~ In English below ~

Studenternas försörjningsläge är mycket svagt. För tillfället räcker inte studiepenningen och bostadsbidraget till för att täcka levnadskostnaderna i universitetsstäderna. Nedskärningarna under föregående regeringsperiod minskade nivån på studiepenningen till 250 euro per månad och det nya regeringsprogrammet för inte med sig någon förbättring av studenternas knappa försörjning trots löften som gavs före valet. Det bästa sättet för att förbättra studenternas försörjningsläge på kort sikt är en nivåhöjning av studiepenningen.

Samtidigt som studiepenningen har skurits ned har kraven för att avlägga studierna åtstramats. En stor del av studenterna arbetar under studietiden för att trygga sin försörjning. Det här leder till en situation där studenten tvingas balansera mellan att snabbt avlägga sina studier och att arbeta. Studenterna är även den enda människogruppen som är tvungen att ta lån för att trygga sin försörjning.

Fördröjning av studierna och försörjningsproblem belastar även det mentala välbefinnandet – försörjningsstress fördröjer och försvårar avklarandet av studierna. Skuldsättning på grund av studielån kan bli ett ekonomiskt bekymmer för individen. Studiepenningen bör återföras till den nivå som den var på före nedskärningarna eftersom det skulle vara ett jämlikare och snabbare sätt att förbättra studenternas försörjning.

En rimlig försörjning utan rädsla för skuldsättning uppmuntrar alla människor att studera och utexamineras inom målsatt tid. Satsningar på försörjningen under studietiden höjer befolkningens utbildningsnivå med tiden.

Tapio Hautamäki
Styrelseordförande
Aalto-universitetets studentkår

Laura Wathén
Styrelseordförande
Studentkåren vid Helsingfors universitet

Aleksi Kinnunen
Styrelseordförande
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Topias Peltonen
Styrelseordförande
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Jenni Tuomainen
Styrelseordförande
Lapin yliopiston ylioppilaskunta

Miriam Putula
Styrelseordförande
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Pia Etelävuori
Styrelseordförande
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Andreas Lindén
Styrelseordförande
Svenska Handelshögskolans Studentkår

Sofia Suomalainen
Styrelseordförande
Konstuniversitetets studentkår

Paula Sajaniemi
Styrelseordförande
Tampereen ylioppilaskunta

Sini Saarinen
Styrelseordförande
Turun yliopiston ylioppilaskunta

Hannes Torppa
Styrelseordförande
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

Anna Oksanen
Styrelseordförande
Åbo Akademis Studenkår

~ ~ ~

No empty promises – significant increase to the level of study grant needed!

Students currently face an extremely difficult situation with their subsistence. The study grant and the housing allowance are not enough to cover living costs in university cities. The cuts made during the previous government term have reduced the level of study grant to 250 euros per month, and the new government programme does nothing to improve students’ meagre subsistence – despite promises made before the elections. A significant increase to the level of study grant is the best way to improve students’ subsistence situation in the short term.

The cuts to the level of study grant have been made simultaneously with the requirements for completing studies being tightened. A large share of students work during their studies to secure their subsistence. This results in a situation where students must strike a balance between working and completing their studies quickly. Students are also the only group of people forced to take out a loan to secure their subsistence.

Delays in study progress and problems related to subsistence cause strain to mental wellbeing, too – stressing over subsistence slows down studies and makes it difficult to cope with them. Getting into debt because of student loans can also become a financial burden to some. The study grant must be raised back to the level before the cuts, as this would be a quick way to improve students’ subsistence in an equal manner.

Reasonable subsistence without fear of getting into debt encourages all kinds of people to study and to graduate in target time. Investments made in students’ subsistence will gradually increase the level of education among the entire population.

Tapio Hautamäki
Chair of the Board
Aalto University Student Union

Laura Wathén
Chair of the Board
Student Union of the University of Helsinki

Aleksi Kinnunen
Chair of the Board
The Student Union of the University of Eastern Finland

Topias Peltonen
Chair of the Board
The Student Union of the University of Jyväskylä

Jenni Tuomainen
Chair of the Board
Student Union of the University of Lapland

Miriam Putula
Chair of the Board
Student Union of the University of Oulu

Pia Etelävuori
Chair of the Board
Student Union of the Lappeenranta University of Technology

Andreas Lindén
Chair of the Board
The Student Union of Hanken School of Economics

Sofia Suomalainen
Chair of the Board
Student Union of the University of the Arts

Paula Sajaniemi
Chair of the Board
Student Union of Tampere University

Sini Saarinen
Chair of the Board
Student Union of the University of Turku

Hannes Torppa
Chair of the Board
The Student Union of the University of Vaasa

Anna Oksanen
Chair of the Board
Student Union of the Åbo Akademi University