Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 27.9.2019 beslutat att:

  • anteckna den ekonomiska rapporten per 31 augusti 2019 till kännedom
  • personalmiddagen den 24.9. var en rekreationskväll som hör till personalförmåner, och kostnaderna för maten därmed tas från budgetposten ”Trivsel”;
  • reservera 70€ för beställning av ÅAS 100 tröjor för personalmedlemmar som än inte haft sådana, samt att reservera medlen från budgetposten ”PR- och marknadsföring”;
  • inte sponsorera Tavasthemsbornas halarmärke då det inte hör till Studentkårens allmänna praxis att sponsorera, men att ta vidare ärendet till ekonomisidan eftersom initiativet anses vara bra;
  • nästa års styrelse och personal erbjuds möjligheten att kostnadsfritt delta i Brahebalen som ordnas den 25.1.2020 på Kåren;
  • godkänna kommentarerna som sammanställts angående Finlands Studentkårers Förbunds policydokument, verksamhetsplan och budget, samt att ge delegationen möjlighet att ta ställning till dessa;
  • anteckna för kännedom kostnader som uppstår för styrelsens Vasavistelse i transport och logikostnader samt reservera 150 € för styrelsens rekreationskväll;
  • att från budgetposten ”Styrelsens projekt” reservera 200€ för ÅAS campus-fika för hösten i Vasa och Åbo;
  • hålla en marknadsföringsdag på Instagram där studentprästerna från Åbo och Vasa ges möjligheten att ta över ÅAS Instagramkonto.