Åbo Akademi har fått en ny instruktion för examination och bedömning. Har du inte tid eller ork att läsa igenom den nya instruktionen? Ingen fara, vi förstår nog!  Därför har vi lyft upp en del viktiga punkter som påverkar just dig, så att du inte behöver göra det. Observera dock att här enbart är vissa lyft, och dokumentet i sig innehåller mer information än den vi erbjuder här.

Om du är fundersam över någon situation kan du alltid kolla upp ÅA:s regler på nätet. Vid frågor om tolkning kan man också kontakta vårt studentombud Petra Lindblad.

TLDR; Här följer alltså en lista på allmännyttiga bestämmelser det är bra att känna till då det kommer till studieregler!

Höjdpunkter från examinationsinstruktionerna

 • I varje kursbeskrivning ska lärandemålen för kursen definieras. Du ska alltså i kursbeskrivningen få veta vad kursen går ut på, vad du ska lära dig under kursen och vad som krävs för att du skall bli godkänd i varje kurs. Du ska också få veta hur de olika lärandemålen examineras och bedöms – det vill säga hur stor del av ditt vitsord kommer från inlämningsuppgifter, från fortlöpande aktivitet, tentamina osv. Mera information hittas i 4 §.
 • Särskilda högtider, t.ex. religiösa högtider, beaktas i mån av möjlighet vid placering av tentamenstillfällen. Mera information hittas i 9 §.
 • Examinationsresultaten rapporteras elektroniskt. Om kursen har mindre än 40 deltagare ska resultaten komma inom två veckor – är ni fler än så är tidsgränsen tre veckor. För e-tent är tidsgränsen alltid tre veckor. För de uppgifter/tenter du utför under sommaren börjar bedömningstiden fr.o.m. 1.9. Mera information hittas i 11 §.
 • Skrev du en skitbra tent och vill kolla upp dina briljanta formuleringar? Du har rätt att göra det inom sex månader från det att du delgavs resultaten. Din prestation får användas som exempel i undervisningen, men endast med ditt tillstånd och också då skall det var anonymt. Mera information hittas i 14 § och 15 §.
 • Om ÅA gör misstag som medför att du inte kan utföra din tent (t.ex. försvunna papper, systemfel vid e-tent eller dylikt) ska du med tentator och tentamenskoordinator hitta ett nytt tillfälle att tentera så fort som möjligt. Mera information hittas i 17 §.
 • Du får tenta samma tent på tre av tentatorn bestämda tentamenstillfällen, varav vilken en är en kurstent. Om du går en kurs där de enda tentamenstillfällena som erbjuds är allmänna tentamenstillfällen kan du alltså vänligt påpeka att kurstentamen bör ordnas. Tentatorn kan också ge studerande flera tillfällen att tenta, givet att alla kursdeltagare har samma möjlighet. Mera information hittas i 22 §.
 • Kom ihåg att inte skriva namn på dina tenter, enligt ÅA:s regler ska enbart matrikelnummer användas. Mera information hittas i 23 §.


Det här är ett försök att lätta upp textväggen lite.

 • Alla inlämningsuppgifter får lämnas in elektroniskt. Du kan alltså säga hejdå till att springa och rycka i låsta dörrar för att komma in i en korridor med ett postfack före kl. 17 på en fredag. Hurra! Mera information hittas i 26 §.
 • Dags att tala om obligatorisk närvaro! Den enda examinationsformen som förutsätter obligatorisk närvaro av studeranden är fortlöpande aktivitet. Med fortlöpande aktivitet anses kontinuerlig prövning av hur studeranden utför givna uppgifter och växelverkar med varandra. En föreläsning kan alltså inte förutsätta obligatorisk närvaro, eftersom en föreläsning i sig innebär att en person talar till publiken. Benämningar för undervisningstillfällen med fortlöpande aktivitet är t.ex. seminarier, gruppundervisning, laborationer, fältarbete, övningar och praktik. Om du är på en kurs där gruppundervisningen innebär att enbart sitta och lyssna på undervisningspersonalen är det de facto en föreläsning, som alltså inte kan förutsätta obligatorisk närvaro. Mera information hittas i 29 §.
 • Om det på en kurs krävs motiverad obligatorisk aktivitet och närvaro, ska antalet timmar i procent vara klargjorda i kursbeskrivningen och du ska också få veta hur bedömningen av denna aktivitet genomförs. Mera information hittas i 30 §.
 • Vi har inga straffuppgifter på ÅA. Det här betyder att ifall du är borta från ett undervisningstillfälle med fortlöpande aktivitet ska den extra examinationsuppgift som du tilldelas motsvara tiden för förberedelse och deltagande i det ifrågavarande undervisningstillfället. Mera information hittas i 31 §.
 • Då du skriver din kandidat och/eller magistersavhandling ska ni med handledaren skriftligt komma överens om hur skrivprocessen ser ut. Det finns en färdig modell för avtalet och dokumentet finns till för att definiera och kommunicera de rättigheter och skyldigheter handledaren och skribenten har mot varandra. Det här ska alla som skriver avhandling göra före skrivprocessen börjar. Mera information hittas i 34 §.
 • Om du går om en kurs lönar det sig att kolla med tentatorn om det går att tillgodoräkna godkända delprestationer. Tentatorn ansvarar för att dokumentera avlagda delprestationer i två läsår, alternativt tre om kursen ges vartannat år. Du kan alltså inom den här tidsperioden begära om tillgodoräkning av godkända delprestationer då motsvarande kurs inleds igen. På så vis behöver du inte utföra dubbelt arbete. Oberservera att det är upp till tentatorn att avgöra ifall tillgodoräkning är möjligt. Mera information hittas i 43 §.

Och som avslutning…

Om du vill läsa mera om de här bestämmelserna eller de som inte lyfts upp här kan du alltid kolla upp dokumentet på ÅA:s nuvarande intranät (den gamla webben). Om du upplever att du inte får svar på dina frågor av ÅA, om du känner dig felbehandlad eller undrar om någon tolkning av ÅA:s regelverk kan du alltid ta kontakt med vårt studentombud Petra Lindblad.

Om du har tips på hur vi kunde påverka ÅA för att göra studierna här ännu bättre kan man också ta kontakt med mig, Helmi, för ärenden som berör Åbo och Jacob för ärenden som berör Vasa. Man kan alltid höra av sig till oss med idéer, feedback eller whatnot. Vi svarar mer än gärna på frågor!

Helmi Andersson
Högskolepolitik, studierelaterade ärenden samt internationella ärenden