Lediga studentrepresentantplatser

Nytt år, nya möjligheter!

Nedan har vi samlat alla de lediga studentrepresentantplatser som finns i skrivande stund. Om något intresserar så kan du klicka på länken (“Deadline för ansökningar….”) för att läsa mera om uppdraget. Då kommer du till Halloped som har en utförligare beskrivning, där ser du mandatperioden för de olika uppdragen och där kan du också anmäla ditt intresse.

Jämställdhetskommittén

Två suppleanter sökes.

Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi har till uppgift att ta initiativ till och kontinuerligt utveckla jämställdheten och likabehandlingen vid akademin, informera om jämställdhetsfrågor samt avge utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Till kommitténs uppgifter hör ytterligare att ansvara för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis jämställdhetsplan och plan för likabehandling.

Deadline för ansökningar är 12.2.

Direktionen för Åbo Akademis Bibliotek

Direktionen utses av rektor för tre kalenderår i sänder. Direktionen består av en ordförande och minst fyra och högst sex övriga medlemmar. Förvaltningsdirektören fungerar som ordförande i direktionen. Direktionen utser för sin mandatperiod vice ordförande inom sig. Överbibliotekarien och intendenten är föredragande i direktionen. Minst en av medlemmarna ska representera de studerande vid akademin på förslag av studentkåren.

En studentrepresentant är redan vald, men vi söker ytterligare en som kan sitta med i bibliotekets direktion.

Deadline för ansökningar är 12.2.

Studerandeforum för Arbetsforum

Arbetsforum vid Åbo Akademi har ett studeranderåd för att kunna utveckla sin verksamhet genom respons från studerande. Studerandeforumet består av tre studentrepresentanter från olika studieinriktningar och studieskeden samt två representanter från kårstyrelsen. Verksamhetsorten är Åbo och gruppen har 2-3 träffar årligen.

Deadline för ansökningar är 12.2.

Ledningsgrupp för ämneslärarutbildningen

Ledningsgruppen med representanter från de olika undervisningsämnena behandlar ärenden gällande ämneslärarstuderandenas tid i Vasa. Gruppens mandatperiod är vårterminen då studenterna är på plats i Vasa.

Deadline för ansökningar är 30.1.

Suppleant till FNT:s fakultetsråd

Fakultetsråden här följande uppgifter:

  • uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan, besluta om fakultetens strategi,
  • fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,
  • bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen,
  • besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen, anta forskarstuderande, utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina,
  • uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor,
  • utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.

Deadline för ansökningar är 1.2.

FNT-plats i Grundutbildningsnämnden

Grundutbildningsnämndens roll är rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och fakultetsråd. Dess uppgift är att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademin gällande organiseringen av utbildningen och dess kvalitet. Nämndens mandatperiod är två år.

Deadline för ansökningar är 1.2.

2019-01-21T13:38:29+00:007 januari, 2019|Categories: nyhet|