Kungörelse om val av studentrepresentanter till
Åbo Akademis universitetskollegium 2019-2021

Studentrepresentanterna till Åbo Akademis universitetskollegium för perioden 1.1.2019–31.12.2021 utses den 22 oktober 2018 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige.

Studentkårens valutskott söker personer av alla könsidentiteter och från alla fakulteter och studieskeden till uppgiften. De sökande får gärna ha erfarenhet av intressebevakning och arbete i förvaltningsorgan.

Uppgifter om uppdraget

Om universitetskollegiets uppgifter stadgas i universitetslagen 22 §:

Universitetskollegiet har till uppgift att

 1. besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid,
 2. utse medlemmarna till universitets styrelse,
 3. fastställa valet av styrelsemedlemmarna,
 4. entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan,
 5. välja revisorer för universitetet,
 6. fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet förstyrelsemedlemmar och rektorn,
 7. besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor,
 8. besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag om styrelsemedlemmen inte beviljas ansvarsfrihet.

Om universitetskollegiets sammanställning stadgas i Åbo Akademis förvaltningsinstruktion 2 §:

Universitetskollegiet har 24 medlemmar jämte personliga suppleanter varav professorerna och övriga anställda genom val inom grupperna vardera utser 8 medlemmar och 8 suppleanter samt studentkåren utser 8 företrädare och suppleanter för studerandena.

Valbarhet

Valbar är varje person som enligt Åbo Akademis studentmatrikel den 20 september 2018 är anmäld som närvarande och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda enligt Åbo Akademis valinstruktion.

Vallängden

Vallängden som baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister tills den 20 september 2018 framläggs för granskning under tiden 28.9.-4.10 2018

 • på Åbo Akademis Studentkårs kansli, Tavastgatan 22, 20500 Åbo under öppethållningstiderna
 • på Åbo Akademis Studentkårs kansli i Vasa, Inre hamnen, 65100 Vasa under öppethållningstiderna

Vallängden kan även kontrolleras genom att kontakta valutskottets sekreterare Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi

Den som anser att det i vallängden ingår fel som påverkar valbarhet kan skriftligen yrka på rättelse hos Åbo Akademis Studentkårs valutskott (Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo, petra@studentkaren.fi) under den tid vallängden är framlagd.

Tidsschema

Tisdagen den 25 september 2018
Tiden för intresseanmälningar är 25.9.- 16.10.2018.

Fredagen den 28 september 2018
Vallängden framläggs för granskning 28.9.-4.10.2018 under öppettiderna:

 • på Åbo Akademis Studentkårs kansli, Tavastgatan 22, 20500 Åbo under öppethållningstiderna
 • på Åbo Akademis Studentkårs kansli i Vasa, Inre hamnen, 65100 Vasa under öppethållningstiderna

Vallängden kan även kontrolleras genom att kontakta valutskottets sekreterare Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi

Torsdagen den 4 oktober 2018
Frist för rättelse av vallängden kl. 15.00.

Tisdagen den 16 oktober 2018 (obs, förlängd ansökningstid!)
Fristen för intresseanmälningar löper ut kl. 23.59. Intresseanmälningar skickas elektroniskt i halloped.fi. Intresseanmälningen ska omfatta en intressemotivering samt relevant meritförteckning. Om en sökande endast är intresserad av att verka som antingen ordinarie eller suppleant bör detta nämnas i anmälan, i annat fall utgår valnämnden från att den sökande är lika intresserad av ordinarieplats som av suppleantplats. Utifrån intressemotiveringarna och intervjuer bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till fullmäktige på vilka kandidater som ska utses.

Onsdagen den 17 oktober 2018
Valutskottet besluter om förslag till val.

Måndagen den 22 oktober 2018
ÅAS fullmäktige utser studentrepresentanterna vid sitt möte.

Valordningen

I val av studentrepresentanter i Åbo Akademis styrelse gäller Åbo Akademis Studentkårs Valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning.

Åbo den 10 september 2018

VALUTSKOTTET
ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR

För mera information: valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi