Sammanfattning om vårens intressebevakning

I den här sammanfattningen har vi samlat vårens största teman då det kommer till intressebevakningen. Vissa, såsom föreläsningstiderna, är avslutade processer medan andra, t.ex. utvidgningen av studenthälsan, fortsätter under hösten.

Nya föreläsningstider

Den 25.2.2020 beslöt rektor om periodindelning och tider för schemalagd kontaktundervisning för nästa läsår. Största förändringen gäller föreläsningstiderna, och bakgrunden till detta är behovet av ett femte föreläsningspass.

SO Matias Martelin har skrivit ett mera ingående blogginlägg om orsakerna bakom förändringen och även ÅAS roll i processen, läs mer här!

De nya tiderna kommer vara följande:

8:15-09:45
10:00-11.30
Lunchpaus (45 min)
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:45
16:15-17:00

Detta innebär en del förändringar i studievardagen, varav den största är en förkortning av lunchpausen i Åbo, från 90 till 45 min. För Vasa är förändringen mindre då pausen fortfarande är 45 min, men lagd en kvart tidigare.

De kortare 45-minuterspassen mitt på dagen är en annan konkret förändring. Vi hoppas att de i bästa fall ska leda till bättre använd undervisningstid och bättre koncentrationsförmåga för såväl studenter som undervisande personal.

ÅA:s fastighetsstrategi 2020-2050: ”Öppna, hållbara och levande lärmiljöer och campus”

ÅA har utarbetat en ny fastighetsstrategi för 2020-2050, som godkändes på ÅA styrelsens möte i mars. En studentrepresentant har suttit med i gruppen som utformat fastighetsstrategin, och den skickades under remissrundan också till ÅAS, där vi fick möjlighet att föra fram studenternas behov. 

Vi uppskattade bl.a. att punkten “skapa förutsättningar för en rik och inkluderande studentföreningsverksamhet för studerande” fanns med, men ville fästa större uppmärksamhet vid studenternas välmående i vardagen och poängterade vikten av både utrymmen lämpade att studera i och utrymmen som ger möjlighet till paus i vardagen.

I nuläget är fastighetsstrategins handlingsplan under arbete. Vi följer med processen och hoppas på att även där få ge vår input i utformandet av dokumentet.

Dekanmöten och rektorsträffar

Styrelsen har under januari och februari i olika uppsättningar träffat dekanerna för universitetets alla fyra fakulteter för att diskutera aktuella ärenden inom fakulteterna och kring vilka frågor vi eventuellt kunde samarbeta mer. Styrelsen har även lyft fram vikten av tillräckliga utrymmen för både studier och föreningsverksamhet med samtliga dekaner. 

Styrelseordförande Matias är med i rektors ledningsråd och träffar ledningen regelbundet. Styrelsen har också träffat rektor två gånger under våren. Under träffarna har styrelsen tagit upp aktuella ärenden inom intressebevakningen och kommit med förslag och idéer för utveckling av utbildning och campus.

Biblioteket i Vasa

Till följd av upplösningen av samarbetet kring vetenskapsbiblioteket Tritonia blev det aktuellt för ÅA att utreda möjligheten att ordna biblioteksverksamhet i egen regi.

I början av mars stod det klart, ÅA inleder egen biblioteksverksamhet i Academill. Biblioteket förväntas öppna tidigt våren 2021. Studentkåren har varit och fortsätter att vara med aktivt i planeringsprocessen, bl.a. genom att ge studenterna möjlighet att bidra med inspirationsbilder för hur de skulle vilja att bibliotekets utrymmen ska  se ut.

Utvidgningen av SHVS 2021

Från och med 1.1.2021 kommer Studenthälsan att utvidgas till att även innefatta studerande vid yrkeshögskolor. Detta kommer innebära en del förändringar, bland annat kommer avgiften för Studenthälsan från och med 2021 betalas direkt till FPA, och inte i samband med kåravgiften som förut. Specialläkartjänster kommer inte i fortsättningen fås direkt vid studenthälsans servicepunkter, utan på remiss genom andra vårdinstanser. Avgifterna för besök på Studenthälsan kommer också att försvinna i samband med utvidgningen. 

Utvidgningen av SHVS kommer i Vasa att innebära att verksamheten flyttas från de nuvarande lokalerna i Hartmanska huset, till utrymmen på Campus Alere och i Vaasan Ammattikorkeakoulu på Brändö. 

Många praktiska detaljer är ännu rätt oklara, och vi på ÅAS följer med utvecklingen samt lyfter kontinuerligt fram behovet av svensk service och mer psykologtjänster. Dessutom jobbar vi nu för att studiestädernas kommunala hälso- och sjukvård ska fungera på engelska, då utbytesstuderande efter reformen inte längre har tillgång till SHVS:s tjänster utan istället skall vända sig dit.

Intressebevakning under coronatiden

Vårt arbete med att intressebevaka er fortsätter i dessa tider på distans. För att kunna förmedla idéer och önskemål om hur coronavardagen kan göras så smidig som möjligt behöver vi få veta vilka problem ni har stött på och hur ni anser att de enklast kunde lösas. Vi har därför gått ut med denna enkät, via den får ni gärna skicka in svar på hur ni upplever studievardagen under dessa tider. 

