Torsdagen 5.12.2019 håller fullmäktige sitt 1/20 möte och väljer, bland annat, kårstyrelsen, ny viceordförande till ekonomidirektionen och fullmäktiges egna ordförande och vice ordföranden. Nedan listas de kandidater som hittills har meddelat att de ställer upp.

Kandidaterna intervjuas på fullmäktiges aftonskola, onsdagen 4.12. En del av intervjufrågorna finns tillgängliga på förhand. Frågorna finns här!

 

Uppställda hittills är:

Presidiet

  • Frans Villanen

Ekonomidirektionens viceordförande

  • Oliver Back
  • Rasmus Lundmark
  • Richard Printz

Styrelsen 2020

  • Tobias Ahlbäck
  • Miika Alhopuro
  • Amanda Björk
  • Sara Hagman
  • Julia Kortelainen
  • Matias Martelin

Presidiet

Frans Villanen

Mitt namn är Frans Villanen och jag ställer mig till förfogande att leda kårfullmäktige 2020. I grunden studerar jag specialpedagogik, men det är inte därför jag skriver den här ansökan.

Jag har suttit i fullmäktige i två år, det senaste året också i presidiet. Min tid i kårfullmäktige har lärt mig mycket om hur vår studentkår fungerar, och jag har även varit med och format den. Under dessa två år har mitt intresse för kåren konstant vuxit, lika min vilja att jobba för kårmedlemmarnas bästa.

Åbo Akademi står inför en hel del utmaningar, både i Åbo och i Vasa. På båda orter råder problem med bland annat utrymmesbrist, stress & skolpsykologer. De här utmaningarna ska vi tillsammans tackla. Min vision är ett enat kårfullmäktige som tillsammans besluter för Akademins, och studentkårens bästa, utan regionala hinder.

Vi ska inte heller glömma allt det goda som redan sker på vårt universitet. Bland de senaste guldklimparna kan med fördel nämnas rektor Moiras initiativ till en arbetsgrupp med fokus på studerandes välmående. Tanken på en sådan arbetsgrupp föddes då ÅAS styrelseordförande tog upp ämnet, vilket sedan ledde till diskussion med studentkåren, and the rest is history. Intressebevakning done right.

Med andra ord har vi två huvuduppgifter i fullmäktige: Vi måste hela tiden blicka framåt i våra beslut, men vi får inte heller glömma att vara tacksamma för det vi har. Och så ska vi komma ihåg att ha kul tillsammans.

Efter att i två år ha följt med våra duktiga fullmäktigeordförande Sola & Lindroos känner jag mig mer än redo att axla ansvaret som ordförandeskapet bär med sig. Hoppas du tänker i samma banor.

Ekonomidirektionen viceordförande

Oliver Back

Bästa Åbo Akademis Studentkår,

Mitt namn är Oliver Back. Jag studerar statsvetenskap och offentlig förvaltning för tredje året. Under verksamhetsåret 2019 har jag som kårstyrelsemedlem och
högskolepolitiskt ansvarig helhjärtat fokuserat på intressebevakning för studerande samt aktivt varit kontakten mellan Åbo Akademi och studeranden. Genom
kårstyrelsen har jag fått ett allt växande intresse för studentkåren, och en insikt i dess arbete, verksamhet och visioner.

Jag ställer mig nu till förfogande för ansvaret som ekonomidirektionens vice-ordförande. Från mitt år i kårstyrelsen samt tidigare erfarenheter inom
restaurangledarskap och ekonomiskt styrelsearbete kan jag ge ett engagerat, drivet och erfaret studentperspektiv.

En av de mest aktuella och största utmaningarna för vår studentkår inom närmaste framtid kommer gälla den nationella diskussionen om upphörande av
automationsmedlemskapet i studentkårerna. En utmaning vi inom de kommande åren behöver utarbeta omfattande lösningar för studentkårens fortsatta finansiering.

Min styrka som kandidat ligger i ledarskapserfarenhet och kunskap i en effektiv koordinering med omfattade och god kommunikation om förväntningar. Jag vill genom ekonomidirektionen arbeta för vår studentkårs, och våra medlemmars bästa.

För en human, aktiv och driven studentkår.

Rasmus Lundmark

Rasmus Lundmark, 23 år gammal från Sibbo jag studerar redovisning för tredje året och har handelsrätt som biämne.

Jag ställer upp eftersom jag har trivas som Merkantila Klubbens skattmästare 2019 och skulle vilja fortsätta utvidga mina kunskaper inom området för förvaltning av en förenings ekonomi. Kunskaper jag fått under året är förstärkt förståelse för bokföring och ekonomistyrning, även ekonomiskargumentering dvs. ge mina åsikter med bas av ekonomiskt stöd.

