Wappen firas hemma – delta i distansevenemang, se mösspåläggning på distans eller ordna balkongpicknick

Undantagsförhållandena påverkar tyvärr också vårens största folkfest, valborg, som är många studerande kär. Studentkåren rekommenderar starkt sina medlemmar att hålla sig hemma, men uppmanar trots det att fira tillsammans. Det finns distansprogram för flera dagar.

– Till mina egna valborgstraditioner hör att samlas vid Konstmuseet på Puolalabacken, studenternas tal till våren och förstås picknick. I år firas vappen hemma. Vi kan följa med mösspåläggningarna på distans och utbringa en skål för våren, säger Åbo stadsdirektör Minna Arve

Orsaken till distansvappen är de rådande bestämmelserna om sammankomstbegränsningar till följd av coronasituationen. En viktig regel är alltså att inga fysiska evenemang arrangeras och man bör avstå från att ordna folksamlingar någonstans. ÅAS samarbetar tillsammans med Åbo Akademi, Åbo Stad, Polisinrättningen vid Sydvästra Finland samt de andra student- och studerandekårerna i Åbo angående detta. 

– Under valborg och första maj ska man inte samlas för att fira tillsammans eller gå på picknick i stora grupper. Enligt statsrådets rekommendation ska man undvika all onödig vistelse på offentliga platser. Bara var och en orkar följa anvisningarna och begränsningarna får vi vårt samhälle att återgå till en vanlig vardag så fort som möjligt, säger överkommissarie Stephan Sundqvist från polisinrättningen i Sydvästra Finland.

Åbo stad kommer inte att placera ut soptunnor, bajamajor eller avfallscontainrar i parkerna som man brukar. Distansvappen förorsakar inte några rutt- eller tidtabellsändringar i Fölis trafik. På torsdagen kör man enligt normal tidtabell och på första maj gäller helgtidtabeller.

En annorlunda valborg förenar

Högskolorna i Åbo och deras studentorganisationer är starkt engagerade i ett ansvarsfullt valborgsfirande. Man behöver ändå inte kompromissa med valborgsstämningen.

– Åbo Akademis slogan i dessa coronatider har varit ”Together while apart”. Att fira Valborg och första maj under en sån slogan förutsätter fantasi, en förmåga att tänka livet på ett annat sätt. Nu vill jag se sociala medier översvämmas av vappbilder på kreativa sätt att vara ”Together while apart”. Tillsammans starka, tillsammans smarta, tillsammans med avstånd, säger Åbo Akademis prorektor Mikael Lindfelt.

Distansevenemang

ÅAS program för distans-festligheterna hittas på Facebook under “Wappen med ÅAS 2020” samt på ÅAS hemsida. Styrelseordförande Matias Martelins tal på valborgsmässoafton sänds live på ÅAS Facebook– och Instagramkonton kl. 18.20. Efteråt kl. 18.30 kan man följa Yles valborgsprogram, där SO Martelin medverkar och den traditionella mösspåläggningen sker. Programmet är textat på finska och innehåller arkivmaterial, intervjuer och musik. I programmet uppträder bland andra Brahe Djäknar och Florakören. Som gäst är också Michael Monroe.

Turun Wappuradio skapar feststämning 23–30.4. Den tvärvetenskapliga campusradion kan höras via nätet på www.turunwappuradio.com och på FM-frekvensen 93,8 MHz. SO Martelins tal kommer också att sändas där den 30.4 kl. 17.05.

Studenthalarna är en given del av wappen och ÅAS önskar att alla nuvarande och tidigare studerande hänger upp sina halare på balkonger eller i fönstren. Man kan dela sina halarbilder under #Hissahalaren2020 och gärna tagga @aastudentkar. Kampanjen är inspirerad av Åbo Universitets Studentkårs #haalarihaaste2020.

