Nyhet: Uppdaterat 18.3.2020 klockan 12.15

Coronavirus påverkar Åbo Akademis och Studentkårens verksamhet

Åbo Akademi stänger sina campus

I och med att regeringen utlyst undantagstillstånd stänger Åbo Akademi sina campus och övergår till distansstudier och distansarbete. Detta betyder att inga studerande och ingen personal skall vistas på campus i Åbo, Vasa, Husö och Korpoström. Studerandes nyckelrättigheter har avaktiverats från och med 18.3.2020. Om du har personliga ägodelar kvar på campus som du behöver få tillbaka vänligen kontakta coronainfo@abo.fi.

Åbo Akademi  följer de nationella anvisningarna och informerar mera när nya beslut tas.

Period 4 förkortas med en vecka så att den börjar 23 mars och slutar enligt ursprunglig schemaläggning 24 maj. Vecka 12 (den 16–23 mars) ordnas ingen undervisning.

För mer uppdaterad information och direktiv, se Anvisningar för Åbo Akademis personal och studerande.

Bibliotekstjänster

Biblioteken i Åbo: Alla bibliotek stängs från och med 18.3. Service via e-post och i form av e-resurser via Alma kvarstår. Också institutbiblioteken stänger. För information om Donnerska institutets bibliotek, se den här sidan.

Biblioteket i Vasa: Biblioteket är stängt från och med 18.3. Läs mera om betjäningen online här.

Åbo Akademis Studentkår arbetar på distans

I enlighet med ÅA:s direktiv om distansstudier och -arbete fr.o.m.16.3.2020 har ÅAS beslutat att fr.o.m. 16.3.2020 stänga kårkanslierna på obestämd tid. 

Personal och styrelse arbetar på distans åtminstone tills 13.4, då läget evalueras om. Servicepunkterna på Kåren (Åbo) och Havtornen (Vasa) är stängda.

Trots distansarbete, fortsätter studentkårens vardagliga arbete med studerandes intressebevakning. Kontakten till Åbo Akademi är fortsättningsvis stark och kontinuerlig.

Vi vill påminna våra medlemmar om att vi precis som vanligt nås under kontorstid via:
kansli@studentkaren.fi och tel. 02 215 4650 (Åbo)
havtornen@studentkaren.fi och tel. 06 324 7225 (Vasa)

Generalsekreteraren Jasmin Öberg nås via: gs@studentkaren.fi samt 050 521 7140
Styrelseordförande Matias Martelin nås via:
so@studentkaren.fi samt 050 401 3524

Kontaktuppgifter till övrig personal och styrelsemedlemmar hittas på vår hemsida: 

https://www.studentkaren.fi/kontakt/ 

ÅAS ställer in sina evenemang för våren

Tills vidare har ÅAS ställt in alla sina egna evenemang för våren 2020. Vi   

fortsätter att följa direktiven givna av myndigheterna och Åbo Akademis  krisledningsgrupp. För oss på ÅAS är medlemmarnas hälsa vår första prioritet. 

ÅAS utrymmen 

Uppdateras inom kort.

Kårkaféerna

Åbo Akademi stänger i enlighet med regeringens beslut helt och hållet byggnaderna på campusområdet från och med 18.3.2020. Allt arbete kommer att ske på distans. 

Även Kårkaféerna kommer sålunda att hålla stängt från och med 18.3.2020. Det här omfattar alla fyra restauranger, tills vi kommer med annan info.

Det är jättetråkigt att inte kunna erbjuda vare sig näringsrik god mat eller en samlingsplats, men under de rådande omständigheterna är det här det enda rätta beslutet. Vi ser fram emot att träffa er igen när förhållandena är annorlunda. Tills dess, ta hand om er och kom ihåg att värna om varandra!

Varma hälsningar

Kårkaféerna Arken, Fänriken, Gado och Kåren

ÅAS rådgiver och stödjer föreningar

Regeringen har utlyst undantagstillstånd. Bland annat innebär detta att möten med över 10 personer är förbjudna. ÅAS rådgiver föreningarna att ställa in sina evenemang och större möten tillsvidare. Utvecklandet och utnyttjandet av lösningar till distansdeltagande rekommenderas för alla föreningar.