Förvaltning och ekonomi är av stort intresse och fastigheter är något jag skulle vilja utvidga mina kunskaper i. Dessutom kunskap i budgetering är något jag vill lära mig om och att lära mig kommunicera budget på ett bättre sätt till inblandade.

Richard Printz

Bästa kårenit!

Mitt namn är Richard Printz. Jag studerar Nationalekonomi och redovisning för fjärde året på samhällsvetenskapliga linjen.

Under min studietid har jag hunnit vara aktiv inom både föreningslivet och Studentkåren på en rad olika poster. Jag har bland annat suttit 2017 som styrelsemedlem i Studentkåren med ansvarsområdena Kommunikation och Specialföreningar. Under styrelseåret 2017 hade vi inte någon styrelsemedlem i Vasa så jag fungerade även som styrelsen “Vasa-ansvariga” och blev därmed även väldigt bekant med verksamheten där. Hösten 2017 blev jag invald till fullmäktige för åren 2018-2020. Min post som fullmäktigeledamot blev avkortad då jag på septembermötet 2018 blev invald till viceordförande för ekonomidirektionen för den återstående mandatperioden.

Arbetet som EDVO har varit ett väldigt givande och lärorikt uppdrag och det känns även att jag har kunnat bidra med den kunskap jag har från tidigare uppdrag, studielivet och arbetslivet. Därför skulle jag även väldigt gärna fortsätta som viceordförande i ekonomidirektionen.

Jag skulle vilja fortsätta arbete med de projekt vi nu har på gång inom ekonomidirektionen, Café Aurum, utvecklandet av kårkafeernas företagsverksamhet, investeringsfastigheterna mm. Jag skulle även gärna se att ekonomidirektionen skulle arbeta mera för att utveckla verksamheten i Vasa. Det är även viktigt att fortsätta bygga upp en hållbar ekonomisk grund och verksamhet som kan gynna vår Studentkår även i de kommande 100 åren.

Styrelsen

Tobias Ahlbäck

Mitt namn är Tobias Ahlbäck och jag är på mitt fjärde studieår till klasslärare vid FPV i Vasa och söker styrelseposten i Vasa med ansvar för högskole- och socialpolitik. Uppdraget att föra fram de studerandes åsikter och sak ser jag som en hedrande utmaning. Stora praktiska förändringar är på gång på Academill i Vasa, inte minst frågan kring biblioteksverksamheten, där studentkårens närvaro nödvändig för att säkra att de studerandes röster görs hörda. Mina starkaste sidor och det jag har att erbjuda är en positiv inställning och en genuin vilja att förstå de fenomen som påverkar studentkåren och dess medlemmars vardag. Jag vill arbeta för en studievardag av hög kvalitet och en synlig studentkår vars verksamhet är känd för alla medlemmar.

Miika Alhopuro

Hej! Jag heter Miika Alhopuro och är 26 år gammal magisterstuderande i Nationalekonomi. Jag är ursprungligen från Esbo men har bott i Åbo största delen av mitt liv. Jag arbetar vid sidan om studierna för Skatteförvaltningen och min fritid byggs upp av föreningsverksamhet, segling, slalom, läsande och filmer.

Jag ställer upp för att jag vet att jag har mycket att ge studentkåren och alla dess medlemmar. Jag har redan en tid varit aktiv inom studentkåren, bl.a. var jag med och ordnade studentkårens 100-års jubileumsårsfest och så sitter jag som ordinarie studeranderepresentant i Universitetskollegiet, varifrån jag fått en inblick i ÅA som en organisation. Jag vill jobba för studerandenas rättigheter och välmående och se till att alla känner sig välkomna och som en del av studentkåren. Jag har också fungerat som skattmästare för Nyländska Nationen och fungerar som bäst som verksamhetsgranskare.

Jag är ganska intresserade av alla ansvarsområden, men de som känns som de bästa för mig är högskolepolitik, internationella ärenden och kommunikation samt studentkultur. Jag har aktivt följt med högskolepolitiska situationen i Finland och anser att mig har ganska bra koll på vad som är på agendan och vad som skall göras. Internationella ärenden och kommunikation vore intressant att jobba med och det skulle vara trevligt att göra sin del i att ÅA skulle bli ännu mer attraktiv för utländska studeranden samt vill jag få dem att känna sig också som en del av studentkåren fastän de oftast är en ganska kort tid i Finland. Studentkultur kommer ganska naturligt till mig i och med att jag har varit relativt länge aktiv i en mängd specialföreningar och även haft kontakt med specialföreningar som jag inte är medlem i. Jag har erfarenhet av att ordna evenemang från Nyländska Nationen och nu även från studentkåren.

