I februari beslöt fullmäktige att förnya det dokument som styr hur studentkåren arbetar. Policydokumentet definierar i vilka frågor vi kan ta ställning, hurdan ställning vi tar och i vilka frågor vi kanske ska låta bli att uttala oss. Policydokumentet är ett speciellt viktigt arbetsredskap för styrelsen som ofta ombeds kommentera saker i media, men styr också fullmäktiges och personalens arbete.

En arbetsgrupp med ivriga kåreniter tillsattes efter mötet i februari, och under ledning av fullmäktigeordförande började gruppen jobba med policydokumentet. Vi bestämde oss för att inte titta på det gamla dokumentet från några år tillbaka utan började helt om från början.

Det nya dokumentet består av fem huvuddelar:

  • Socialpolitik
  • Högskolepolitik
  • Åbo Akademi
  • Samhälle
  • ÅAS gemenskap

Genom den här indelningen ville vi se till att vi gör vår ståndpunkt och åsikt i dessa fem stora områden tydlig.

Kapitlet om socialpolitik handlar bland annat om att vi tycker att fler ska få tillgång till psykologtjänster snabbare, att våra campus ska vara fungerande och att där ska finnas utrymmen både för studier och vila. Vi har även tagit ställning för att alla kåreniter i framtiden ska ha tillgång till bra motionstjänster och billigt boende. Att studenthälsan erbjuder bra vård på svenska är också ytterst viktigt för oss.

Gällande högskolepolitiken tog vi ställning för att utbildningen i framtiden ska vara avgiftsfri för alla och att universiteten och yrkeshögskolorna fortsättningsvis ska uppfylla olika funktioner i samhället.

Kapitlet Åbo Akademi handlar om att vi tycker att ÅA ska bli bättre på det internationella samarbetet och att beslutsfattandet vid ÅA måste vara transparent och öppet för alla studerande att delta i. Vi kommenterar också utbildningens kvalitet, att studierna bör vara relevanta för arbetslivet och att de behöver vara flexiblare än nu.

Nytt för det här policydokumentet är att vi i delen samhälle har gjort riktlinjer för att ÅAS modigt ska ta ställning i alla de samhällsfrågor som på något sätt kan beröra våra medlemmar. Där står också att icke-diskriminering, inklusion, jämlikhet, jämställdhet och en ansvarsfull klimatpolitik är del av våra grundvärderingar, som syns i det dagliga arbetet och som ÅAS bör våga försvara i den offentliga debatten. Vi tangerar även vikten av ansvarsfull klimatpolitik och att beslut som tas i samhället alltid bör grunda sig på nyaste vetenskap.

Det sista kapitlet, ÅAS gemenskap handlar om vår roll och uppgift som gemenskapsskapare på Åbo Akademi. Studentkåren ska alltid stöda specialföreningarna och jobba för att tutorernas värdefulla arbete uppskattas. Vi ska bli bättre på att nå våra medlemmar och tröskeln för att engagera sig i studentkåren måste bli lägre.

Här kan du läsa det nya policydokumentet i sin helhet. Och om du tycker att våra åsikter om hur studentkåren ska fungera och vad som är viktigt för studerande inte stämmer överens med dina är det dags att engagera sig och ändra på saker och ting! Du kan börja med att fråga kårvalskandidaterna vad de tycker om vårt nya policydokment!

Ha en bra höst!
Ida-Maria Sola
ÅAS Fullmäktigeordförande