Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 2.11.2020 beslutat att:

 • bevilja Anna Korkman befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot för resten av mandatperioden, samt att kalla in suppleanter enligt bestämmelserna i valordningen för val av fullmäktige och fastställa sammansättningen av fullmäktige;
 • godkänna den tillsatta arbetsgruppens förslag till tillägg i förvaltningsinstruktionen;
 • fastställa styrelsens ansvarsområden och storlek för år 2021;
 • anteckna den preliminära verksamhetsplanen för år 2021 till kännedom;
 • anteckna den preliminära budgeten för intresseverksamheten år 2021 till kännedom;
 • anteckna en ekonomisk rapport per den 30 september 2020 till kännedom;
 • att återremittera ärendet om val av kårvalsnämnd;
 • välja Patrick Schubert och Richard Printz till studentrepresentanter i ÅA:s styrelse för mandatperioden 1.1.2021–31.12.2022;
 • välja Sara Hagman som suppleant till universitetskollegiet för Åbo Akademi för resterande mandatperiod 2.11.2020–31.12.2021;
 • välja Christa Borgman som suppleant till FPV:s fakultetsråd, för resterande mandatperiod 2.11.2020–31.7.2021;
 • välja Marcus Lyne som suppleant för Matias Martelin och Emelie Berglund som suppleant för Anna Oksanen, i FSE:s fakutletsråd;
 • välja Tobias Ahlbäck som suppleant till styrelsen för Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS) för år 2021;
 • ÅAS styrelse får i uppdrag att diskutera med FHPT:s dekanus Peter Nynäs och föra fram betydelsen av studerandes studieutrymmen och ämnesföreningarnas kanslier;
 • ÅAS rekommenderar att dam- och herrmiddagar avvecklas som studentevenemang och ÅAS jämställdhetsutskott ges i uppdrag att utreda vilka andra evenemang eller evenemangstraditioner som är diskriminerande, samt ge rekommendationer på vilka åtgärder som borde tas och vilka traditioner som helt borde tas ur bruk. Ifall fullmäktige fastställer ett jämställdhetsutskott för år 2021, önskas att det påbörjade arbetet fortsätter då;
 • ÅAS styrelse får i uppdrag att framföra studerandes önskemål om ett mer strukturerat system på schemaläggningen med mer regelbundna kurstillfällen för kommande terminer;
 • ekonomidirektionen ska beakta åsikter av studeranden från både Vasa och Åbo i samband med strategiarbetet som ekonomidirektion håller på med för tillfället;
 • inför nästa möte utarbeta ett gemensamt officiellt ställningstagande om vikten av att bevara studentföreningarnas möjligheter att vara verksamma, exempelvis i form av föreningsutrymmen. Presidiet ges i uppdrag att sammanställa ställningstagandet i tid inför nästa fullmäktigemöte.