Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 10.1.2020 beslutat att:

 • Fördela styrelsens ansvarområden enligt följande;
  • Sara Hagman: Högskolepolitik (Nationella frågor, studierelaterade ärenden), Åbo
  • Miika Alhopuro: Socialpolitik (Nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Åbo
  • Tobias Ahlbäck: Högskolepolitik (studierelaterade ärenden) och socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Vasa samt internationella ärenden, Vasa
  • Julia Kortelainen: Internationella ärenden och kommunikation (Kommunikation, internationella ärenden, företagssamarbete), Åbo
  • Anders Mattsson: Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor-och gulnäbbsverksamhet), Åbo
  • Amanda Björk: Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor-och gulnäbbsverksamhet), Vasa;
 • Anteckna styrelsens handbok till kännedom;
 • Godkänna principer för ÅAS representation enligt föredragning. Styrelsen beslutar även att årsfestgåvor doneras till välgörande ändamål;
 • Fastställa principer för intressesektorns penningrörelse år 2020;
 • Arvodera Holmquist och Biskop för planering och genomförande av skattmästarutbildning under specialföreningsutbildning som ordnas i Vasa och Åbo, samt befullmäktiga GS och SO att besluta om eventuella andra arvoden som bör betalas med orsak av utbildningen;
 • Beställa skjortor med ÅAS och Kårkaféerna logo åt styrelsen, samt personal som inte för närvarande har motsvarande plagg. GS & SO & VO befullmäktigas att tillsammans godkänna offerten från Turun Tekstiilipaino då den inkommer;
 • Välja SOM Lindblad och Jannica Lindholm till arbetsgruppen om hanteringen av ärenden enligt SORA-lagstiftningen (övers. lösningar i fall av olämplighet);
 • Utse Miika Alhopuro till medlem i ÅA:s arbetsgrupp för projekt med fokus på studerandes välmående för perioden 10.1.2020 –31.12.2020;
 • Utlysa ansökningstiden för Errores chefredaktörsskap för år 2020;
 • Föra en fysisk hälsning till Filicia r.f. med orsak av deras XXVI årsfest;
 • Skicka en hälsning till VYY med anledning av deras 52:a årsfest;
 • Styrelsemedlem Miika Alhopuro och VO Mattsson deltar på Svenska Handelshögskolans Studentkårs 111:e årsfest den 24.2