ÅAS ställningstaganden vid FSFs förbundsdagar –  En förhöjning av inkomstgränserna och trespråkighet

Åbo Akademis Studentkår deltog 11-12.11.2020 i Finlands Studentkårers förbunds (FSF) förbundsdagar med en 10 personers delegation. På förbundsdagarna deltog alltså 5 ordinarie delegater, 5 vice delegater och generalsekreterare Öberg som observatör. 

ÅAS gick in i förbundsdagarna med två klara mål som vi ville arbeta för. För det första stödde vi Svenska Handelshögskolans Studentkårs (SHS) ändringsförslag till policydokumentet. Förslaget handlade om att FSF ska lobba för att studiestödets inkomstgränser ska höjas med 50%, alltså från 12 000€ till 18 000€. För det andra så gjorde vi ändringsförslag till verksamhetsplanen om att kartlägga förbundets kommunikation från ett språkligt perspektiv och utveckla kommunikationen till äkta trespråkigt.

Till vår glädje kan vi meddela att båda dessa ändringar godkändes på förbundsdagarna.

– Kring 40 000 studerande är årligen tvungna att återbetala en del av studiestödet på grund av en årlig inkomst som överskrider den nuvarande gränsen. En höjd gräns skulle ge mera andningsrum för studerande som sommarjobbar och de som jobbar vid sidan av studierna. Vi på ÅAS ser att höjningen av inkomstgränsen skulle vara ett viktigt steg i förbättrandet av studerandes ekonomiska förutsättningar, konstaterar Matias Martelin, styrelseordförande vid Åbo Akademis Studentkår.

Frågan om svenska (och engelska) språkets ställning inom FSF är något som de svenskspråkiga studentkårerna får ta upp med förbundet varje år. Förbundets kommunikation har länge satt större prioritet på att få ut material och innehåll på finska än på svenska och engelska. När vi påpekat om detta till FSF, har vi ständigt fått höra samma ursäkter och förklaringar att översättningarna kommer ut om några dagar. Detta gör det orättvist och svårt för de kårmedlemmar som inte kan finska att ta del av FSF:s informationsflöde, och vi på ÅAS har fått använda signifikant med tid på att översätta deras material till våra medlemmar.

I och med godkännandet av vårt ändringsförslag till verksamhetsplanen, hoppas vi på att få se en märkbar förändring i FSF:n kommunikation, utan ständigt påpekande från vår sida.

The Student Union of ÅAU’s statements at SYL’s General Assembly – raising the income limits and SYL’s trilingual communication

The Student Union of Åbo Akademi University took part in the general assembly of the National Union of University Students (SYL), the 12th and 13th of November 2020 with a delegation of 10 people. The general assembly was attended by 5 delegates, 5 substitute delegates and our General Secretary Öberg as an observer.

Our Student Union went into the general assembly with two clear goals on what we wanted to work towards. Firstly, we supported the change in the policy document proposed by the Student Union at Hanken School of Economics. The proposed change concerned the fact that SYL must work towards raising the income limits associated with the student financial aid, so that the limit is raised by 50 %, from 12 000 € to 18 000 €. Secondly, we made a change proposal to the plan of work about mapping the national unions communications from a linguistic point of view and develop the communications to become truly trilingual.

We are happy to announce that both of these proposals were accepted at the General Assembly.

– About 40 000 students are yearly forced to pay back a part of the student financial aid as a consequence of exceeding the income limit. A raised limit would give more room to breathe for students who work in the summer or on the side of their studies. We at the Student Union at ÅAU think that a raise of the income limit would be an important step towards improving the students’ economy, states Matias Martelin, the Chair of the Board at the Student Union at ÅAU. 

The issue of the Swedish (and English) languages position in SYL is something that the Swedish-speaking Student Union has to bring up to them every year. SYL’s communication has for a long time placed a higher priority on getting out material and content in Finnish than in Swedish and English. When we have pointed out of this to SYL, we constantly receive the same apologies and explanations that the translations will come in a few days. This makes it unfair and difficult for student union members who are not as well versed in Finnish to take part in SYL’s information feed, and we at our student union have spent a significant amount of time translating their materials to our members.

As a consequence of these proposals being accepted into the plan of work, we hope to see a noticeable change in SYL’s communication, without the need of reminders from us.