Vi vill tacka alla kårmedlemmar som hört av sig till oss med frågor om hur kurser ordnas i period 1

Det är bra att ni reagerar på hur det praktiska sköts, infon hjälper fakulteterna att ordna utbildningen så bra som möjligt. Fråga genast kursläraren om kursbeskrivningen är oklar och hör av dig till t.ex. studierådgivare eller oss om du har funderingar gällande närvaro, distansstudier och hur klara kurserna!

Oklart gällande kurser i period 1?

 • Kolla kursinfo i studiehandboken
 • Kolla kursens Moodlesida
 • Fråga kursläraren
 • Prata med studierådgivaren om du ännu är osäker
 • Fråga råd av studentkåren om du ännu är fundersam
 • Fakultetens ledning vill veta om det är problem med att kunna följa säkerhetsavstånd och studera tryggt – hör av dig till dekanus, fakultetskoordinator eller utbildningskoordinator
 • Det går alltid att skicka förslag till ÅA eller påtala problem via oss om du vill vara anonym; gällande utbildningen i första hand studentombudet.

Det är okej att ifrågasätta kursarrangemang! Anställda har inte alltid rätt, du kan kolla via studentkåren att dina rättigheter förverkligas!

We want to thank all student union members who ask us about how courses are organized in the first period

It’s good that you react if you have concerns about the practicalities, the information helps the faculties make the best of the situation. Please ask your teacher right away if the course description is unclear and be in touch with your study advisor or us if you have thoughts about attendance, distance tuition and how to complete courses!

Feeling uncertain about courses in the first period?

 • Check the study guide on Study Guide
 • Check the course page on Moodle
 • Ask the course teacher
 • Talk to your study advisor if you still have questions
 • Ask the Student Union for advice if you don’t know where to get help
 • The Faculty administration want to know if there are problems with for example social distancing and a safe study environment – be in contact with the Dean, the Faculty Coordinator or the Academic Affairs Coordinator
 • It is always possible to send suggestions and concerns to the university via the Student Union if you want to be anonymous. The Students’ Rights Expert is the person to be in contact with.

It’s okay to ask questions about how courses are given! The staff aren’t always right, you can check with the Student Union that your rights are being taken into account!