Studentkåren är glad över att se de olika lösningar som föreningarna har tillämpat för att öka sociala samvaron bland sina medlemmar. Vi önskar att föreningarna delar sinsemellan med sig de olika digitala lösningar som används. 

Studentkåren fortsätter att ha aktiv kontakt till sina föreningar för att stödja och rådgiva föreningarna.

Föreningarna bör aktivt  följa direktiv givna av Åbo Akademi och finska myndigheter. ÅAS vädjar till att föreningarna prioriterar medlemmarnas hälsa i beslut gällande verksamheten. 

News Update: Updated 18.3.2020 at 12.15 PM

Effects of the Corona pandemic on Åbo Akademi University and the Student Union of ÅAU

Åbo Akademi University closes its campuses

Since the Finnish government has declared a state of emergency, Åbo Akademi University will close its campuses, and transition to distance education and remote work. This means that no students or members of staff are allowed to visit the campuses in Turku, Vaasa, Husö and Korpoström. Students´ keys have been deactivated starting the 18. March. 

ÅAU follows the national guidelines, and will inform more when new decisions are taken.

Period 4 will be cut by one week, and will begin on 23 March and end on 24 May as originally scheduled (corrected 16 March). No teaching is given during week 12 (16–22 March).

For more information and updates, read Instructions for staff and students at ÅAU.

Libraries closed 

The libraries in Turku: The libraries are closed from 18 March. Remote service by e-mail, and through the e-resources provided by Alma, will be maintained. The institutes’ libraries are also closed. More information on the Donner Institute library here.

The library in Vaasa: The library is closed from 18 March. For more information on the service given online, click here.

The Student Union does remote work

In accordance with the directives given by Åbo Akademi University and the authorities, regarding working- and studying remotely, the Student Union has closed its Turku and Vaasa offices until further notice

Both personnel and board members will be doing remote-work until the 13. April, when the situation is re-evaluated. 

Despite remote-work, the Student Union continues it’s daily mission of overseeing students´rights. We maintain a good dialog with the University despite the current situation.

We are still working normally and can be reached during office hours at:
Turku office:
kansli@studentkaren.fi and 02 215 4650
Vaasa office:
havtornen@studentkaren.fi and 06 324 7225

Secretary General, Jasmin Öberg:
gs@studentkaren.fi and 050 521 7140,
Chairperson of the Board, Matias Martelin:
so@studentkaren.fi and 050 401 3524.

Contact Information of all personnel and Board Members can be found at https://www.studentkaren.fi/en/contact-information/ 

The Student Union is cancelling all events for the spring of 2020

For us at the Student Union, our members’ health is our top priority. Therefore we have cancelled all our events until further notice. We continue following the instructions given by the government, Åbo Akademi University and THL. 

Booking of ÅAS premises 

Information will be updated shortly.

Student lunch (Kårkaféerna)

According to the government’s instructions, Åbo Akademi University will close all physical facilities on campus, beginning from 18.3.2020.

This means that also the doors to all of our restaurants will be closed until further notice.

We are devastated not to be able to provide you with either nutritious food or a place to hang out. However, under these circumstances, this is the only right decision. We look forward to seeing you again as soon as possible. Until then, take care of yourselves and look after each other!

Warm wishes, 

Kårkaféerna Arken, Fänriken, Gado and Kåren

The Student Union advises and supports student associations

The government has declared a state of emergency, which prohibits gatherings of more than 10 people. The student union advises associations to cancel their events and bigger meetings for the time being. The development and use of digital solutions is recommended. 

It is nice to see how associations are being creative in offering their members  different ways to socialize despite the difficult situation. We hope the associations share their ideas with each other, and showcase the strength of our close community. 

We continue guiding and supporting the student associations through a continuous dialog. 

Student Associations are to follow the instructions given by the government, the University and THL, and prioritise their members’ health and wellbeing.