Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 04.05.2020 beslutat att:

  • anteckna den ekonomiska rapporten per 3/20 till kännedom;
  • beakta jämställdhetslagens stadganden i beslutet om val av en studentrepresentant till ÅA:s styrelse, samt att välja Patrick Schubert till studentrepresentant till ÅA:s styrelse;
  • välja Gabriella Raittila som suppleant till universitetskollegiet för Åbo Akademi;
  • välja Annina Forsblom som suppleant till FHPT:s fakultetsråd;
  • befullmäktiga kårstyrelsen att välja studentrepresentanter till examensnämnden för ÅA;
  • ge styrelsen i uppdrag att föra fram önskemålet om gratis sommarkurser till Åbo Akademis krisledningsgrupp, samt arbeta för att akademin ordnar dessa;
  • förkasta motionen om flyttandet av kurser till sommaren;
  • be ekonomidirektionen att utreda ifall det är lönsamt att Kårkaféerna fortsätter med takeaway lunchen under sommaren, samt att de fortsätter med den ifall det är det;
  • be VD Susanna Häyry ta upp förslaget om dagliga veganska lunchalternativ med restaurangcheferna, samt att föra fram önskemålet till ekonomidirektionen.