Studentkåren under sommaren

Du når personalen lättast per e-post. Ta i beaktande att personalen kan vara på semester så det kan ta längre tid än vanligtvis att få svar. Vi kommer ändå att svara på varje e-post när vi är tillbaka på arbete. Om du inte får ett svar inom skälig tid eller vet inte vem du ska kontakta, skicka mejl till info@studentkaren.fi.

Kanslierna i Åbo och Vasa är stängda under sommaren. Vi kommer förhoppningsvis att öppna kanslierna igen måndag 10.8 ifall rådande läget och rekommendationerna tillåter. Under sommaren kommer vi att göra lite ändringar i kanslirutinerna för att göra det så lätt och tryggt som möjligt för er studerande att komma till kansliet ifall ni vill hämta läsårsdekal, kårkalender eller har annat ärende som ni behöver sköta i kansliet.

Styrelsen är på välförtjänt semester från ÅAS och kommer att vara nåbara igen på hösten.

Inför sommaren på ÅA:

Om du har frågor till studierådgivare är det bra att vara i kontakt nu genast, det kan ta tid för dem att svara då de har både betygssäsong och mycket jobb p.g.a. corona nu. I regel finns nån på plats på fakultetskanslierna hela sommaren men då jobbar de mest med antagningen. 

Om du behöver få stöd av studiepsykolog ska du kontakta genast. Också om du vet att du vill ha råd och hjälp på hösten kan du höra av dig till dem nu redan.

Kolla igenom info om sommarstudier och tenter intran, i mejlen och eventuella andra verktyg ditt ämne använder. Kurslärare älskar det när man kollar själv före man mejlar. Har du problem med sommarstudier eller vill fråga råd om nästan vad som helst; kontakta gärna ÅAS studentombud Petra Lindblad (petra@studentkaren.fi), hon vet inte allt men hon kan ta reda på!

Studenthälsan under sommaren

Om du har behov av vård, kontakta studenthälsan nu!  De håller stängt några veckor under sommaren. Då SHVS är stängt ska du kontakta kommunens hälsostation. 

Servicestället i Åbo har sommarstängt från 6.7–2.8. Aktuell info hittar du på Åbo studenthälsans sida.

Servicestället i Vasa har sommarstängt 6.7.–9.8. Aktuell info på Vasa studenthälsans sida.

Åbo: Lunch och hämtlunch från Café Arken

Arkens take away-försäljning fortsätter under sommaren.

Konceptet kommer att vara välbekant:
• Måndag till fredag kl. 11-13.30
• Ät på plats eller hämta take away-lunch
• Minst två lunchalternativ, alltid ett veganskt

Du som är studerande får även i juni och juli köpa upp till två portioner åt dig själv (à 2,60 €) och två portioner åt en vän vars studiekort är medtaget. För övriga är lunchen 6,50 €.

Följ med på menyn på studentlunch.fi!

Gör läsårsanmälan och betala kåravgiften redan nu

Studentkårens medlemsavgift, kåravgiften, ska betalas av alla grundexamensstuderande för att kunna bedriva studier vid Åbo Akademi under läsåret (1.8–31.7).

Kåravgiften för grundexamensstuderande för läsåret 2020–2021 är 92,50 euro och för forskarmedlemmar 64,00 euro. Du betalar kåravgiften i samband med att du terminsanmäler dig i Oili. Mera information om läsårsanmälan på Åbo Akademis webbsidor.

The Student Union

The easiest way to contact personnel is by e-mail. Notice that some of the personnel can be on their annual leave and it can take a little bit longer than usual to get an answer. We will however answer every e-mail when we are back at work. If you don’t get an answer within a reasonable time or don’t know who to contact, send an e-mail to info@studentkaren.fi.

The offices in Åbo and Vasa are closed during the summer. We will hopefully open the offices again on Monday 10 August if the recommendations allow it at that time. We are going to make some arrangements in the offices so that you can easily but safely come and get your student card year tags, calendars or if you have otherwise some things that must be taken care of in person.

The Board will be on holiday from the Student Union during the summer and are available again in the autumn.

Support from ÅAU when summer is approaching:

If you have questions for your Study Advisor it’s good to be in contact straight away. It may take some time for them to reply since it’s diploma season and they have a lot of work because of the Corona situation. In summer there is always someone at the Faculty Office, but usually busy with admissions. 

If you need help from the Study Psychologist you should be in contact as soon as possible. If you know you might need support or advice from them in the beginning of fall you can ask for an appointment already.

Check the ÅAU information about summer studies and exams in your e-mail, the intranet and other applications your subject might use. Course teachers love it when you read available information before asking them. If you have problems with summer studies or almost anything else, be in contact with the Students’ Rights Expert Petra Lindblad (petra@studentkaren.fi), what she doesn’t know she can find out for you!

The Student Health Care Services during summer

If you need an appointment, book now! The FSHS is closed for a few weeks in summer. When FSHS is closed you should contact the municipal health care. 

The Student Health Care in Åbo is closed for summer from 6 July to 2 August.  Up to date information can be found on the FSHS Turku webpage

The Student Health Care in Vasa is completely closed for summer from 6 July to 9 August. Up to date information can be found on the FSHS Vaasa page.

Åbo: Lunch and take away from Café Arken

You can buy lunch from Café Arken (Tehtaankatu 2) this summer.

The concept is as follows:
• Monday to Friday between 11 a.m. and 1.30 p.m.
• Eat at Arken or buy take away -lunch
• A minimum of two alternative dishes per day, of which one is vegan

If you are a student, you will still have the opportunity to buy two discounted meals (€2,60 per meal) at a time, plus two for a friend (bring your friend’s student card). For others, the lunch is €6,50.

The menu is found on studentlunch.fi.