Jag är säker på att jag kunde uppfylla mina uppgifter inom studentkåren och vill jobba för alla studerandens bästa! Att ha blivit aktiv i specialföreningar och studielivet på ÅA har varit lätt det bästa valet jag har gjort under mitt studietid, så nu vill jag att andra skulle känna likadant!

Amanda Björk

Hej!

Mitt namn är Amanda Björk och jag vill vara en del av Åbo Akademis Studentkårs styrelse år 2020. Under mina fem studieår har jag hunnit med en hel del, bland annat några år i styrelsen och olika poster samt andra ansvarsuppgifter. Jag började mitt föreningsliv redan i Jakobstad där jag studerade småbarnspedagogik, fem år senare är jag fortfarande medlem i StuBi och har till på det utvidgat mitt föreningsaktiva liv till specialpedagogikens specialförening Spirre.

För mej är det viktigt att hålla humöret på topp, engagera sig själv och andra i ämnen som berör oss. Genom mina år i styrelsen har jag fått en inblick i systemet och vill nu hjälpa andra. Jag anser också att man skall delta i traditioner och skapa nya, jag vill jobba för att alla skall känna att kåren kan och vill hjälpa just dig och är till för alla som studerar vid Åbo Akademi. Jag vill också lyfta fram att man skall inte stressa igenom sin studieår utan njuta av stunden och prova på de olika valmöjligheterna som erbjuds. Med tanken på mitt intresseområde och erfarenheter är jag intresserad av posten Studentkultur (evenemang & specialföreningar, gulnäbbsverksamhet) i Vasa. Som föreningsaktiv i flera år samt flera tutorskap anser jag att denna post skulle passa mej perfekt.

Jag tror på utveckling och samarbete, så sent som i höst var jag med och startade upp en ny ansvarsuppgifter motionstutor inom Åbo Akademi. Med fokus på hälsa och välmående för att orka med studierna måste man kunna koppla av och ta del av de stöd och evenemang som Åbo Akademi ordnar för just studerande utifrån de intresseområden som lyfts fram. Förutom utveckling och samarbete i Vasa vill jag också stärka samarbetet med Åbo. Tillsammans är vi starkare och det är helt klart roligare desto flera man är.

Sara Hagman

Jag heter Sara Hagman, kommer från Borgå och är 24 år gammal. Våren 2017 tog jag min farmaceutexamen vid ÅA, och nu studerar jag kemi- och processteknik med processkemi som huvudämne. Jag är en utåtriktad och driven typ som under alla mina studieår har varit aktiv inom föreningsverksamheten. Jag bland annat suttit som kassör i Ex Tempore och som sekreterare i Kemistklubben. För tillfället sitter jag mitt andra år i Kemistklubbens styrelse, nu som näringslivsansvarig där jag har haft ansvar för företagskontakter, exkursioner och alumniverksamhet.

Under mina år som föreningsaktiv har jag fått insikt i många olika aspekter av föreningslivet vid ÅA, och jag är övertygad om att min erfarenhet skulle komma väl till nytta även inom studentkårens styrelse. Jag är en van styrelsemedlem som är lätt att samarbeta med och inte är rädd att säga min åsikt. De två senaste åren har vi inom Kemistklubbens styrelse aktivt jobbat för att förbättra den högskolepolitiska verksamheten och detta är någonting jag gärna arbetar vidare med på en högre nivå eftersom det är ett område jag har stort intresse för och som jag anser vara kärnan i studentkårens verksamhet. Jag har gjort mycket under min studietid, men känner ännu inte att jag är riktigt klar, utan vill jobba vidare för att förbättra studievardagen för mina medstuderande inom alla fakulteter.

I första hand är jag intresserad av högskolepolitik som ansvarsområde. Intressebevakningen nu är viktigare än någonsin i och med att det sker stora förändringar inom akademin. ÅAS ska även i fortsättningen jobba aktivt för att akademin tar studenterna i beaktande i beslutsfattningen. Jag kan även tänka mig att arbeta med socialpolitik.

Jag är säker på att ett år i kårstyrelsen skulle vara ett otroligt roligt och lärorikt år!

Julia Kortelainen

Hej! Mitt namn är Julia Kortelainen, jag är 23 år gammal och kommer från Borgå. Jag är femte årets studerande med Nationalekonomi (gul halare) som huvudämne. Jag har främst varit aktiv inom Nyländska Nationen, i styrelsen 2017 som Sekreterare, och sedan dess i många olika arbetsgrupper och utskott. Hösten 2018 spenderade jag i regniga Skottland, vid University of Glasgow. Jag behärskar svenska, finska och engelska utmärkt, vilket kommer underlätta kommunikationen till olika personer och föreningar.

