SEÅ Markus Heikkilä i den nybyggda ambulerande Kårkiosken | Service-expert Markus Heikkilä in the newly built itinerant Union-kiosk

Kårkiosken betjänar vid gränsen!

För att kunna erbjuda personlig service till de kårmedlemmar som nu befinner sig fångade bakom Nylands gränser, kommer ÅAS idag att introducera Kårkiosken. Kiosken kommer att befinna sig vid den nu stängda Nyländska gränsen, närmare bestämt vid gränsen mellan Lojo och Salo (se bild). Detta är ett samarbete mellan oss och Kårkaféerna. 

Serviceexpert Maku (Markus Heikkilä) finns på plats för att dela ut dekaler till studiekort, sälja prylar och svara på kårmedlemmarnas frågor. Det är också möjligt att köpa Kårkaféernas hämtlunch från kiosken. Lunchen kommer i färdigt packade take-away lådor som inkluderar en matportion, sallad och vattenflaska. Lunchen kostar som vanligt 2,60€ (med ett giltigt studiekort), och det finns alltid två alternativ, varav ett är veganskt. Lunchen lagas i förväg på Kåren av restaurangcheferna Anne Peltonen och Patrik Lindström. Varm och nylagad lunch fås däremot endast på Kåren, Tavastagatan 22. 

Kårkiosken kommer stå parkerad på Vilkkeentie, precis där landskapsgränsen skär  regionalväg 110, för att kunna betjäna på varken mer eller mindre än två armlängders avstånd. Eventuella studiekort, betalkort och lunchpaket kommer förmedlas över gränsen med en håv.

Efter att coronasituationen är över och Nyland igen har öppnat, räknar ÅAS med att flytta Kårkiosken till Björneborg, mitt emellan ÅA:s två campus. Fullmäktigeordförande Frans Villanen; “Vi har stora visioner för Kårkioskens framtid. Vi kommer sannolikt att bygga ut med paviljong för pauskaraoke och lemonad-pong, så att kårmedlemmar kan pausa på resan mellan Vasa och Åbo”. 

Studentkåren är mycket taggad för detta, och planeringen är i full fart, även om den lika som kansliets övriga verksamhet sker på distans. Läs våra veckomejl för kontinuerliga uppdateringar! 

Vi ses på vägen!


– Åbo Akademis Studentkår och Kårkaféerna

The Union-kiosk at the border

To be able to provide personal service to our Student Union members that are now stuck behind the Uusimaa border, the Union is now introducing the Union-kiosk. It will be located at the now closed Uusimaa border, at the border between Salo and Lohja to be precise. This is a collaboration between us and Kårkaféerna.

The service-expert Maku (Markus Heikkilä) is there to give out student card validation stickers, sell merchandise and to answer the members’ questions. It is also possible to buy take-away lunch from our student restaurants at the kiosk. It’s packed in take-away boxes, including a portion of food, a small salad, and a water bottle. As usual, the lunch costs 2,60€ (with a valid student card), and there are always two options, of which one is vegan. The lunches are prepared at Kåren by the restaurant manager’s Anne Peltonen and Patrik Lindström in advance. A newly prepared hot lunch can, however, only be bought at the Union Building Kåren at Hämeenkatu 22. 

The Union-kiosk will be parked on the road Vilkkeentie, right where the region border cuts across regional road 110, to be able to provide service at no more or less than two arms distance away. Possible study cards, payment cards and lunch packets will be supplied over the border by a landing net.

When the whole corona situation is over and Uusimaa has opened its borders again, the Student union will move the Union-kiosk to Pori, right between ÅAU’s two campuses.  The Chair of the Council Frans Villanen: “I have big visions for the future of the Union-kiosk. We will most likely build a pavilion for break-karaoke and lemonade-pong, so that the Student Union members can take a break on the trip between Vaasa and Turku”. 

The Student Union is very excited about this, and the planning is in full swing, even though it’s done remotely, as everything else in the Union at this moment. Be sure to read our weekly newsletter that is sent to your email, to get continuous updates on this project!

See you on the road! 

– The Student Union of Åbo Akademi University & Kårkaféerna