KUNGÖRELSE OM VAL AV STUDENTREPRESENTANTER TILL ÅBO AKADEMIS FAKULTETSRÅD OCH GRUNDUTBILDNINGSNÄMND 1.8.2019-31.7.2021

Studentrepresentanterna till Åbo Akademis fakultetsråd och grundutbildningsnämnd för perioden 1.8.2019–31.7.2021 utses den 23 april 2019 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige.

Studentkårens valutskott söker personer av olika könstillhörighetet, från alla studieinriktningar och olika studieskeden till uppgifterna.

UPPGIFTER OM UPPDRAGEN

Om fakultetsråden stadgas i Åbo Akademis förvaltningsinstruktion:

7 § Fakultetsråd och dekanus

De akademiska resultatområdena leds av fakultetsråd och dekanus. Utöver dekanus består fakultetsrådet enligt vad styrelsen beslutar av minst 9 och högst 18 medlemmar jämte personliga suppleanter. Professorerna, övriga anställda och studerandena har lika många företrädare i fakultetsrådet. Professorerna och övriga anställda utser sina företrädare genom val inom grupperna enligt akademins valinstruktion och företrädarna för studerandena utses av studentkåren enligt 46 § universitetslagen. Inom gruppen övriga anställda i fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier kan högst en medlem och en suppleant tillhöra övningsskolan. Dekanus utses för fyra år. Uppgiften som dekanus ledigförklaras att sökas bland de för uppdraget inom fakulteten behöriga personerna. Behörig är innehavare av en ordinarie eller en tidsbunden professur vars mandatperiod sträcker sig utöver mandatperioden och har i praktiken visad god ledarskapsförmåga. Rektor utser dekanus efter att fakultetsrådet rangordnat sökandena.

8 § Fakultetsrådets uppgifter

Till fakultetsrådets uppgifter hör att:

 1. uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan,
 2. besluta om fakultetens strategi,
 3. fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,
 4. bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen,
 5. besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen,
 6. anta forskarstuderande,
 7. utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina,
 8. uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor,
 9. utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel. Fakultetsrådet kan i brådskande fall delegera på det ankommande uppgifter till dekanus. Vid bedömningen av behörigheten hos sökande som kan komma i fråga för professur och vid framställning om anställning får samtliga professorer och innehavare av titeln professor som hör till fakulteten delta i behandlingen.

De av ÅA-styrelsen 9.6.2014 fastställda fakultetsrådens storlek utöver dekanus är;

 • Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT) 12 varav 4 studentrepresentanter
 • Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) 15 varav 5 studentrepresentanter
 • Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE) 15 varav 5 studentrepresentanter
 • Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) 12 varav 4 studentrepresentanter

För alla medlemmar väljs personliga suppleanter.

Om grundutbildningsnämnden stadgas i ÅA:s förvaltningsinstruktion:

11 § Grundutbildningsnämnden

Grundutbildningsnämndens roll är rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och fakultetsråd. Dess uppgift är att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademin gällande organiseringen av utbildningen och dess kvalitet. Vicerektorn för utbildning fungerar som nämndens ordförande och direktören för forsknings- och utbildningsservice (FUS) ansvarar för beredningen av ärendena. Grundutbildningsnämnden består av 12 medlemmar. Nämnden utses av rektor på förslag av fakultetsråden. Varje fakultet föreslår två medlemmar med personliga suppleanter bland fakultetens utbildningslinjeansvariga. Studentkåren föreslår fyra studenter med personliga suppleanter så att varje fakultet har en studentrepresentant. Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att 1) ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten, 2) övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den, 3) uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud, 4) utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer, 5) uppgöra förslag till examensstadga, 6) ta initiativ till andra studierelaterade frågor som berör hela akademin, 7) sköta andra av rektor angivna uppgifter.

I enlighet med Åbo Akademis Studentkårs valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning är en studentrepresentant en studerande som för studenternas talan i ÅA:s förvaltningsorgan. Studentrepresentantens uppdrag innefattar att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i sammanträden och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid ÅA eller vid sin fakultet då det gäller fakultetsråden.

VALBARHET

Valbar är varje person som enligt Åbo Akademis studentmatrikel den 31 januari 2019 är anmäld som närvarande och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda enligt Åbo Akademis valinstruktion.

Vid val av studentrepresentanter i fakultetsråden är enbart studenter vid ifrågavarande fakultet valbara. Personer som har rätt att avlägga flera examina är enbart valbara vid den fakultet som enligt Åbo Akademis studentregister är deras primära studierätt på det datum vid vilket valbarheten räknas.

I ÅAS valinstruktion för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan definieras studentrepresentantens roll i 2 §:

Studentrepresentantens uppdrag innefattar att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i sammanträden och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid ÅA eller vid sin fakultet då det gäller fakultetsråden.

Man kan ställa upp i valet till både fakultetsråd och grundutbildningsnämnd, detta ses av valutskottet varken som en fördel eller nackdel i valet av representanter.

VALLÄNGDEN

Vallängden som baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister den 31 januari 2019 framläggs för granskning under tiden 18.2–25.2. kl. 15.00.

Vallängderna finns under tiden 18.2–25.2. kl. 15.00 framlagda för granskning;

 • på kårkanslierna i Åbo och Vasa under öppettiderna
 • via valutskottets sekreterares e-post; petra@studentkaren.fi

Den som anser att det i vallängden ingår fel som påverkar valbarhet kan skriftligen yrka på rättelse hos Åbo Akademis Studentkårs valutskott via valutskottet sekreterare; petra@studentkaren.fi, under den tid vallängden är framlagd.

TIDSSCHEMA

Måndagen den 18 februari

VALLÄNGDERNA FRAMLÄGGS FÖR GRANSKNING:

Vallängderna finns under tiden 18.2–25.2. kl. 15.00 framlagda för granskning.

Tidsgränsen för begäran om ändring i vallängden är 25.2. kl. 15.00, begäran inlämnas till valutskottets sekreterare via e-post; petra@studentkaren.fi

Måndagen den 4 mars

Tiden för intresseanmälningar löper fr.o.m. 4.3.2019 till 13.3. 2019.

 

Onsdagen den 13 mars

Fristen för intresseanmälningar löper ut kl. 23.59. Intresseanmälningar skickas in elektroniskt via halloped.fi. Intresseanmälningen ska omfatta en intressemotivering samt för uppdraget relevant kort meritförteckning. Utifrån intressemotiveringarna och meritförteckningarna samt intervjun bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till val till fullmäktige.

 

Måndagen den 17 mars och tisdagen 18 mars

Valutskottet intervjuar kandidaterna och besluter därefter om förslag till val. Intervjuerna hålls huvudsakligen i Åbo och Vasa men möjlighet till intervju på distans finns för kandidater som t.ex. studerar utomlands under vårterminen.

 

Tisdagen den 23 april 2019

Kårfullmäktige utser studentrepresentanterna på sitt möte.

VALORDNINGEN

I val av studentrepresentanter i Åbo Akademis fakultetsråd och grundutbildningsnämnd tillämpas Åbo Akademis Studentkårs valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning.

Åbo den 14 februari 2019

VALUTSKOTTET

ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR

För mera information: valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi.