Ekonomidirektionen (ED) vid Åbo Akademis Studentkår förvaltar och utvecklar studentkårens fastighetsinnehav, placeringar och företagsverksamhet. Kårkaféerna, Kårhuset i Åbo och Havtornen i Vasa är konkreta exempel på vad ED funderar på.

I ED sitter tre studerande som medlemmar och tre stycken s.k. expertmedlemmar.

På fullmäktigemötet 5.12 kommer vi att välja en ny viceordförande för ekonomidirektionen.

Om ekonomidirektionen står följande i ÅAS stadgar:

Ekonomidirektionen består av ordförande, vice ordförande och fyra övriga medlemmar. Som föredragande i ekonomidirektionen fungerar verkställande direktören för ekonomisektorn.
Till medlemmar i ekonomidirektionen kan väljas även utom Studentkåren stående personer med kännedom om det ekonomiska livet. De utomstående medlemmarna får dock inte utgöra mer än hälften av medlemmarna i direktionen.
Ekonomidirektionens ordförande och vice ordförande ska vara medlemmar av Studentkåren.
Ekonomidirektionens ordinarie medlemmar väljs för en mandatperiod på två år räknat från den 1 januari.

Ekonomidirektionens viceordförande

Som ekonomidirektionens viceordförande deltar du i ekonomidirektionens möten och verksamhet. Ekonomidirektionens vice ordförande är även ställföreträdare för ekonomidirektionens ordförande. Mandatperioden i ekonomidirektionen är 2 år och uppdraget är arvoderat. Uppdraget som ekonomidirektionens viceordförande kan med fördel skötas vid sidan av heltidsstudier.

(Ordförande för ekonomidirektionen ansvarar för ekonomidirektionens arbete och rapporter till studentkårens fullmäktige. Till ordförandes uppgifter hör att föra en aktiv dialog med övriga delar av studentkåren samt att fungera som förman för verkställande direktören.)

Hur kan jag söka till ED?

Skicka in en fritt formulerad intresseanmälan per mejl åt ED-sonderare Sara Nordell. Alla ansökningar som kommit in senast på tisdag 26.11 publiceras på vår webb onsdagen den 27.11. Därför innehåller intresseanmälan med fördel:

  • Namn
  • Bild
  • Kort beskrivning av dig själv
  • Varför du ställer upp
  • Vilka ansvarsområden du är intresserad av

Alla kandidater intervjuas på fullmäktiges aftonskola den 4.12. På intervjuerna får ordförandekandidaterna svara på sju frågor. Fem av frågorna kommer vi att publicera på webben 27.11. Ekonomidirektionen viceordförande väljs på fullmäktiges höstmöte 5.12.

Vi svarar gärna på frågor!

ED-sonderare
Sara Nordell, sara@studentkaren.fi

Ekonomidirektionens ordförande
Annika Ojala, edo@studentkaren.fi