrangements, problems in distance and hybrid teaching etc. Regular meetings during the year and an open dialogue have been very nice, a big thank you to Lena for that and we hope that the good cooperation can continue next year.