Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 17.1.2020 beslutat att:

 •  anteckna FSF:s kickoff-seminarium den 6-7.2.2020 till kännedom;
 •  arvodera Patrick Schubert för genomfört arbete i samband med formatering av styrelsens bärbara datorer;
 • befullmäktiga GS Öberg och SO Martelin att besluta om arvode för planerande och utförande av styrelseutbildning, i enlighet med tidigare års belöningar för utomstående talare;
 • välja Alexander Hindrén och Axell Sandell som studentrepresentanter till ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen i Vasa för våren 2020;
 • välja styrelsemedlem Hagman och styrelsemedlem Kortelainen som representanter för kårstyrelsen till studerandeforum för arbetsforum;
 • välja Miika Alhopuro i Åbo och Tobias Ahlbäck i Vasa som representanter i hälsoarbetsgrupperna för år 2020;
 • skicka ett brev till den undervisande personalen på ÅA om vikten av tydliga och heltäckande kursbeskrivningar;
 • reservera 60 euro för traktering till Grupp 40 000 och Studiestad Åbo styrelseutbildningen;
 • VO Mattsson deltar i Stadgas styssebytarssitz på egen bekostnad;
 • delta i Kemistklubben r.f. födelsedagskaffe;
 • delta på Merkantila Klubben r.f stora styrelsebytare, på egen bekostnad;
 • delta på Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi ost-och vinkväll, på egen bekostnad;
 • styrelsemedlem Kortelainen deltar på ÅSL:s LXXVII årsfest.