Återkommande frågor om sommarstudier under corona

Vi har samlat information om sommarstudier i listorna på återkommande frågor nedan. Om du efter en genomläsning ännu är osäker på vem på ÅA du ska prata med, kontakta gärna ÅAS studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi.

Vi hoppas du mår bra under den här hemska tiden!

Bästa hälsningar från kårstyrelsen och all kårpersonal!

Hur ska jag göra för att kunna studera på sommaren?

•  Officiellt pågår läsåret 2019-2020 till 31.7.2020, så du är inskriven och kan avlägga kurser under sommaren. Nästa läsår inleds 1.8.2020.

•  Kolla om du har kurser på hälft eller sådant du borde tagit under året och fråga om du kan tenta eller lämna in uppgift under sommaren.

•  Kolla om du fått information i abo-mejlen om sommarstudier eller kolla fakultetens allmänna info om sommarstudier på ÅA:s intrawebb, man kan också tenta t.ex. biämneskurser på annan fakultet.

•  Om du funderar över en kurs på öppet universitet som verkar intressant, kolla med din studierådgivare om den kan ingå i din examen!

•  Alla finländska universitets öppna universitet finns samlade här.

•  Kolla hur många sp fritt valbara studier som ryms i din examen. Det kan vara studieprestationer utan koppling till huvudämnet eller utbildningslinjen, alltså något på universitetsnivå som du läser bara för att du är intresserad.

•  Fråga på Språkcentret om tillgodoräknande av språkstudier från andra håll, d.v.s. om de kan räknas in i din ÅA-examen.

Har jag nån chans att komma vidare med min avhandling på sommaren?

•  Om du skriver på din avhandling, kolla i god tid när det är sista chansen att få handledning eller stöd med t.ex. statistik eller annan metodik.  

•  Be bibliotekarie om hjälp att hitta lämplig litteratur om du är osäker eller vill hitta mera. 

•  Det är utmanande att skriva ensam på en lång text. Håll t.ex. “kandiklubb” i zoom med andra studerande från ditt ämne eller bekantskapskrets. Fast man skriver om väldigt olika saker är det ofta ändå nyttigt att ha stöd av någon i samma situation.

•  Diskutera i god tid med handledaren vad du kan göra om du kör fast, är det t.ex. ok att be om ett distansmöte under sommarmånaderna? 

•  Ha realistiska förväntningar på dig själv, är det t.ex. viktigare att bli färdig snabbare eller att få högt vitsord?

Hur skiljer sig sommarstudier från vanliga studier annars då?

•  Sommarstudier består till stor del av tenter och andra självständiga studier. Kolla med kompisar om ni tentar samma kurs och håll t.ex. kapitelpresentationer för varandra. 

•  Fundera redan nu hur du kan påverka din vardag så du orkar studera också på sommaren! Tänk på att t.ex. studenthälsan är stängd på sommaren och ÅA:s studiepsykologer semestrar, så boka tid nu om du har behov av stöd eller vård!

•  Kurslärare behöver inte ge vitsord för kurser eller deluppgifter lika snabbt som under terminerna utan tidsgränserna räknas först från början första september.

Vad gör ÅAS för att se till att alla studerande som vill kan ta kurser på sommaren?

•  Vi diskuterar kontinuerligt behovet av sommarstudier med ÅA:s ledning; från kursutbud till hur examination praktiskt kan gå till under corona. 

•  Vi är i kontakt med alla fakulteter och uppmuntrar att tydligt kommunicera till studerande vad som gäller och hurdant stöd man kan få under sommarmånaderna, t.ex. när personalen är på plats.

Frequently asked questions about summer studies during the Corona situation

We have gathered some information about summer studies in this list of frequently asked questions.  If you still are unsure about who to ask for help at ÅAU after reading, please be in contact with Students’ Rights Expert Petra Lindblad at the Student Union; petra@studentkaren.fi, and she will help you out. 

We hope you are well during this difficult time!

Best regards from the Student Union Board and staff.

What should I do to be able to study in the summer?

•  Officially the academic year 2019-2020 continues until July 31, 2020, so you are enrolled and can complete courses. The next academic year begins on August 1, 2020. 

•  Check if you have courses you didn’t complete during the year and ask if you can take an exam or do course work during the summer. 

•  Check your abo.fi email to see if you have received information about summer studies. Also check the ÅAU intranet for your Faculty or Subject. It is possible to take courses in minor subjects from other faculties during the summer.

•  If you are interested in a course given by an open university, ask your Study Advisor whether it can be included in your degree!

•  All Finnish universities’ open university courses are listed here.

•  Check how many study points that you can choose freely for your degree, so called elective courses. It can be courses with no connection to your program or main subject, so it can be any academic course you are interested in. 

•  Ask the Language Center if language courses from other institutions can be transferred as credits to your ÅAU degree.

Is there a chance I can make progress with my thesis during the summer?

•  If you are writing your thesis, check with your supervisor well before the summer when the last possible time for supervision is, or if you need help with statistical analysis or something else regarding methodology. 

•  Ask a librarian for help with finding appropriate literature.

•  It is a challenge to work on a long text alone in the summer. If you have friends who also work with their theses, start a coffee club, for example in zoom and have meetings and support each other! Even if you work with very different subjects the process is very similar and it’s good to talk to people in the same situation. 

•  Discuss with your supervisor before the summer holidays about what to do if you get completely stuck. Is it for example possible to talk on the phone and ask some questions during the summer?

•  Have realistic expectations on how much you’ll be able to do. Ask yourself if a high grade is the most important, or if it’s better to get the thesis ready as fast as possible.

How do summer studies differ from ordinary studies?

•  Studies during summer are mainly exams and other independent coursework. Check with your friends if you take the same courses and try to work together, for example by giving presentations on different chapters of the exam book!

•  Think about how you can arrange your everyday life to be able to keep studying in the summer. Remember that the ÅAU Study Psychologists are on holiday during the summer and that the Student Healthcare is closed a lot of the summer. Make an appointment and ask for help now if you feel you need support or medical care!

•  The course teachers aren’t obliged to grade your work as fast as during the semesters. The time limits for grading summer exams start from the beginning of September.

What does the Student Union do to make sure that all students who want to take courses during the summer can do so?

•  We discuss the need for summer studies with the Rectorate. There needs to be enough courses and the examination must be practically compatible with the students’ needs during the Corona situation. 

•  We are in contact with all Faculties and encourage them to clearly communicate to all students about what’s possible and what kind of support students can get during summer, for example when the Faculty Office staff is available during summer.