Nytt år, nya möjligheter!

Nedan har vi samlat alla de lediga studentrepresentantplatser som finns i skrivande stund. Om något intresserar så kan du klicka på länken (“Deadline för ansökningar….”) för att läsa mera om uppdraget. Då kommer du till Halloped som har en utförligare beskrivning, där ser du mandatperioden för de olika uppdragen och där kan du också anmäla ditt intresse.

Jämställdhetskommittén

Två suppleanter sökes.

Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi har till uppgift att ta initiativ till och kontinuerligt utveckla jämställdheten och likabehandlingen vid akademin, informera om jämställdhetsfrågor samt avge utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Till kommitténs uppgifter hör ytterligare att ansvara för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis jämställdhetsplan och plan för likabehandling.

Deadline för ansökningar är 12.2.

Direktionen för Åbo Akademis Bibliotek

Direktionen utses av rektor för tre kalenderår i sänder. Direktionen består av en ordförande och minst fyra och högst sex övriga medlemmar. Förvaltningsdirektören fungerar som ordförande i direktionen. Direktionen utser för sin mandatperiod vice ordförande inom sig. Överbibliotekarien och intendenten är föredragande i direktionen. Minst en av medlemmarna ska representera de studerande vid akademin på förslag av studentkåren.

En studentrepresentant är redan vald, men vi söker ytterligare en som kan sitta med i bibliotekets direktion.

Deadline för ansökningar är 12.2.

Studerandeforum för Arbetsforum

Arbetsforum vid Åbo Akademi har ett studeranderåd för att kunna utveckla sin verksamhet genom respons från studerande. Studerandeforumet består av tre studentrepresentanter från olika studieinriktningar och studieskeden samt två representanter från kårstyrelsen. Verksamhetsorten är Åbo och gruppen har 2-3 träffar årligen.

Deadline för ansökningar är 12.2.