Det lönar sig att föreviga sin egna hemma-wappen och dela på sociala medier under #vappenhemma och tagga @turkukaupunki i inlägget (och gärna @aastudentkar). De bilder som utstrålar bäst valborgsstämning belönas med små överraskningspriser av staden. Mer information och länkar till alla #vappenhemma -evenemang finns på adressen www.turku.fi/sv/vappenhemma.
Fler valborgsaktiviteter hittar du också i Åbokalenderns virtuella evenemang

This year, May Day is celebrated at home – participate in remote-events, put on the student cap and enjoy a nice home picnic.

The state of emergency caused by coronavirus also affects the celebrations of the Finnish Vappu, aka May Day, the biggest national carnival of spring. This year, we will stay at home but celebrate together. There are enough remote activities to last for several days.

– My own Vappu traditions include gathering at the Art Museum Hill, listening to the Vappu speech and of course enjoying a picnic. This year, Vappu will be celebrated at home. Putting student caps on can be enjoyed as a remote event and we can raise a virtual toast for spring, says Mayor of Turku Minna Arve.

The reason for remote Vappu is that the regulations on limiting gatherings due to the coronavirus situation remain in force. Therefore, an important rule is that no physical events are organised and all gatherings should be avoided. Instead, spring will be celebrated at home via remote access. The Student Union is working with Turku City, Åbo Akademi University, local police and other student unions on this matter.

– People should not gather to celebrate Vappu or have picnics in big groups. In accordance with the Government recommendation, spending time at public spaces unnecessarily should be avoided. When everyone obeys the instructions and restrictions, our collaborative effort will help our society return to normal everyday life as soon as possible, says Superintendent Stephan Sundqvist from the Southwest Finland Police Department.

The City of Turku will not deliver bins, portable toilets or dumpsters to parks as it would normally do. The remote Vappu will not cause any route or schedule changes to Föli transport.  On Thursday, Föli services run according to the normal schedule while on Vappu Day 1 May, the holiday schedule is in force.

A different kind of Vappu connects us

Higher education institutions in Turku and their student associations are strongly committed to celebrating Vappu responsibly. However, the atmosphere doesn’t have to fall short.

– The motto of Åbo Akademi during the coronavirus epidemic has been ”Together while apart”. To celebrate Vappen with that motto, you need imagination and ability to think differently. Now I would like to see social media channels flooding with Vappen images depicting creative ways of being ”Together while apart”. Strong together, smart together, says Vice-rector of Åbo Akademi University Mikael Lindfelt.

Remote events

ÅAS events and timetable is found on Facebook by searching “Wappen med ÅAS 2020” and our website www.studentkaren.fi. The traditional speech by the Chair of the Board Matias Martelin, is broadcasted on Facebook and Instagram Live 30 April at 8:20 p.m.. At 8:30 p.m. you can watch YLE´s May-Day programme where the Chair of the Board, Matias Martelin, gives all students permission to put on their caps. The programme consists of material from archives, interviews and music.

Turun Wappuradio will help listeners to get into Vappu mood between 23 April and 30 April. An interdisciplinary campus radio is available at www.turunwappuradio.com for online listening, radio frequency 93.8 MHz. The Chair of the Board Martelin’s speech will also be broadcasted there 30 April at 5:05 p.m.

Student overalls are part of May Day and the Student Union is hoping all current students and alumni to hang their student overall on balconies or windows so that they are visible from the outside. You can take part in the campaign by posting the pictures and using the hashtag #Hoisttheoverall2020 and preferably tag @aastudentkar.

Capture your own ways to celebrate remote Vappu in Turku and share them on social media with the hashtag #vappuathome by tagging @cityofturku (and also @aastudentkar). Photos with the best Vappu atmosphere at home will be awarded with surprises from the city. May Day events can be found here: http://www.turku.fi/en/vappuathome

More May Day activities may also be found from the Turku city calendar’s virtual event.

Här är några tips på hur du kan fira wappen hemma!