Scrolla ner för svenska. Scroll down for English.

Ehdotettu yliopistojen rahoitusmalli on uhka opiskelijan erikoistumiselle

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asettama työryhmä on esittänyt uudistuksia yliopiston rahoitusmalliin. Ehdotuksen mukaan yliopistojen rahoituksesta 42 % määräytyy koulutuksen, 34 % tutkimuksen ja 24 % koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteiden mukaan. Valmistellussa mallissa tavoiteajassa suoritetuilla tutkinnoilla on suuri painoarvo ja kansainvälisyyden indikaattori siirretään strategiaperusteiseen rahoituksen osaan. Mallissa huomioidaan opiskelijoiden laadullinen työllistyminen sekä opiskelijapalaute.

Kansainvälisyyden poistaminen rahoitusmallin indikaattoreista ja siirtäminen suoraan strategiaperusteiseen osaan uhkaa opiskelijoiden kansainvälistymistä.  Yhdistettynä indikaattoriin, joka mittaa tavoiteajassa suoritettujen tutkintojen määrää, luodaan opiskelijoille haasteellinen ympäristö hakeutua vaihtoon. Jos yliopistoilla on suuri rahallinen kannustin tuottaa mahdollisimman paljon tutkintoja tietyssä määräajassa, ne tulevat pakostakin karsimaan ilmiöitä, jotka johtavat opiskeluajan pidentymiseen. Näihin kuuluvat etenkin vaihto-opinnot, joita on vaikea hyväksilukea kokonaan tutkintoon, sekä harjoittelut, jotka hyödyllisyydestä huolimatta usein venyttävät opiskeluaikaa.

Tavoiteaikakertoin johtaa myös pahimmillaan laadun laskemiseen, kun paine saada opiskelijat valmistumaan mahdollisimman nopeasti on kova. Opiskeluaikaa venyttävät, jännittävät sivuainekokeilut, poikkitieteelliset ja yksilölliset opintopolut karsiutuvat myös helposti pois, kun tutkinnon tavoiteaikaa painotetaan näin suuresti. Juuri erilaiset aineyhdistelmät ja oman alan löytäminen luovat osaamista, joiden avulla pystymme vastaamaan globaaleihin, monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Yksilölliset opintopolut ovat myös opiskelijalle mahdollisuus luoda toisista erottuva, omiin vahvuuksiinsa pohjautuva tutkinto, jolle on kysyntää työmarkkinoilla. Esitetty rahoitusmalli rajoittaa tehokkaasti tällaista opiskelua painottaessaan tavoiteajassa valmistumista.

Yliopistojen toiminnan kannalta tärkeää on vakaa, läpinäkyvin kriteerein myönnettävä ja ennustettava rahoitus. On hyvä, että esitetyssä rahoitusmallissa huomioidaan laadullinen työllistyminen sekä opiskelijapalaute, jotta yliopistoilla on kannuste kehittää toimintaansa edelleen laadukkaammaksi. Liiallinen tutkintomäärien painottaminen tavoiteaikakertoimella luo kuitenkin yliopistoille kannusteita opiskelijoille haitallisiin muutoksiin. Opiskelijoiden mahdollisuudet erikoistua ja kerryttää monipuolista osaamista tulee säilyttää, ilman että samalla rankaisemme siitä yliopistoja.

Hallituksen jäsen Helmi Andersson
Ehdokas SYL:n hallitukseen vuodelle 2019

Den föreslagna finansieringsmodellen för universiteten hotar studerandes specialisering

Den beredningsgrupp som tillsatts av Utbildnings- och kulturministeriet (UKM) har nu föreslagit en reform av universitetens finansieringsmodell. Enligt förslaget ska 42 % av finansieringen baseras på utbildning, 34 % på forskning och 24 % på utbildnings- och vetenskapspolitiska målsättningar. I den beredda modellen får antalet examina som avlagts inom rekommenderad studietid stor vikt och indikatorer som belönar universiteten för internationalisering flyttas till den strategibaserade delen av modellen. Modellen beaktar också kvalitativ sysselsättning och studentrespons.

