I den här sammanfattningen öppnar vi upp lite mer vad vi jobbar på inom socialpolitik (måltidsstöds kampanjen, StuvF arbetsgruppen och SHVS förändringarna) och internationella ärenden (dvs. hur utbytes- och internationella studeranden påverkats av coronasituationen, och hur vi kan hjälpa).

Kampanjen för förhöjningen av måltidsstöd

Som ni kanske sett på våra sociala medier, var vi den 6.4 med i Finlands Studentkårers Förbunds (FSF) kampanj för en höjning av högskolestuderandes måltidsstöd. Studentlunchens maximipris har föreslagits höjas med 0,46 €, fastän måltidsstödet har varit oförändrat sedan 2013 och produktionskostnaderna har ökat. Tyvärr hjälpte inte kampanjen, och regeringen ignorerade möjligheten att öka måltidsstödet för högskolestuderanden. Den planerade prishöjningen kommer nu att betalas av studerande, vilket har en omedelbar effekt på studerandes i många fall redan knappa ekonomiska resurser. Vi hoppas att måltidsstödet för högskolestuderanden i framtiden kommer att höjas  i förhållande till höjningen av maximipriset.

Arbetsgruppen för projektet Studieframgång och Välbefinnande (StuvF)

StuvF är en arbetsgrupp uppbyggd av professorer, lärare, anställda, studenter samt studentkårs representanter, finansierad av Rektor Moira von Wright, med målet att kartlägga situationen vid ÅA när det kommer till studenters studieframgång och välbefinnande. Gruppen hade sitt konstituerande möte den 15:e januari 2020 där Rektor Moira presenterade sin vision för projektet, varefter gruppen inledde med brainstormning och samlande av tankar kring vad som redan fungerar och vad inte fungerar. Gruppen är uppdelad i tre områden vilka behandlar fortbildning av personal, studiemiljö och stödnätverk.

Gruppen har diskuterat med egenlärare, utbildningslinjeansvariga, magisterprogramansvariga och ämnesansvariga för att får deras synpunkter på vad som kunde göras för att förbättra studieframgången och välbefinnandet hos studenterna. Gruppen har även genomfört fokusgruppintervjuer med ett antal studenter från de olika fakulteterna för att på så sätt få med fler synpunkter från studenter.

Gruppens arbete är ännu i startgroparna men fortsätter jobba hårt för att förbättra studieframgången och välbefinnandet hos alla studenter.

Studerandehälsovården för högskolestuderande från januari 2021

Från och med 1 januari 2021 producerar Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) studerandehälsovårdstjänster för alla högskolestuderande. Rätt till SHVS tjänster har de närvaroanmälda studerande som avlägger yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen och lägre eller högre högskoleexamen. Utbytesstuderande, studerande som studerar vid öppna högskolan eller som deltar i uppdragsutbildning har inte rätt till SHVS tjänster. Utbytesstuderandernas hälsovård kommer att skötas av kommunen där de befinner sig och förväntas ha hälsoförsäkring. Du kan läsa mer om studerandehälsovårdstjänsterna på Studenternas hälsovårdstiftelses webbplats

Från början av 2021 betalar de studerande som har rätt till SHVS tjänster hälsovårdsavgiften till FPA. Ingen faktura skickas ut, utan studerande ska betala avgiften på eget initiativ. Avgiften betalas första gången till FPA för vårterminen 2021. Hälsovårdsavgiften kan betalas via FPA:s e-tjänst från och med december 2020. Universitetsstuderande betalar som vanligt avgiften för höstterminen 2020 till Studentkåren som en del av läsårsanmälan. I Åbo kommer SHVS lokaler hålla samma (Kyrkovägen 13), medan SHVS i Vasa kommer att flytta till Vasa Yrkeshögskolas och Novias lokaler på Wolffskavägen 27-31. Aktuell information om hälsovårdsavgiften för högskolestuderande och om hur den betalas finns på FPA:s webbplats och vi på Studentkåren fortsätter att informera våra medlemmar när vi får ny information om ändringarna.

Aktuellt inom internationella ärenden

Vi har under den senaste tiden jobbat mycket med att intressebevaka våra utbytes- och internationella studerande, eftersom de är en av de mest utsatta grupperna för tillfället. De har sällan tillgång till några finansiella förmåner (t.ex. FPAs) och ofta helt beroende av jobb de nu mist. Vill ni läsa mer om läget kan ni kolla på den engelska texten, där finns bland annat information om uppehållstillstånd, var man hittar information om lediga arbetsplatser just nu (t.ex. säsongarbete inom jordbruket) och spekulering om hur höstens studier kan börja för dem.

Kom ihåg att vi är anträffbara helt som vanligt vid frågor och problem, även om det nu sker på distans. Vårt studentombud Petra Lindblad finns här för er och hjälper vid behov. Det är bara att mejla henne på petra@studentkaren.fi

In this summary, we open up a bit more what we have been working on regarding social politics (the meal subsidy campaign, the project for study success and well-being and the FSHS) and international affairs (i.e. how exchange- and international students have been affected by the Corona-situation, and how we can help).

The campaign to increase the meal subsidy

As you may have seen on our social media, on the 6th of April we participated in  SYLs (The National Union of Finnish University Students) campaign for raising the higher education student’s lunch subsidy. A proposal has been made to increase the cost of student lunches by 0,46 €, even though the subsidised amount has been the same since 2013 regardless of an increase in production costs. Sadly the campaign did not work, and the Government overlooked the possibility to raise the higher education students’ lunch subsidy. The students will now end up paying for the planned increase in the cost of student lunches, which has direct effects on the already scarce livelihood of students. We hope that in the future the meal subsidy is increased in line with the maximum price of student meals.

