Det här är alltså inte frågan om något fysiskt vapen utan ett organ i akademins förvaltning, nämligen grundutbildningsnämnden (GUN). Även om GUN är ett beredande och rådgivande organ i förhållande till styrelsen, rektorn och fakultetsråden bygger de stora besluten på GUNs arbete och slutsatser.  Nämnden leds av vicerektorn för utbildning och dess huvudsakliga uppgift är att skapa gemensamma processer och riktlinjer för organiseringen av akademins utbildning och dess kvalitet. I praktiken kan nämnden vara slagkraftig när det kommer till att ta initiativ för utveckling av utbildningen vid akademin.

Vad gör vi på möten och hur påverkar vi?

Personligen upplever jag att GUN fungerar som ett diskussionsforum. Fakultetsråden, rektorn och styrelsen kan be nämnden ta ställning till en plattform som skall ersätta moodle eller fundera över vad vi skall göra för att förbättra undervisningen på akademin. Vi har även gett utlåtande över nya regler till instruktion för examination och bedömning som förbättrat studerandes rättigheter och gjort studiegången smidigare. Vi har påverkat akademins rekryteringsprocess så att det numera kommer att krävas universitetspedagogik för att kunna bli anställd om man sysslar med undervisning. Det handlar alltså om konkreta grejer som i motsats till t.ex. fakultetsråden påverkar hela akademin.

Varför borde jag ställa upp?

Är du trött på att vissa saker fungerar på ett ämne men inte på ett annat? Tycker du att ÅA kunde fungera smidigare och erbjuda bättre undervisning? I så fall ska du ställa upp som studentrepresentant i GUN! Du ska vara beredd på att föra fram studerandes åsikter och vara redo att representera din fakultets studerande i utbildningsfrågor. GUN sammanträder högst tre gånger per termin. Jag har själv upplevt arbetet givande och den information jag fått ta del i har varit intressant. Ta gärna kontakt ifall du har frågor!

Patrick Schubert
FSE studentrepresentant i Grundutbildningsnämnden

Du hittar ansökan här. Deadline är 25.4.2019.