Genom att öka på betydelsen av antalet examina avlagda inom rekommenderad studietid, samtidigt som man flyttar indikatorn för internationalisering hotas också studerandes möjligheter att söka sig till utbyte. Om universiteten har stora ekonomiska incitament att producera så många examina som möjligt inom en viss tidsram, är de tvungna att skära ned på sådant som gör att tidsramen inte håller. Till dessa hör framförallt utbytesstudier, som ofta är svåra att i sin helhet tillgodoräkna i examen, samt praktik som ofta leder till förlängd studietid, trots sin nytta.

I värsta fall leder också en stark betoning av mängden examina avlagd inom rekommenderad studietid till kvalitetssänkningar, då tyngdpunkten ligger på att examinera studerande så fort som möjligt. Intressanta biämneskombinationer, tvärvetenskapliga och individuella studiestigar som förlänger studietiden faller också lätt bort då man starkt betonar den rekommenderade studietiden. Det är ändå just intressanta ämneskombinationer och att hitta sitt eget fält, som skapar det kunnande som behövs för att lösa globala och komplexa samhälleliga problem nu och i framtiden.

Individuella studiestigar ger också studeranden möjlighet att lyckas på arbetsmarknaden, där de kan tävla med en examen som baserar sig på studerandes egna styrkor och skiljer sig ur mängden. Den föreslagna finansieringsmodellen begränsar effektivt sådana studier genom att betona examenstiden.

En stabil, förutsägbar och transparent finansiering är central för universiteten. Det är bra att den föreslagna finansieringsmodellen beaktar kvalitativ sysselsättning och studentrespons, vilket ger incitament för universiteten att ordna kvalitativa utbildningar. Däremot ger man universiteten incitament att förändra verksamheten så att den hotar studerandes möjlighet att skräddarsy sin examen, genom att sätta för mycket vikt på antalet examina avlagda inom rekommenderad studietid. Studerandes möjligheter att specialisera sig och samla på sig mångsidigt kunnande bör bevaras utan att man samtidigt straffar universiteten för det.

Styrelsemedlem Helmi Andersson
Kandidat till FSF:s styrelse 2019

The suggested model for funding Finnish universities is a threat to students’ specialization

The drafting committee set by the Ministry of Education and Culture has suggested changes in the funding model for the Finnish universities. According to the prepared model, 42 % of funding is based on education, 34 % on research and 24 % on educational- and science policy. The number of degrees completed within the normative duration of studies are heavily weighted in the model and the independent indicators for internationalization are moved into the indicator of strategic funding. The model also takes employment in the student’s own field after graduation as well as student response into account.

The focus on the amount of degrees completed within the normative duration of studies combined with moving the indicator for internationalization poses a threat to students’ possibilities to go on exchange. If the universities have great economic incentives to produce as many degrees as possible in a certain time frame, they will be forced to remove opportunities that will make it difficult to fit that time frame. These opportunities include exchange studies, that often are difficult to transfer entirely, and traineeships that often lead to an extended study time.

In the worst-case scenario, focusing too much on the number of degrees completed within the normative duration of studies, will deteriorate the quality of the education as the emphasis is put on graduating students as fast as possible. Interesting subject combinations, interdisciplinary and individual study paths are also easily dropped out if the study time is heavily emphasized. However, interesting subject combinations and finding your own area of expertise are needed to gain knowledge that will solve global, complex societal issues both now and in the future.

Individual study paths also offer students’ the possibility to succeed in the employment market, where they can compete with a degree that is based on their own strengths and stands out in a crowd. The suggested model is effectively limiting these kinds of studies by stressing the study time.

A stable, foreseeable and transparent funding is central for the universities. It is good, that the suggested model for funding takes employment in the student’s own field after graduation as well as student response into account. However, this model gives universities incentive to make changes that threaten students’ possibilities to customize their degree. Students’ possibilities to specialize and accumulate versatile knowledge should be preserved without simultaneously punishing the universities for it.

Member of the Board Helmi Andersson
Candidate to the board of SYL 2019