Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 31.03.2020 beslutat att:

 • fastställa styrelsens redogörelse för verksamheten år 2019;
 • fastställa Åbo Akademis Studentkårs verksamhetsberättelse för år 2019;
 • behandla revisionsberättelserna för Kafé Gadolinia Kb och Åbo Akademis Studentkår för år 2019 samt antecknar dem till kännedom;
 • fastställa bokslutet för Åbo Akademis Studentkår för år 2019. ÅAS vinstandel från Kafé Gadolinia Kb för räkenskapsperioden 2018 var 5038,78€ och dessa förflyttas till Bespisningsfonden;
 • fastställa bokslutet för Kafé Gadolinia Kb för år 2019;
 • välja Sommardal (LSK), Lanndér (FNT), Vikström (ÅGV), Wikström (ÅVSS), Pajoslahti (MK-L), Nordman (DRV) och Pasanen (GV) som delegater till Ab Jerums vårbolagsstämma;
 • bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för år 2019;
 • välja Pekka Toivonen och Veikko Männikkö till representanter för svenska lärarhögskolans stiftelses styrelse för en mandatperiod som sträcker sig till delegationsmätet våren 2021;
 • välja Pia Ek som studentrepresentant till delegationen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS) till mandatperioden fram till 31.12.2020, med Frans Villanen som personlig suppleant, samt Johanna Österholm för mandatperioden fram till 31.12.2021, med Oliver Back som personlig suppleant;
 • anteckna förvaltningsinstruktions-arbetsgruppens lägesrapport till kännedom;
 • ge kårstyrelsen i uppgift att lobba för att Åbo Akademi uppdaterar sophanteringen på de
  vanligaste allmänna områden på campusområdet.