Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 07/18 (3.12.2018) att:

 • Som representanter till Ab Jerums höstbolagsstämma 2018 välja: Unna Heimberg, Tommi Kippola, Julia Liewendahl, Meri Lindström, Jesper Wicklund och Calle Wikman;
 • Fastställa verksamhetsplanen för ÅAS affärsverksamhet för år 2019;
 • Fastställa budgeten för ÅAS affärsverksamhet för år 2019;
 • Fastställa verksamhetsplanen för ÅAS intressesektor för år 2019;
 • Kåravgiften för läsåret 2019-2020 är 121 €;
 • Fastställa budgeten för ÅAS intressesektor för år 2019;
 • Kalla en person till hedersmedlem i ÅAS. Namnet kungörs i samband med ÅAS 100-årsfest den 16.2.2019;
 • Utdela Brahelyran till två personer. Namnen kungörs i samband med ÅAS 100-årsfest den 16.2.2019;
 • Till prisnämnden för Jägarkapten Paul Wallenius kamratskapsfond 2019 välja Unna Heimberg, Sofia Jern, Julia Liewendahl, Anna Nylund och Riku Tuominen;
 • Till prisnämnden för Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris 2019 välja Sari Pikkala (suppleant: Linnéa Henriksson) och Claus Stolpe (suppleant: Jenny Lindholm) som lärarmedlemmar och Sara von Bonsdorff, Elisabeth Järnefelt och Frida Sigfrids som studerandemedlemmar;
 • Till Seniorernas Råd 2019 välja Olav Eklund, Ruth Illman och Elina Pirjatanniemi;
 • Välja Johan Nikula som kårheraldiker 2019 och till nämnden för utdelande av Brahevingar och Brahevingar med lyra 2019 välja Julia Glantz, Alexander Lång, Jutta Maunula och Marina Stenbäck;
 • Välja KPMG till ÅAS revisionsbolag för år 2019;
 • Välja Jonathan Nyström, Annika Ojala, Kati Systä och Calle Wikman som inventerare i Åbo 2019 och Niklas Grönholm och Frans Villanen som inventerare i Vasa 2019;
 • Bevilja rätt att bära styrelsenålen efter 31.12.2018 till Jutta Maunula, Jacob Storbjörk, Andreas Reipsar, Helmi Andersson, Frida Sigfrids, Jonathan Nyström och Viktor Holmquist;
 • Bevilja befrielse till generalsekreterare Linda Lindholm från generalsekreteraruppgifterna under den tid då hon fungerar som tf. verkställande direktör. Matias Dahlbäck valdes som tf. generalsekreterare under den tid då Lindholm fungerar som tf. verkställande direktör;
 • Uppdatera valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltningsorgan;
 • Välja Kati Systä som ÅAS representant i Åbo Studentbystiftelses delegation för mandatperioden 2019-2021;
 • Utse GS Riina Forsman till styrelsemedlem i Åbo studentbystiftelses styrelse för mandatperioden 2019-2021;
 • Inte införa dagtraktamenten för fullmäktigeledamöter och att instruktionerna för ersättning för resekostnader för förtroendevalda ska förtydligas nästa år;
 • Ekonomidirektionen ska uppmana Kårkaféerna att justera priserna på pappersmuggar så att det är förmånligare och smidigare att köpa kaffe eller te i egen alternativt Kårkaféernas kopp;
 • ÅAS går med som medlem i föreningen Europa-forum i Åbo r.f.