In English below

Det finns regler för nästan allt! Det gäller också utbildning och studentservice vid Åbo Akademi. Studentkåren hjälper gärna studeranden och ämnesföreningar att kolla upp hur saker borde gå till. Den som är i kontakt med studentkåren bestämmer själv om man vill ha råd, hjälp att ställa frågor till personal eller lämna in anmälningar anonymt via oss. ÅAS är ungefär ett fackförbund för studeranden. Har du problem med t.ex. Studenthälsan eller hyresvärden kan vi också ge råd eller hänvisa till någon som vet mera.

Tio punkter om studerandes rättigheter

 1. Akademisk frihet betyder INTE att kurslärare får ignorera reglerna för utbildningen (UniL 6 §)
 2. Kursbeskrivningen ska innehålla info om kursens arbetssätt och hur man blir bedömd, bara de lärandemål som listas i beskrivningen ska bedömas (IEB 4 §)
 3. Senast vid kursstart ska tidsgränser för kursarbeten kommuniceras tydligt till studenterna (IEB 25 §)
 4. Bedömning av kurser ska meddelas studerande inom 14 dagar (kurs med färre än 40 deltagare) eller 21 dagar, för sommarexamination räknas tiden från 1.9. (IEB 11 §)
 5. Alla kand- och gradu/dip-handledare ska skriva en överenskommelse med sina studerande där bådas rättigheter och skyldigheter listas (ES 42 §)
 6. Frånvaro ska gå att komplettera då man varit sjuk (IEB 31§) eller borta på studentrepresentantuppdrag, marknadsföring för ÅA eller kårfullmäktige (rektorsbeslut)
 7. Alla studerande har rätt till trygg studiemiljö (UniL 41 a §). Vid problem finns vårt studentombud Petra Lindblad att kontakta
 8. Alla ämnesansvariga professorer ska hålla ämnesmöten med personal och studerande minst en gång per termin (förvaltningsinstruktion 11 §), det är ett bra tillfälle för studerande att påverka studievardagen och utbildningsplaneringen
 9. Om du har fått ett felaktigt beslut av FPA, fyll i besvär enligt anvisning, om de har fel info om dina studier kan studinfo@abo.fi hjälpa
 10. Om någonting inte fungerar på studenthälsan, ge så tydlig feedback som möjligt via deras blankett. Behöver du hjälp med att få rätt vård eller att göra en anmälan: kontakta Kårens studentombud Petra Lindblad

Universitetslagen (UniL)
Instruktion för examination och bedömning (IEB)
Examensstadga (ES) och andra dokument gällande utbildningen
Åbo Akademis Studentkårs rättsskyddsguide

Petra Lindblad SOM

Kontaktuppgifter

Studentombud Petra Lindblad
 petra@studentkaren.fi
 02 215 4655

Students’ rights

There is rules for almost everything regarding university education and student services. The Student Union is happy to help students and associations if you have questions about students’ rights or practical arrangements. It is always up to the person who is in contact with the Student Union if you just want to talk and get advice or if you want help in asking the right questions when talking to faculty or service staff. You can also anonymously report problem situations via us. The Student Union’s role is much like a workers union’s, our aim is to make everyday life as good as possible for the students at ÅAU. We can also help and give advice in problem situations with the student health services or your landlord / the student housing office.

Ten points about students’ rights

 1. Academic freedom does NOT mean that teachers are allowed to ignore rules (UniL 6 §)
 2. The course description shall include information about grading and required student work. Only the listed learning goals should be graded (IEB 4 §)
 3. Deadlines for homework are announced when the course starts at the latest (IEB 25 §)
 4. Students’ grades shall be announced within 14 days after examination (courses with less than 40 participants) or 21 days (more than 40) (IEB 11 §)
 5. When a student is writing a thesis, it is important to have a written agreement between the student and his/her supervisor (ES 42 §)
 6. Supplements for absence should be possible. This includes both absence due to sickness (IEB 31 §) or student representative assignments
 7. A safe environment is an all students’ right (UniL 41 a §)
 8. All professors that are responsible for disciplines shall hold meetings with staff and students at least once per semester (Administrative instructions 11 §). The meetings are a good opportunity for students to influence the study life and the educational planning
 9. If you have received an incorrect decision by FPA (Kela), fill in the complaint according to instructions. If they have the wrong info about your studies: studinfo@abo.fi can help you
 10. If the student health services does not work as wished for, give feedback via their form. If you need help with getting the right health services or need to make a written report: contact Studentkåren’s student representative Petra Lindblad

The University Law (UniL)
Instructions for examination and grading (IEB)
Degree regulations (ES)

Åbo Akademi University’s Studen Union’s guide to students’ rights

Contact information

Student representative Petra Lindblad
 petra@studentkaren.fi
 02 215 4655