Annika Ojala, Jessica Örn, Susanna Häyry

Annika Ojala (ÅAS), Jessica Örn (SYK), Susanna Häyry (ÅAS)

Kafé Gadolinia Kb, även känt som Kårkafeerna, har vunnit en offerttävling för restaurangen som placeras i den nya Aurum- byggnaden som byggs på Henriksgatan i Åbo som bäst. Aurum, för många än så länge mera bekant som Nya Juslenia, byggs på uppdrag av Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) och kommer bland annat att inrymma Åbo Akademis fakultet för naturvetenskaper och teknik samt institutionen för kemi och biblioteket vid Åbo universitet. Aurum ska stå färdigt våren 2021 och tas enligt planerna ibruk samma höst. Upphandlingen av restaurangaktör gjordes av SYK.

”Den helhet som Kårkaféerna presenterade gjorde intryck på oss. Förutom kunskap om kost och näring avspeglades en stark kund- och marknadskännedom. Vi tror att de har förmåga att göra Aurums restaurang till en levande mötesplats för hela området. Som verksamhetsutövare hoppas vi att Kårkaféerna flexibelt beaktar kundernas behov, och vi tro att de förnyar sig i tidens anda. Vi förväntar oss att husets restaurang kommer att locka till sig, förutom studerande och personer som arbetar på stället, även områdets invånare”, beskriver kundchef Jessica Örn vid Finlands Universitetsfastigheter.

”Vi är väldigt glada över att Kårkaféerna valdes till att bygga upp Aurums restaurangkoncept. Vi ser fram emot att servera god mat och erbjuda bra stämning på tre språk i hjärtat av Aurum. Processen startade redan i höstas och vårt team har genomgående betonat vår omsorg om hög kvalitet, goda kundservice och kundkännedom”, säger Kafé Gadolinia Kb:s VD Susanna Häyry.

Kafé Gadolinia Kb ägs av Åbo Akademis Studentkår och Åbo Akademis Alumner rf. Kommanditbolaget har verkat över 40 år och har idag sammanlagt fyra lunchrestauranger; Café Arken, Café Fänriken, Café Gadolinia och Café Kåren. Förutom lunchrestaurangerna finns också beställningsrestaurangen Restaurang Kåren. Inom företaget arbetar ca trettio anställda inklusive tre stycken restaurangchefer.

Finlands Universitetsfastigheter Ab (SYK) är en nationell campusutvecklare som äger och utvecklar fastigheter på sina campusområden. Vi utvecklar attraktiva campusområden och skapar möjligheter för regional tillväxt genom att förena vetenskap och forskning, näringslivet och en levande stad med varandra. Vi erbjuder bland annat framtidens lokallösningar för högskolor, företag och serviceproducenter samt kostnadseffektiva lokaler som motsvarar kundernas behov. SYK ägs av finska staten och 9 universitet utanför huvudstadsregionen. Företagets balansvärde är ca 1,4 miljarder euro och det består av universitetens 237 byggnader. Omsättningen för 2018 var 159 miljoner euro. www.sykoy.fi

Kafé Gadolinia Kb has won the bidding competition for a restaurant in Aurum

Kafé Gadolinia Kb, also known as Kårkaféerna, has won the bidding competition for the restaurant that will be placed in the new Aurum building that is currently being built on Henrikinkatu in Turku. Aurum,

for many still known as “New Juslenia”, is built on the behalf of Suomen Yliopistokiinsteistöt (SYK) and will among other things house Åbo Akademi University’s Faculty of Science and Engineering as well as

University of Turku’s Department of Chemistry and library. Aurum will be completed in the spring of 2021 and operations will commence in the fall of the same year.

“We were impressed by the whole presented by Kårkaféerna, which showcased their nutrition-related competence and a strong knowledge of the customer and market. We believe that they have the capability to turn Aurum’s restaurant into a lively meeting spot. As an operator, we hope Kårkaféerna will flexibly consider how customer needs change and we believe that they can stay updated on current trends. We expect that besides the people working and studying in the building, the restaurant will also entice people living in the area”, describes Jessica Örn, Customer Manager at SYK.

