Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 04/19 (7.5.2019) att:

  • Anteckna den ekonomiska rapporten per 3/19 till kännedom;
  • Höstens fullmäktigemöten ska ordnas så att de kan sändas direkt på nätet;
  • Befullmäktiga styrelsen att utse studentrepresentanterna till Grundutbildningsnämnden vid Åbo Akademi;
  • Välja Oliver Back och Frans Villanen till studentrepresentanter i delegationen för Åbo Akademi i Vasa;
  • Välja Matias Martelin som personlig suppleant för Matila Holmström i fakultetsrådet för FSE för tiden 8.5.2019–31.7.2019;
  • Komplettera Kårvalsnämnden för Kårval 2019 med Joonas Karlsson och Julia Liewendahl;
  • Kårvalsnämndens ordförande arvoderas med 500 €;
  • Arbetsgruppen för uppdatering av ÅAS policydokument antecknar skriftligen inkomna ändringsförslag och kommentarer till kännedom;
  • ÅAS styrelse får i uppdrag att lobba för att ÅA gör skötbord tillgängliga i alla ÅA:s byggnader där studeranden rör sig.