I år kommer fullmäktige att intervjua kandidaterna till presidiet, ekonomidirektionen och styrelsen på sin aftonskola måndagen 3.12, alltså kvällen innan möte 1/19. I tur och ordning kommer alla sökande att tas in i Kårens festsal (vi ska försöka åstadkomma lämpligt dramatisk mysig belysning) och utsättas för ett frågebatteri.

För att lite avdramatisera processen (gamylerna är redan nu upprörda) listar vi största delen av frågorna på förhand. Här nedanför faktiskt. Så att kandidaterna kan förbereda sig.

Frågor till presidiet

 1. Varför ställer du upp som FO och varför skulle just du vara en bra FO? / Varför vill du sitta i presidiet?
 2. Vilka är ÅAS största utmaningar de kommande åren?
 3. Kårobligatoriet har varit på tapeten under de senaste åren. Förklara och motivera din åsikt gällande automationsmedlemskapet. Hur anser du att ÅAS kan och ska påverka i frågan?

Och ytterligerare två frågor.

Frågor till ekonomidirektionens kandidater

De som söker till ekonomidirektionens ordförande

 1. Vilka är de viktigaste egenskaperna hos ekonomidirektionensordförande och varför skulle just du vara en bra sådan?
 2. Vad tycker du att Ekonomisektorns roll ska vara inom ÅAS om 5 år eller 10 år och hur ska Ekonomidirektionen jobba under de kommande åren för att nå till de målsättningarna på sikt?
 3. ÅAS förmögenhet är för tillfället fördelad på fastigheterna, bostadsmarknaden samt aktie- och räntemarknaden. Bostadsmarknaden kan anses ge oskäligt lite årlig avkastning i proportion till dess värde medan aktie- och räntemarknaden om än ofta mer riskfylld kan i proportion ge bättre avkastning. Ska ÅAS fortsättningsvis ha en så tydlig indelning eller kunde/borde fördelningen vara annan? Hurdan och varför?
 4. Vilka utmaningar kan Kafé Gadolinia Kb ha under de kommande åren och hur kan de komma att påverka studentkåren som helhet? Vilken typ av strategiska beslut och strategiskt arbete tycker du att behövs för att lösa dessa utmaningar?
 5. Att alla medlemmar i ekonomidirektionen får ett styrelsearvode för sitt arbete har motiverats med att studentmedlemmarna har ansvarsområden och därigenom i större utsträckning kan förväntas bereda ärenden och ansvara för projekt av olika slag. Vilken typ av ansvarsområde och uppgifter kunde viceordförande och medlemmen i direktionen ha och hur kunde de genom sina ansvarsområden bidra till verksamheten?

Och ytterligerare två frågor.

De som söker till ekonomidirektionens medlem

 1. Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en medlem i ED, och varför skulle just du vara en bra sådan?
 2. I dagens läge driver Kafé Gadolinia Kb en mångsidig verksamhet med allt från catering till studentlunch och olika typer av evenemang. Inom vilket/vilka fält tycker du att bolaget kan och bör utvecklas?
 3. ÅAS bägge kårhus har historiskt sett funnits till för dess medlemmar. Vad är kårhusens roll idag och vad ska kårhusens roll vara i framtidens ÅAS?
 4. Ekonomidirektionen förvaltar både ekonomisektorns placeringar och intressesektorns placeringar. Intressesektorns verksamhet finansieras i huvudsak av kåravgifter och intressesektorns placeringar består till stor del av placerade tidigare vinstmedel. Ska intressesektorns och ekonomisektorns placeringar förvaltas lika eller finns det skäl att förvalta dem på olika sätt, vad motiverar att förvaltandet ska vara lika eller olika?

Och ytterligerare två frågor.

Frågor till styrelsens kandidater

De som söker till styrelseordförande

 1. Vad är de viktigaste egenskaperna hos en styrelseordförande och varför skulle just du vara en bra sådan?
 2. Temat för jubileumsåret är Kårgemenskap. Hur anser du att detta ska förverkligas?
 3. Välj tre ord som kommer beskriva dig som ledare? Motivera.
 4. Hur ser du på att arbeta för två verksamhetsorter?
 5. Kårobligatoriet har varit på tapeten under de senaste åren. Förklara och motivera din åsikt gällande automationsmedlemskapet. Hur anser du att ÅAS kan och ska påverka i frågan?

Och ytterligerare två frågor.

De som söker till styrelsen

 1. Vad är de viktigaste egenskaperna hos en styrelsemedlem och varför skulle just du vara en bra sådan?
 2. Temat för jubileumsåret är Kårgemenskap. Hur anser du att detta ska förverkligas?
 3. How do you think the student union could be more accessible to international students?
 4. Du har anmält att du är intresserad av posten X, varför just den? Finns det någon annan post som du skulle vara intresserad av?

Och ytterligerare två frågor.