~In English below~

Vårt utbildningssystem har länge varit en stolthet i Finland och även beundrat internationellt. Jämlika möjligheter till utbildning, oberoende av bakgrund, har varit en av systemets byggstenar. Likvärdiga möjligheter säkerställs genom avgiftsfri utbildning och högskoleutbildningens höga tillgänglighet.

För utbildningens tillgänglighet har avgiftsfriheten varit en avgörande faktor. Målet i visionen för högskoleutbildningen och forskningen år 2030 är att 50% av de unga i Finland ska ha en högskoleutbildning. Finland är ett relativt litet land och därmed har vi helt enkelt inte råd att inte erbjuda utbildning åt alla unga och kunniga personer. Varje människa som har vilja och kapacitet att utbilda sig bör ha möjlighet till högskoleutbildning. För att uppnå detta måste högskoleutbildningens tillgänglighet garanteras.

Den avgiftsfria utbildningen hotas ständigt på diskreta och icke-synliga sätt. De öppna universiteten erbjuder nästan hela examina som är avgiftsbelagda och en del av våra internationella studeranden måste betala en läsårsavgift för att ha studierätt i Finland.

Studerande har haft möjlighet till avgiftsfri utbildning i Finland, men det är ingen självklarhet längre. 2017 blev utbildningen för studerande som kommer utanför EU- och EES-området avgiftsbelagd. Det är en självklarhet att avgiften inte främjar likabehandling av studerande, och de negativa effekterna är fler än så. Ett steg mot rätt riktning är noteringen i regeringsprogrammet om en möjlig kompensation av avgiften efter examen, men återbetalningen har inte en tillräcklig effekt, då avgiften redan i ansökningen påverkar. Finland behöver internationellt kunnande och har inte råd att utesluta en enda studerande.

Utbildningen ska vara avgiftsfri i Finland på samtliga nivåer. Alla ska ha möjligheten att få kvalitativ och avgiftsfri utbildning oberoende av socioekonomisk bakgrund. Då vi investerar i utbildning är det en direkt investering i framtiden!

Free education-  an investment for the future

Our education system has for long been a source of pride in Finland, and has been internationally admired. Equal opportunities for education, regardless of background, have been one of the system’s building blocks. Equal opportunities are ensured through free education and the high availability of higher education.

Free education has been a crucial factor of accessibility. The goal of the vision for higher education and research in 2030 is for 50% of young people in Finland to have a higher education. Finland is a relatively small country and therefore we simply cannot afford not to offer education to all young and knowledgeable people. Every person who has the will and the capacity to acquire an education should have the opportunity for higher education. To achieve this, the accessibility of higher education must be guaranteed.

The tuition-free education is constantly threatened in discrete and invisible ways. The open universities offer almost entire degrees that are subject to fees and some of our international students have to pay an academic year’s fee in order to have study rights in Finland. Students have had the opportunity of free education in Finland, but this can no longer be taken for granted. In 2017 the education for students from outside the EU and EEA area became subject  to fees.

It is obvious that the fees do not promote equal treatment of students, and the negative effects stretch further than that. A step towards the right direction is the listing in the government program about a possible compensation of the fee after the degree, but the repayment does not have a sufficient effect since the fee affects the choice to even apply. Finland needs international knowledge and cannot afford to exclude a single student.

Education must be free of charge in Finland at all levels. Everyone should have the opportunity to receive quality and free education regardless of socio-economic background. An investment in education is a direct investment in the future!

Anna Oksanen

Styrelseordförande / Chairperson of the Board

Åbo Akademis Studentkår