Ur makarna Agneta och Carl-Erik Olins fond lediganslås ett eller flera stipendier för personer som vid Åbo Akademi eftersträvar licentiat- eller doktorsgrad och varit ordinarie medlemmar eller seniormedlemmar vid Åbo Akademis Studentkår. Av sökande förutsätts att de innehaft uppdrag inom Åbo Akademis Studentkår och dess specialföreningar.

Stipendiet delas ut till en eller flera personer för en sammanlagd tid om 21 månader, så att stipendiet utgår med 1 950 euro per månad. Av stipendiaterna förutsätts forskningsarbete på heltid samt forskningsrapport.

Ansökan är fritt formulerad. Till ansökan skall bifogas en meritförteckning ur vilken bör framgå uppgifter om sökandens verksamhet inom studentkåren och dess specialföreningar. Till ansökan bifogas även av sökanden uppgjord forskningsplan ur vilken framgår undersökningens syfte, material, teoretiska avstamp och arbetshypotes, metodiska uppläggning samt eventuell reseplan eller behov av laboratoriefaciliteter. Forskningsplanen ska därutöver sammanställas på en sida. Till ansökan bifogas även handledarens utlåtande samt information om övrig ansökt eller beviljad finansiering för samma ändamål. I ansökan bör även framkomma antalet stipendiemånader som söks.

Ansökningarna bör vara Seniorernas Råd vid Åbo Akademis Studentkår tillhanda senast den 3 maj 2019 klockan 15.00. Ansökningarna lämnas in elektroniskt via denna blankett. Handledarens utlåtande skickas av handledaren direkt till ÅAS generalsekreterare. Beslut om stipendieutdelningen meddelas inom maj.

Närmare uppgifter om forskarstipendiet ges av Åbo Akademis Studentkårs generalsekreterare Matias Dahlbäck, tfn 02 215 4652, gs@studentkaren.fi.