Åbo Akademis Studentkår
Pressmeddelande 18.10.2020

Fritt att publiceras

Brand på kårhuset Kåren den 17.10.2020

Igår, lördag kväll klockan 20, fick räddningsverket larm om eldsvåda på Åbo Akademis Studentkårs kårhus Kåren, i Åbo. Efter larmet utrymdes alla personer i Kårens affärsutrymmen och studentboendet Tavasthem. Brandkåren har släckt branden. Inga personskador har uppstått. Branden spred sig mellan våningar vilket har orsakat rökskador i huset.

Utrymda Tavasthemborna fick stöd av Åbos socialservice med övernattning, även Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) personal har hjälpt till på plats. Till platsen ordnades det en buss där utrymda kunde värma sig, dessutom har mat utdelats. Krishjälp erbjuds till alla berörda.

ÅAS har format chatgrupper till tavasthemsborna och hyresgästerna i affärslokalerna, där information uppdateras.

“Vår största prioritet är att tavasthemsborna får återvända till sina lägenheter så fort som möjligt”, säger Studentkårens ekonomidirektionens ordförande Annika Ojala. 

Vädring, städning och kartläggning av skador har påbörjats. Teknisk utredning sker under nästa vecka. 

“Brandkåren lyckades avgränsa branden, trots utmanade omständigheter. Vi är väldigt tacksamma till alla myndigheter som bidrog under kvällens lopp”, säger studentkårens verkställande direktör Susanna Häyry.

Byggnaden Kåren är stängt tillsvidare. 

Frågor kan riktas till Studentkårens VD Susanna Häyry, tfn. 045 167 2426, eller e-post vd@studentkaren.fi.

Student Union of Åbo Akademi University
Press release 18 October 2020
For immediate release

Fire at the Student Union building Kåren 17 October 2020

Yesterday, Saturday evening at 8 p.m., the rescue service received an alarm about a fire at Kåren, the Student Union of Åbo Akademi University’s building, in Turku. After the alarm, all persons in the Union’s business premises and the student accommodation Tavasthem were evacuated. The fire brigade has extinguished the fire. No injuries have occurred. The fire spread between floors, which caused smoke damage in the house.

Evacuated Tavasthem residents received support from Turku’s social services regarding overnight stays, ÅAS staff have also helped on site. During the evening, a bus was arranged where the evacuated could warm up, and food was also distributed. Crisis counselling is available for all those affected. 

ÅAS has set up chatgroups for the residents of Tavasthem and the tenants of the business premises, where information is updated.

”Our biggest priority is for the residents of Tavasthem to return to their apartments as soon as possible,” says Annika Ojala, chair of the Student Union’s Financial Board.

Ventilation, cleaning and damage mapping have begun. A technical investigation will take place next week.

”The fire brigade managed to contain the fire, despite challenging circumstances. We are very grateful to all the authorities who contributed during the evening”, says the student union’s chief executive officer Susanna Häyry.

The Kåren building is closed until further notice.

Questions can be directed to the Student Union’s CEO Susanna Häyry, tel. 0451672426, e-mail vd@studentkaren.fi.