Jag ställer upp som styrelsemedlem, eftersom jag har trivts väldigt bra under min studietid vid ÅA och jag känner att jag nu vill ge någonting tillbaka. Jag är i slutet av mina studier, så det är också min sista chans att göra det (men hej bättre sent än aldrig!). Genom mitt styrelseår vid NN och via flera vänner som varit kåraktiva har jag fått en rätt bra bild av vad studentkåren sysslar med, och därför tror jag att det skulle vara en väldigt intressant och lärorik upplevelse. Genom min roll som sekreterare lärde jag mig också en massa saker som jag tror jag kommer att ha nytta av, såsom mötespraxis, att ta ansvar och vara noggrann samt att ha många bollar i luften på samma gång. Jag tycker att kommunikation är väldigt viktigt för ett bra samarbete och jag är inte rädd för att säga min åsikt, men samtidigt tycker alla åsikt ska respekteras.

Det ansvarsområde som intresserar mig mest är internationella ärenden och kommunikation, eftersom jag känner att det är den post jag kunde bidra mest till. Genom mitt utbyte har jag en ganska bra insikt av vad en utbytesstuderande vill och behöver, och idéer på hur man kunde uppnå detta. Jag tycker också att kommunikationen till kårmedlemmarna är oerhört viktig, eftersom de bör veta vad studentkåren sysslar med och få en känsla som att studentkåren är relaterbar och nära.  Jag är också intresserad av socialpolitik, eftersom jag tycker detta är ett väldigt viktigt område. I ett samhälle där det läggs allt mer press på unga är psykiskt välmående verkligen inte en självsäkerhet, och jag anser att det är oerhört viktigt att man ska kunna få hjälp och stöd då det behövs. Jag är väldigt starkt för jämlikhet, och jag anser att ingen ska behöva känna sig orättvist behandlad eller diskriminerad. Alla har rätt till att känna sig trygg, bekväm och respekterad vid universitetet och dess evenemang. Av samma orsak kunde jag också tänka mig posten för studentkultur, vilket min långa erfarenhet inom specialföreningarna skulle stöda bra.

Matias Martelin

Mitt namn är Matias Martelin, jag är en fjärde årets studerande på samhällsvetenskapliga utbildningslinjen med nationalekonomi som huvudämne. Jag är 24 år gammal och kommer ursprungligen från Esbo. Under min studietid har jag engagerat mig inom föreningsverksamhet och inom fakultetsrådet för FSE. Under året 2018 agerade jag som styrelseordförande för SF-klubben. Jag skulle beskriva mig själv som en positivt inställd person som är pålitlig. Då jag tar på mig ett uppdrag sköter jag det till 100%. På fritiden gillar jag att spela olika bollspel och att umgås med vänner.

Mina styrkor ligger i ledarskap, ansvarstagande och framförallt människokännedom. Posten som intresserar mig är styrelseordförande. Posten skulle ge mig möjligheten att stödja och agera bollplank för de andra styrelsemedlemmarna, organisera verksamheten med en helhetsbild i tankarna och vara som ett ansikte utåt för ÅAS verksamhet. Jag anser att första prioritet hos en ordförande är att se till att andra styrelsemedlemmarna mår bra och kan utföra sina uppgifter. Egenskaper som skiljer en styrelse och BRA styrelse är samarbete och kommunikation. Jag vill arbeta i en styrelse där VI-andan konkretiserar sig i allt man gör som en styrelse. Arbetsro och effektivitet skapas via trygghet.

Jag ställer upp för att jag ser värdet av en aktiv studentkår. ÅAS har en viktig roll i påverkandet av vår, studerandes, studiemiljö. Jag vill vara med och utveckla och i vissa fall upprätthålla den verksamhet som ÅAS har drivit under de senaste 100 åren. Arbetet inom ÅAS känns som ett naturligt nästa steg från föreningsvärlden. Uppgiften är mycket krävande men samtidigt mycket tilltalande. Frågor som jag anser viktiga är främjandet av psykiska välmåendet bland studerande, upprätthållandet av den starka intressebevakningen gentemot Åbo Akademi, samt utvecklandet av campus till ett bättre och mer flexibelt område. En bra konkret målsättning är även att sprida kunskapen om vad en studentkår egentligen gör för sina medlemmar.

Under verksamhetsåret 2020 önskar jag att vara en del av vår fina studentkår. Jag vill arbeta för att alla studerande får en studietid de förtjänar.