In English below.

Tidigare i veckan utmanade bland annat Finlands Studentkårers Förbund FSF, Suomen Opiskelijakuntien liitto SAMOK och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS alla att arbeta för en omgivning fri från trakasserier genom #STOPnyt-kampanjen. ÅAS är med och arbetar för en vardag fri från trakasserier. Jämlikhet har faktiskt varit ett av de temana som har synts starkt i vår verksamhet det senaste året.

Våra trakasseriombud på ÅAS, Petra och Matias har aktivt deltagit i utbildningar under året. Som kårmedlem kan du ta kontakt med dem ifall du upplever någon som helst form av störande, obehagliga eller våldsamma beteenden eller situationer som involverar medstuderande, universitetspersonal eller någon annan. De finns till för att ge stöd och råd i situationen och det är alltid du som bestämmer hur processen ska fortsätta – om alls. Du kan lära känna våra trakasseriombud bättre här.

Jämlikhet har också synts starkt i vår verksamhet tillsammans med föreningarna i år. Vi har skrivit en föreningsguide, Studieliv 2.0, där vi samlat tips och tankar om hur man kan ordna evenemang där alla trivs. Vi har också jobbat tillsammans med föreningarna genom olika utbildningar riktade åt föreningars styrelser och aktiva, där vi gått igenom normer som styr föreningarnas verksamhet samt hur vi kan förebygga sexuella trakasserier och mobbning. Vi har också inlett ett tätare, kontinuerligt samarbete med föreningarna, då det kommer till att förebygga sexuella trakasserier på evenemang.

Det är svårt att tala om sexuella trakasserier och mobbning, speciellt då man söker hjälp för något man själv råkat ut för. En svår sak att ta upp och diskutera blir ännu svårare om man möts av en språkmur. Därför jobbar jobbar vi kontinuerligt med Studenthälsan och Nyyti, för att förbättra stödfunktionerna på webben och i närkontakt. För ÅAS är språklig jämlikhet en prioritet; tjänsterna måste fungera lika bra på svenska, engelska och finska.

Vi bygger en trakasserifri vardag tillsammans. Det handlar i första hand om att se över sitt eget beteende, men också om att våga gå emellan och visa sitt stöd då någon annan blir utsatt. ÅAS är med i arbetet för en trakasserifri vardag. Du kan utmana organisationer, företag, skolor och institutioner genom att använda #STOPnyt på sociala medier. Vi ser till att trakasserierna tar slut nu – och vi gör det tillsammans.

Time to put and end to harassment and bullying! #STOPnyt

Earlier this week, organisations such as The National Union for University Students in Finland SYL, The Union of Applied Sciences Students in Finland SAMOK and Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS challenged everyone to work for a harassment free environment through the #STOPnyt-campaign. We at ÅAS are also working for a harassment free day-to-day life. Equality has actually been a major theme in our work throughout the year.

Our Harassment Contact Persons at the Student Union, Petra and Matias have actively participated in training for this commission during the year. The role of a Harassment Contact Person is to give support and advice if you’ve experienced bullying, discrimination, sexual harassment or violence. You don’t need to have a definition in place for what you’ve experienced; just contact us if there’s anything you wish to discuss. Anything you tell us is confidential, and no action is taken unless you say so. You will find more info on them here.

Equality has also played a major part in our cooperation with the associations at the university this year. We published a guide for student associations, in which we have gathered thoughts and suggestions on how to organise events where everyone feels welcome to participate. It is called “Studieliv 2.0” and can be found here (unfortunately only in Swedish). We have also worked together with the associations through trainings for their boards and volunteers, where we have discussed social norms and how to prevent bullying and sexual harassment. We’ve also initiated a more long-lasting cooperation with associations, specifically aimed at fighting sexual harassment during events.

Sexual harassment and bullying are difficult topics to address, especially when you are seeking help for something you’ve gone through. Increasingly so, when you are forced to fight language barriers at the same time. That is why we at ÅAS continuously work together with the Student Health Services and Nyyti, to improve their support services in both English and Swedish. For us, equal access to treatment and support is a priority; these services must be available in English, Swedish and Finnish.

A harassment free environment is built together. Essentially, change starts from within. However, change is also about daring to take action and showing support to someone that is being harassed. Our goal is a harassment free day-to-day life. You can challenge organisations, companies, schools and institutions in Finland by using #STOPnyt on social media. Let’s stop harassment together.