Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 02/19 (12.2.2019) att:

 • Nicole Nousiainen, Meri Lindström, Rebecka Behm och Elin Vidlund beviljades befrielse från uppdraget som kårfullmäktigeledamot för våren 2019;
 • Matias Dahlbäck valdes som vikarie för ordinarie generalsekreterare Riina Forsman;
 • Anteckna styrelsens preciseringar till intressesektorns verksamhetsplan 2019 till kännedom;
 • Välja Sabina Bäck som personlig suppleant för Pinja Lillrank i fakultetsrådet för fakulteten för naturvetenskaper och teknik för perioden 12.2.2019-31.7.2019;
 • Välja Andreas Reipsar som ny suppleant i grundutbildningsnämnden för ÅA för mandatperioden 12.2.2019-31.7.2019;
 • Välja Ida Torsell som ÅAS representant till lokaldirektionen för studenternas hälsovårdsstiftelse i Vasa för mandatperioden 12.2.2019-31.12.2019;
 • Tillsätta en arbetsgrupp bestående av FO Sola, SO Oksanen och GS Dahlbäck som går igenom ÅAS förvaltningsinstruktion och övriga reglementen och förbereder förslag på ändringar. Arbetsgruppen rapporterar till presidiet som i sin tur presenterar arbetsgruppens resultat på fullmäktiges möte i oktober 2019;
 • Tillsätta en arbetsgrupp bestående av FO Sola, SO Oksanen, Jonathan Nyström, Kati Systä, Nadja Vesterinen och VO Schubert som ska se över ÅAS policydokument och förbereda förslag på ändringar. Arbetsgruppen ombeds komma med en mellanrapport till fullmäktiges majmöte och förbereder därefter ett förslag på nytt policydokument som fullmäktige får behandla på sitt oktobermöte;
 • Godkänna ÅAS jubileumsställningstagande;
 • Ge styrelsen i uppgift att, i samband med de regelbundna träffar kårstyrelsen har med universitetets ledning, ta upp förslaget att högskolestuderande kunde vara tentövervakare. Kårstyrelsen kan efter diskussionerna med universitetsledningen redogöra hur förslaget mottogs på ett lämpligt kårfullmäktigemöte;
 • Arbetsgruppen för uppdatering av förvaltningsinstruktion och övriga reglementen får i uppgift att specificera om fysisk närvaro på fullmäktiges möten inför ett eventuellt framtida beslut om direktsända möten. Arbetsgruppen får i sitt arbete också ha i åtanke eventuella andra behövliga ändringar som måste göras ifall att fullmäktige beslutar införa direktsända möten. ÅAS informatör utreder hur direktsända möten praktiskt skulle kunna genomföras och presenterar en kostnadskalkyl för fullmäktige, senast på majmötet;
 • Arbetsgruppen för uppdatering av förvaltningsinstruktion och övriga reglementen delges DRV:s motion om ändring av valsystem för kårstyrelsen inför sitt arbete;
 • ÅAS avskaffar begreppet fakultetsförening;
 • Uppmana styrelsen att ordna ett klimatevenemang även i Vasa, inför riksdagsvalet;
 • Styrelsen ska i årets kriterier för projektmedel inkludera ett kriterium som berör miljömedvetenhet och klimatsmarta lösningar.