Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 24.09.2020 beslutat att:

 • Bevilja Jonathan Nyström befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot för höstterminen 2020, och Otto Väärä för läsåret 2020-2021, samt konstatera förlorandet av valbarhet för Sara Karlsson och Jennifer Salo. Fullmäktige beslutade att kalla in suppleanter enligt bestämmelserna i valordningen för val av fullmäktige och fastställa sammansättningen av fullmäktige;
 • Välja Back GV, Granroth LSK, Hellström DRV, Vikström ÅGV och FO Villanen som delegater till Ab Jerums bolagsstämma;
 • Välja FO Villanen, Annika Ojala, SO Martelin, Veera Granroth, VO Mattsson som delegater till FSF:s förbundsdagar och suppleanter i preferensordning: Anton Pajoslahti, Anna Oksanen, Sara Hagman, Ida Nordell, Miika Alhopuro. Fullmäktige beslutade att befullmäktiga styrelsen att vid behov utse observatörer samt välja ersättande delegater om någon av de utsedda delegaterna eller suppleanterna får förhinder. Fullmäktige beslutade att skicka GS Öberg som
  observatör;
 • donera den budgeterade summan för välgörenhet för år 2020 till MIELI rf;
 • välja Otto Öhman till medlem till ekonomidirektionen, för resten av mandatperioden 2019–2020;
 • välja Felix Räykkylä som suppleant till universitetskollegiet för Åbo Akademi, till resterande mandatperiod 24.9.2020–31.12.2021;
 • välja Ann-Louise Hakalax till FNT-suppleant till grundutbildningsnämnden för Åbo Akademi för resterande mandatperiod 24.9.2020–31.7.2021;
 • välja Erik Hakala till suppleant till FNT:s fakultetsråd för resterande mandatperioden 24.9.2020–31.7.202;
 • välja Marie Lövholm till personlig suppleant för Otto Väärä och Jesper Kivikoski som personlig suppleant för Julia Liewendahl, till FPV:s fakultetsråd;
 • välja Nicolina Nordman till suppleant till FSE:s fakultetsråd för resterande mandatperioden 24.9.2020–31.7.2021;
 • Ämnesförening Vitalitas vid Åbo Akademi rf beviljas status som specialförening vid Åbo Akademis Studentkår;
 • ÅAS styrelse får i uppdrag att jobba för att grupprummen öppnar upp igen och att bibliotekens öppethållningstider förlängs så fort som möjligt;
 • ÅAS styrelse får i uppdrag att jobba för att ASA-gymmet ska öppnas för användning så fort som möjligt;
 • ÅAS får i uppdrag att aktivt jobba för att integrera fler specialföreningar i evenemang, och synas mer aktivt bland fler specialföreningar;
 • ÅAS styrelse får i uppdrag att jobba för att föreningar inom ÅA får rätt till att arrangera möten i ÅA:s utrymmen;
 • Styrelsen, tillsammans med ekonomidirektionen, får i uppgift att undersöka om det är möjligt att omvandla Kårens festsal till ett studieutrymme, samt att hitta lösningar angående marknadsföring och andra praktiska aspekter;
 • Styrelsen får i uppgift att lyfta fram studerandes önskemål om att distansföreläsningar bandas in, för att möjliggöra ett flexiblare sätt att studera medan distansundervisningen pågår.