Åbo Akademis Studentkår har enligt förfrågan av Åbo Akademi kartlagt orsakerna till varför allt färre väljer att åka på utbyte från Åbo Akademi. Undersökningen gjordes i form av en enkät och utarbetades av Studentkåren. Total 133 studerande svarade på enkäten. Det var ungefär lika många studeranden per fakultet som svarade. Det enskilda ämnet som dock hade flest svar var Pedagogik lärarinriktning i Vasa med 13 svar.

Orsakerna till att inte åka på utbyte kan grovt delas upp i två kategorier: studierelaterade orsaker och personliga orsaker. Bland flervalsfrågorna var de vanligaste orsakerna livssituationen som inte gör det möjligt att åka på utbyte, samt vänner och familj eller ekonomiska orsaker (91 av 133 svar) och en ovilja att skjuta upp examen på grund av utbytesstudier (92 av 133 svar). I de öppna frågorna fick svarande mera ingående redogöra orsakerna bakom deras beslut att inte åka på utbyte. Dessa orsaker redogörs nedan.

Kursspecifika orsaker

 • Kurser under utbyte räknas inte till godo i examen
 • Obligatoriska kurserna går bara vartannat år, oregelbundet eller för sällan vilket automatiskt leder till att examen kommer skjutas upp om den studerande åker på utbyte
 • I en del ämnen är studieplanen uppbyggd på ett sådant sätt att det inte finns utrymme för övriga studie. Detta gör att utbytesstudier inte lockar eller upplevs vara omöjligt
 • En del svarande upplever dessutom en hård press från ämnesansvariga att bli klara i utsatt tid

Processen att söka som orsak

 • Själva processen att söka om utbytesstudier är krävande, förvirrande och svår
 • Flera anser att de inte får all den informationen de behöver och vet inte vem de ska vara i kontakt med angående utbytesstudier
 • Studerande vill inte vara ensamma under processen och önskar mera handledning och hjälp från Åbo Akademi; Informationen borde vara fakultetsspecifik
 • Fakulteten och lärarna borde uppmuntra mera till utbytesstudier
 • Det önskas bättre information på ÅA:s hemsida

Personliga orsaker

 • Flera svarande har familj och vänner i Finland som de inte vill lämna för utbytesstudier
 • Studerande upplever stress över att ensamma åka utomlands under en längre period, och är rädda för att de inte kommer hitta vänner under utbytet
 • Psykisk ohälsa nämns av flera som en orsak
 • Ekonomisk osäkerhet är också en orsak: osäkerhet över om studiestödet räcker till och om man kommer få något stipendium under utbytet
 • Flera nämnde även att de har för få studiemånader kvar för att hinna åka på utbyte

Sammanfattningsvis berättar enkätsvaren att osäkerhet och bristfällig information ofta är orsaker till att studerande inte väljer att åka på utbyte. Processen att söka upplevs som ett berg man inte ser toppen av, och studerande upplever att informationen de får inte är tillräckligt specifik. Att det dessutom verkar vara svårt att få utbytet att passa in i examen och en osäkerhet om kurserna räknas tillgodo, leder till att färre åker på utbyte.