Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 17 april 2019 beslutat att:

 • Till principerna för styrelsens representation tillägga att endast det alkoholfria alternativet vid årsfester ersätts, om sådant finns;
 • Arrangera Pop-up i Academill den 24.4;
 • Ordna specialföreningsfrukost i Havtornen den 24.4;
 • Välja Emilia Friis och Cassandra Kruse som representanter till svenska lärarhögskolans stiftelses styrelse för en mandatperiod som sträcker sig till vårmötet 2020;
 • Välja Tyra Juslin och Frans Villanen som representanter till svenska lärarhögskolans stiftelses delegation för en treårig mandatperiod;
 • Befullmäktiga SO Oksanen och VO Schubert att utse studentrepresentanter till undervisningsproven för universitetslärare i svenska/kommunikation;
 • Ordna utbildningar för de nyvalda studentrepresentanterna i fakultetsråden;
 • Befullmäktiga SO Oksanen och GS Dahlbäck att godkänna ÅAS uttalande om regeringens proposition till ändring i studiestödslagen;
 • Ordna gratis yoga på Kåren den 24.4;
 • Delta i en plocka skräp-dag tillsammans med Biologföreningen Dendriticum, Håll Skärgården Ren och Östersjöutmaningen den 3.5;
 • Dela ut specialföreningsmedel 2019;
 • Dela ut projektmedel 2019;
 • Anteckna till kännedom att OVVS arrangerar Vappfirandet i Vasa;
 • Styrelsen, tillsammans med TYY, håller en av punkterna på stadsrundvandringsevenemanget Lost in Turku 24.4;
 • Godkänna budgeten för Errores 2019 och befullmäktigade SO Oksanen att godkänna innehållet före tidningen går till tryck;
 • Ingen deltar i Björnjakten 2019;
 • SO Oksanen och GS Dahlbäck deltar i grundstensläggningsceremoni för Aurum 8.5;
 • Styrelsen deltar i mån av möjlighet i Europadagens mottagning.