Project for study success and well-being

A team of people consisting of professors, teachers, staff, students and Student Union representatives, with the goal of providing an overview of the situation at ÅA concerning study success and well-being among students. The project is financed by Rector Moira von Wright.

The team had their first meeting on the 15th of January where Rector Moira presented her vision for the project, whereafter the team began brainstorming and collecting ideas about what already works and what needs improvement concerning the study success and well-being among students. The team is split up into three subgroups which concern staff training, study environment and support network.

The team held discussions with employees such as heads of education and also interviewed a number of students. The team continues its work with the ultimate goal of securing the study success and well-being among students at ÅAU.

The team’s work is still in its beginning but will continue to work for improved study success and well-being among all students.

Student healthcare services for students in higher education from January 2021

Starting from January 2021, the Finnish Student Health Service (FSHS) will provide student healthcare services for all higher education students. Students who are entitled to use the services of FSHS are students who have registered as attending and who are completing a bachelor’s or master’s level degree in a university or a university of applied sciences. Exchange students, students in open university and students in tailor-made, customer-specific training programmes are not entitled to use the services of FSHS. Exchange students’ health services will be provided by the city’s health-care, and  they will be expected to have a valid health insurance (as before). More information on student healthcare services is available on the website of the Finnish Student Health Service (YTHS). 

Starting in 2021, students who are entitled to use the services of FSHS will pay a healthcare fee directly to Kela. No bill will be sent on the healthcare fee, and thus the student has to pay the fee on his or her own initiative. Kela will begin to collect the healthcare fee in the spring term of 2021. The healthcare fee can be paid via Kela’s e-service starting from December 2020. The healthcare fee for the autumn term of 2020 will be paid normally to the Student Union (when registering). In Turku the FSHS will remain in its current location at Kirkkotie 13, while in Vaasa it will move to the same location as Vaasa University of Applied Sciences and Novia at Wolffintie 27-31. Up-to-date information on the healthcare fee for higher education students and payment of the fee is available on Kela’s website and we at the Student Union will continue to inform our members when new information about the changes comes to light.

The current situation in International Affairs

We have worked together with the other Student Unions and SYL (National Union of University Student in Finland) to investigate how the Corona-virus has affected the international and exchange students in Finland, and how we can help in this matter. We have tried to figure out what kind of problems have arisen, what the support network looks like, and how the students financial status is ensured. Many things are still unclear, but some matters have worked out to a certain degree. Migri is working on developing flexible methods for the residence permit applications, and SYL is investigating options for alternative financial support for the most vulnerable.

We understand that many of you are struggling financially  at this time. The biggest costs are usually rent and food, and we encourage you to contact your landlord about the possibility of prolonging the due date for your rent . We are looking into the situation regarding next year’s tuition fee (for non-EU/EEA students), but have no new information as of yet . If you haven’t noticed, our student restaurant Café Kåren provides Take-away lunch on weekdays 11-13.30. The lunch is the usual 2,60 euros for students, and it is possible to buy two lunches at once, as well as buying some for your friends also (by showing their student card). This is a very good way of getting a cheap and nutritious lunch! Furthermore, ÅAU has put together an information package about financial support options at this moment. It can be found on the ÅAU intranet under “Financial support for students during the Corona pandemic”
(https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-en-study/SitePages/Support-during-the-Corona-pandemic.aspx log in and scroll further down) 

We understand that many of you have lost your jobs due to the situation, which you (and your studies) might have been completely financially reliant on. We have therefore gathered some useful websites where you can find other jobs for the moment, for instance, there is a huge need for seasonal workers on farms etc, since many of them usually come from abroad. More information in the link below: 

 • ÅA Career services https://www.abo.fi/en/career-services/
 • Seasonal work: https://seasonwork.fi 
 • Public Employment and Business Services in Varsinais Suomi and Osaamispiste are looking for farm workers
  Contact: samana.shoaib@turku.fi, tel. 040 6818795 (Persian, Dari, Finnish, English)
  muhis.aziz@turku.fi, tel. 040 6818795 (Kurdish, Persian, Finnish, Arabic)
  veronika.redin@turku.fi, tel. 040-6841986 (Russian, Finnish, English)
  manu.jalonen@turku.fi, tel. 040-6206724 (Finnish, English)
 • Public Employment and Business Services:
  http://www.te-palvelut.fi/te/en/index.htm 
 • Töitä Suomesta: https://www.töitäsuomesta.fi/ 
 • Or work in food delivery (Foodora, Wolt, shops’ own)

Non-EU/EEA students, remember, during study time, the residence permit allows 25 h/week. More info about residence permits, and the corona situation, can be found on the website https://migri.fi/en/home

Regarding the newly accepted international students, there are at the moment three different scenarios for the fall. Either you can, if possible, start your studies normally; start studies remotely, come when possible; or be forced to postpone your studies for 2021. This is hugely affected by the residence permit situation. However, the university will be in contact with you as soon as any information regarding this is available. This is something that will be decided on a national level, not only by the university itself.

We are trying our best to look out for your interests, but the current unprecedented situation that the world is in, is making it difficult. We are doing our best and we do hear you!

Feel free to contact us if you have any questions, either email our
Student’s Rights expert Petra Lindblad
(petra
@studentkaren.fi)

or our Board members responsible for International Affairs:
Turku: Julia Kortelainen (julia@studentkaren.fi)
and Vaasa: Tobias Ahlbäck (
tobias@studentkaren.fi)