Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 10.10.2019 beslutat att:

 • befullmäktiga SO Oksanen och GS Öberg att komplettera budgetutkastet inför fullmäktiges remissbehandling;
 •  skicka SO Oksanen till periferipanelen tillsammans med en stödperson från FSF:s delegation. Kostnaderna tas från budgetpost ”resor och inkvartering”;
 • godkänna utkastet till verksamhetsplan för år 2020 inför fullmäktiges remiss och befullmäktiga SO Oksanen och VO Schubert att vid behov ännu komplettera utkastet inför remissbehandlingen;
 • lediganslå förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk för 2020 men en tid för intresseanmälan som utgår 23.10.2019 kl. 23.59, samt att fastslå ett arvode på 500€. Styrelsen beslutade att samtidigt lediganslå årsfestkommittén med intresseanmälan som utgår 30.10 kl. 23.59
 • återremittera ärendet om uppdraget som trakasseriombud till ÅAS till nästa styrelsemöte;
 • godkänna att kårvalsnämnden införskaffar 500st halarmärken inför kårvalet, och att kostnaderna tas från budgetpost ”Kårval kostnader”;
 • inte ingå samarbete i försäljningen av spelet Nähdään/ Vi ses täl pual jokke;
 • reservera 500€ från budgetpost ”Utrikesverksamhet” till att genomföra Explore Österbotten;
 • gratulera StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f. med orsak av deras 76:e årsfest, och att ge VO Schubert i uppdrag att sköta ärendet;
 • styrelsemedlem Nordell deltar på Östra Finlands Nation vid Åbo Akademi r.f:s LII årsfest;
 • ge SO Oksanen fullmakt att bestämma om eventuellt närvarande på Åbolands Ungdomsförbund ÅUF:s höstmöte, då ingen från styrelsen har möjlighet att delta;
 • styrelsemedlem Back deltar i Språkcentret vid Åbo Akademi i Vasa jubileumsseminarium;
 • tacka Nyyti r.f. för inbjudan till festligheterna med orsak av deras 35:e verksamhetsår, och att ge VO Schubert i uppdrag att sköta ärendet;
 • inte delta i Åbo stads evenemangstjänsters infoeftermiddag.