“We’re delighted that Kårkaféerna were chosen to plan and operate Aurum’s restaurant. We’re looking forward to serving excellent food and providing a terrific atmosphere in three languages in the heart of Aurum. The process started this fall and our team has consistently emphasized our attention to high quality, good customer service and knowing our clients.” says Susanna Häyry, CEO of Kafé Gadolinia Kb

Kafé Gadolinia Kb is owned by The Student Union of Åbo Akademi University and the alumni association Åbo Akademis Alumner rf. The company has operated for over 40 years and today it has four student restaurants; Café Arken, Café Fänriken, Café Gadolinia and Café Kåren. In addition to the lunch restaurants there’s also the order restaurant Restaurang Kåren. The company employs a staff of about thirty as well as three restaurant managers.

The University Properties of Finland Ltd (SYK) is a nationwide owner and developer of higher education campuses. Our mission is to create campuses with great appeal and opportunities to fuel regional growth by combining science, business and vibrant urbanity. We offer spatial solutions of the future for higher education institutions, companies and service providers as well as cost-efficient premises meeting the needs of our customers. SYK is owned by the State of Finland and 9 universities outside of the Helsinki metropolitan area. The company’s balance sheet value is approximately EUR 1.4 billion, comprised of some 237 university buildings. In 2018, the turnover was EUR 159 million. www.sykoy.fi

Kafé Gadolinia Ky voitti tarjouskilpailun uuden Aurumin ravintolasta

Kafé Gadolinia Ky, joka tunnetaan myös nimellä Kårkafeerna, on voittanut uuteen Aurum-rakennukseen sijoitettavasta ravintolasta käydyn tarjouskilpailun. Aurum, jonka moni tuntee vielä myös nimellä ”Uusi Juslenia”, on Suomen Yliopistokiinteistöjen (SYK) rakennuttama ja sen on määrä valmistua keväällä 2021, jonka jälkeen se otetaan käyttöön saman vuoden syksynä. Aurumin pääkäyttäjiä ovat Turun yliopiston kemian laitos sekä Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta. Muita käyttäjiä ovat muun muassa Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö ja kirjasto. Tarjouskilpailun toteutti SYK.

”Meihin teki vaikutuksen Kårkaféernan esittämä kokonaisuus, mistä heijastui ravitsemukseen liittyvän osaamisen lisäksi vahva asiakas- ja markkinatuntemus. Uskomme, että heillä on kyky luoda Aurumin ravintolasta koko kohteen eläväinen tapaamispaikka. Toimijana toivomme Kårkaféernan huomioivan joustavasti asiakkaiden tarpeiden muuttumisen ja uskomme, että he uudistuvat ajan hengessä. Odotamme, että rakennuksen ravintola tulee houkuttelemaan kohteessa työskentelevien ja opiskelevien lisäksi myös esimerkiksi alueen asukkaita”, kuvailee SYK:n asiakkuuspäällikkö Jessica Örn.

”Olemme todella iloisia, että Kårkaféerna valittiin rakentamaan Aurumin ravintolakonseptia. Odotamme innolla, että pääsemme tarjoilemaan hyvää ruokaa ja luomaan hyvää tunnelmaa kolmella kielellä Aurumin sydämessä. Prosessi alkoi jo syksyllä ja meidän tiimimme on kautta linjan korostanut ruokamme korkeaa laatua, hyvää asiakaspalvelua ja asiakastuntemusta.” sanoo Kafé Gadolinia Ky:n toimitusjohtaja Susanna Häyry.

Kafé Gadolinia Ky on Åbo Akademin ylioppilaskunnan ja Åbo Akademiker rf. -akatemiayhdistyksen omistama ravintolayritys. Kommandiittiyhtiö on toiminut jo yli 40 vuotta. Lounasravintoloita on yhteensä neljä: Café Arken, Café Fänriken, Café Gadolinia ja Café Kåren. Lounasravintoloiden lisäksi yhtiöllä on tilausravintola Ravintola Kåren. Yrityksessä työskentelee kolmekymmentä työntekijää, mukaan lukien kolme ravintolapäällikköä.

Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää kiinteistöjä kampusalueillaan. Kehitämme vetovoimaisia kampuksia ja luomme alueellisen kasvun mahdollisuuksia yhdistämällä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja elävän kaupungin. Tarjoamme muun muassa korkeakoulujen, yritysten ja palveluntarjoajien käyttöön tulevaisuuden tilaratkaisuja sekä asiakkaidemme tarpeita vastaavia, kustannustehokkaita tiloja. SYK:n omistavat Suomen valtio ja 9 yliopistoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yhtiön tasearvo on noin 1,4 miljardia euroa, ja se koostuu yliopistojen 237 rakennuksesta. Vuoden 2018 liikevaihto oli 159 miljoonaa euroa. www.sykoy.fi