ÅAS åsikt om antagningsprocessen 2020

Den rådande pandemisituationen har medfört att även antagningen till högskolorna i år ser annorlunda ut. Universiteten i Finland fastslog via UNIFI:s prorektorer att traditionella urvalsprov inte kan ordnas på ett tryggt och säkert sätt i år.  

Rektor har fattat beslut om övergripande riktlinjer för årets antagning till ÅA, medan fakultetsråden fastställt kriterierna för antagning för utbildningslinjerna. I fakultetsråden finns det även studentrepresentantion. Åbo Akademi deltar även i flera nationella samarbeten (t.ex. DIA, ekonomi, lärarutbildningen) och besluten för principer för antagning till dessa linjer är gjorda gemensamt med övriga högskolor. Tyvärr har alternativen inte varit så många och besluten har för högskolorna närmast varit att välja det man anser vara mest ändamålsenligt bland flera dåliga alternativ. Tiden för att bereda antagning i undantagstillstånd har också varit begränsad och tyvärr har studenterna inte deltagit i beredningen i samma utsträckning som vi hade gjort inför motsvarande stora beslut i normalläge.

Att majoriteten i år kommer att antas på basen av betyg är inte idealt, men på grund av det rådande läget och problematiken kring distansprov med många deltagare inser vi det faktum att det inte finns några enkla lösningar. Efter diskussioner med ledningen och övriga antagningsansvariga har vi fått intrycket att ökad betygsantagning i det här fallet är det vettigaste beslutet. Att hålla inträdesproven på distans för en stor mängd sökande skulle innebära stora tekniska utmaningar och risken för att problem uppstår är stor. Riskerna för tekniska problem har tyvärr redan realiserats under vårens distansprov. Vi hoppas att högskolorna tar lärdom av dessa misstag och gör förbättringar så att detta inte händer vid fler prov. Även risken för fusk och svårigheter med att garantera att det verkligen är den sökande som skriver ett distansprov är aspekter som gör att ett distansprov inte heller är garanterat att vara jämlikt. 

Det centrala intressebevakningsmålet för ÅAS är att de antagningssätt som tillämpats i nuvarande krisläge inte fortgår efter corona, och att de sökandes upplevelser och resultatet av antagningen analyseras noga. I normala fall är en ökad betygsantagning är inte i linje med ÅAS åsikter, utan vi anser att andelen som antas på basen av betyg ska vara så låg som möjligt. Därtill anser vi att fokus borde ligga på inträdesprov som inte kräver allt för mycket förberedelse utan istället mäter de viktigaste aspekterna, d.v.s. lämplighet och intresse för akademiska studier. ÅAS anser att det centrala i antagningen inte endast är att unga får en studieplats, utan att så många som möjligt får RÄTT studieplats. Därför är det viktigt att man i antagningsskedet mäter lämplighet för ämnesområdet eller branschen, inte hur duktig man var under några veckor av prov under gymnasietiden. Har man fått upp studieintresset eller hittat rätt stöd för inlärningssvårigheter först i slutskedet av gymnasiet ska man ändå få känna att man har en reell chans för universitetsstudier, genom välgenomtänkta inträdesprov.   

Däremot anser ÅAS, liksom studentrörelsen nationellt, att förstagångskvoten helt borde slopas. Istället för att få unga snabbare till högskola har den ökat antalet mellanår. Förutom att besluten gällande antagning påverkar hur poängen räknas och vem som får studieplats var har de ett enormt signalvärde. T.ex. nybörjarkvoten påverkar rent matematiskt ganska lite i de flesta antagningar men effekten den har på sökande är stor. Man vill inte ta emot en studieplats man inte är säker på utan väntar tills man kommer in på sitt första alternativ. 

Vi lever för tillfället i en alldeles unik situation och att göra beslut är svårare än någonsin. Alla alternativ skulle i det här fallet bidra till någon form av orättvisa och ojämlikhet, och vi anser att det inte finns några rätta svar här. Det är endast med facit på hand som man i efterhand kan analysera ifall någonting kunde gjorts bättre, men det är för tillfället omöjligt att förutspå framtiden. Däremot kommer vi att fortsätta intressebevaka antagningsprocessen aktivt, för att se till att sådana åtgärder som nu tagits i detta undantagsfall, inte blir en realitet i framtiden. Antagningsprocessen ska arrangeras på ett så jämlikt sätt som möjligt, och så att det som mäts är lämplighet för akademiska studier.