Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 14.02.2020 beslutat att:

 • bevilja Jonathan Nyström befrielse från uppdraget som kårfullmäktigeledamot för våren 2020, och bevilja Viivi Koivuniemi befrielse för resten av mandatperioden;
 • välja Jonathan Wikström som ordinarie Helmi Österlund som suppleant för ÅVSS i valutskottet;
 • anteckna styrelsens preciseringar av verksamhetsplanen för 2020 till kännedom;
 • tillsätta en arbetsgrupp bestående av FO Villanen, GS Öberg, GS emerita Forsman och GS emerita Lindholm som får i uppdrag att gå igenom förvaltningsinstruktionen och till presidiet inlämna en rapport innehållandes möjliga och behövliga förändringar;
 • välja Sebastian Björklund till ordförande för evenemangsutskottet, Nicolina Nordman till ordförande för jämställdhetsutskottet, Oliver Back till ordförande för kontinuitetsutskottet och Axel Wilson till ordförande för miljöutskottet;
 • bordlägga ärendet om val av representanter till styrelsen för svenska lärarhögskolans stiftelses styrelse;
 • välja Sofia Rönnblad och Oliver Engblom till representanter till delegationen för svenska lärarhögskolans stiftelse för en treårig mandatperiod;
 • bordlägga ärendet om val av en studentrepresentant med personlig suppleant till delegationen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS);
 • välja Tyra Juslin till suppleant till styrelsen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS) för mandatperioden fram till 31.12.2020;
 • inte fortsätta med att direktsända fullmäktigemöten;
 • Nylandsgatans Åilers r.f. beviljas status som specialförening vid Åbo Akademis Studentkår;
 • förkasta ÅVSS motion ”Införskaffning och uthyrning av badtunna till Havtornen”;
 • ge studentkårsstyrelsen i uppgift att aktivt ta upp diskussionen om mer ändamålsenlig användning av Åbo Akademis utrymmen för studeranden, samt att utreda vilka utrymmen studenter kan få rättigheter till att komma in i med HID-nyckel för att studera