Ni kan också fritt ställa frågor, vi kommer att samla ihop dem och strävar till att svara på dem på vår some så fort som möjligt. 

Här kan ni också läsa vilka instruktioner undervisande personalen fått från ÅA gällande examination under krisperioden. Var gärna i kontakt med oss om du upplever att dessa regler inte följs och du behöver hjälp med att reda ut oklarheter.

Utvecklandet av nationella intressebevakningen (FSF)

Finlands Studentkårers Förbund (FSF) håller på med att forma sin strategi för framtiden. Studentkårerna är aktivt med i beredningen av strategin. FSF har skickat ut frågor till studentkårerna, där även ÅAS har fått uttrycka sin åsikt om FSFs framtida verksamhet. Svaren har samlats från fullmäktige och styrelsen.

A summary about supervising the Student’s Rights

In this summary we have gathered the main things that have happened during this spring concerning students’ rights. Some of them, like the scheduled lecture times, are already completed while others, e.g. the expansion of FSHS (student health service), continues. 

New scheduled lecture times

The Rector has in the 25ft of March made a decision for the term-division and a change of scheduled lecture times for the academic year of 2020-2021. The biggest change will be in the scheduled lectures, as more lectures are added to the schedule. 

The new schedule looks like this:

8:15-09:45
10:00-11.30
Lunch break (45min)
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:45
16:15-17:00

The biggest change will be the shortened scheduled lunch break, in Turku the lunch break changes from 90 minutes to 45, whilst it remains unchanged in Vaasa timewise, but starts 15 minutes earlier.

The shorter 45-minute lectures is another change. We hope that this will lead to more efficiently utilized lecture time, and enhance both students’ and teachers’ capability to remain concentrated until the end of the lecture.

The Student Unions was actively involved in this process, and tried to get an outcome that is equal and fair to all students. One possible outcome could have been a lunch break of only 30 minutes, but that is something we felt was unacceptable. However, to be able to end courses no later than 5pm, a 90 minute lunch break was not an option. A compromise was made with the 45 minute lunch break, followed by some shorter lectures in the afternoon.

The ÅAU’s Property Policy 2020-2050

The ÅAU has developed a new Property Policy for the year 2020-2050, that was approved by the Board of ÅAU in March. A student representative has been a member of the taskforce assigned to write this policy document. The Student Union had the possibility to comment on the draft as it was on referral from the ÅAU. We were pleased to see that the Property Policy took into account the needs of Student Associations. We stressed the importance of places for students to study, but also the importance of places to socialize.

The action plan of the property policy is now in the works. We are monitoring the process and hope to have a say in how the action plan looks.

Meetings with the Deans and the Rector

The Board has during Januari and Februari met with all the four faculties Deans to discuss current matters and about which matters we could possibly cooperate more. The Board has brought forward the importance of adequate space for both studies and social activities with all the Deans.

Chair of the Board Matias is part of the Rector’s leading council, and meets with them regularly. The Board has also met with the Rector twice in the spring. During these meeting the Board has brought up currents matters regarding student’s rights, and given some propositions and ideas for the development of both the education and the campus.

The Library in Vaasa

Due to the end of the collaboration within the science library Tritonia, the ÅAU had to organize the library services on their own premises. It was confirmed in March that the library will have to move to Academill. The new library is expected to open in the spring 2021. The Student Union has been, and will be, actively involved in the planning of the library. For example, students have been able to send inspirational pictures and ideas of what they feel like the new library should look like.

Changes in the Student Health Service

Starting from the 1st of Januari 2021, the Student Health Service (YTHS) will grow to include students from the universities of applied sciences. This means that there will be some changes, for instance, the payment to the Student Health Service will no longer be carried out to the Student Union as a part of the annual fee, but go directly to KELA. Services from specialist doctors will no longer be available at the Student Health Service’s service points, but will be issued as a referral to other health institutions. Any fees for visting the Student Health Service will no longer be issued after these changes. 

In Vaasa these changes will mean that the Student Health Service there will move from its current location to spaces in Campus Alere and in Vaasa University of Applied Sciences in Palosaari.

Another major change is the fact that from the spring 2021 forward, exchange students will no longer be included in the Students Health Service (international master’s students will), but instead, they will be referred to the local healthcare. Many of the practical details are still unclear, and the Student Union is continuously following the development, and working towards making sure that adequate service in English will be given to the exchange students in the future.

Supervising the Student’s Rights during the Corona outbreak

Our job with supervising your interests continues remotely during these times. The coronavirus has had an enormous effect on everybody’s life, and we want to know how the virus has changed your possibilities to study at ÅAU.  Therefore, we have made a questionnaire with questions about how the situation affects you. We’ll use the answers when working with the students’ rights at ÅAU, and we’ll assemble a report of the results and send it to the University. You can also ask us questions, and we’ll try to answer all of them as soon as possible on our social media.

The development of the national supervision of student’s rights  (SYL)

The National Union of University Students in Finland (SYL) is working on forming its strategy for the future. The Student Unions are actively part of the preparation of the strategy. SYL has sent out questions to the Student Union, where the Student Union of ÅAU also was given the opportunity to give its opinion on what SYL should work on in the future. The answers was gathered both from the Student Council and the Board.