[In English below]

Bokstavskombinationen FSF dyker alltid nu och då upp på vår blogg och på våra sociala medier – men vad är FSF egentligen? Vad gör FSF? Och varför tänker jag ställa upp i styrelsen?

FSF står alltså för Finlands studentkårers förbund. FSF är en studentorganisation som representerar alla Finlands ca 132 000 universitetsstuderande och alla studentkårer i Finland är medlemmar i den. FSF driver studerandenas intressen och påverkar beslutsfattare på nationell och europeisk nivå.

Tyngdpunkterna för verksamheten bestäms årligen på förbundsmötet i november, det högsta beslutsfattandet organet. Alla studentkårer skickar en delegation till förbundsmötet som sedan får besluta om bl.a. budget, policydokument och verksamhetsplan. Delegationen består av representanter som varje enskild studentkår väljer och delegationens storlek beror på studentkårernas medlemsantal.

FSF bevakar alltså studerandes intressen och ser till att studenter hörs i beslutsfattandet i Finland och i EU. De jobbar bl.a. för studerandes välmående och hälsovård, jämlika möjligheter till utbildning och för att studerande ska ha bra boende och en tillräckligt utkomst. Mera om vad FSF driver för frågor kan du förstås också läsa på deras hemsida.

Så, varför ställer jag upp till styrelsen? Förutsättningarna för smidiga studier på individnivå skapas genom den politik som förs på nationell nivå. Jag vill vara med och jobba för att vi har avgiftsfri och högklassig utbildning för alla studerande i Finland. För att studerande ska må bra och orka i vardagen. För att studerande ska få den hjälp och det stöd de behöver och för att internationell erfarenhet i form av utbyten och praktik ska vara tillgängliga för alla. Jag vill jobba för en inkluderande studentrörelse som både syns och hörs i de beslut som fattas i Finland och i EU.

Det här berättar jag gärna mera om – så om ni har några frågor är det bara att ta kontakt!

Helmi Andersson, helmi@studentkaren.fi
Högskolepolitik, studierelaterade ärenden samt internationella ärenden

The letter combination SYL is now and then seen on our blog and our social media – but what does it really mean? What is SYL and what do they do? And why am I running for the board of it?

SYL stands for the national union of university students in Finland. SYL is a student organization that represents about 132 000 students in Finland. All of the student unions are members of SYL, which advocates students interests and influences policy makers both on national and European level.

SYL’s most important goals are set yearly in the general assembly, the highest deciding organ in the organization. Every student union will send their own delegation to the assembly, which then decides on the unions operational plan and policy paper among other things. The delegation is chosen by the student unions and the sizes of the delegations vary depending on the number of members in each student union.

SYL advocates for students’ interests and makes sure that students are heard in decision making in Finland and Europe. They work for matters that are important for students, such as students’ healthcare and well-being, an equal right to education and a sufficient income for students. You can read more about SYL’s advocacy goals on their website.

Helmi Andersson. Photo: Lukas Söderqvist

Helmi Andersson. Photo: Lukas Söderqvist

So, why am I running for the board of SYL? The underlying conditions for neat studies on an individual level are created through the policies made on a national level. I want to advocate for a free and qualitative education for all students in Finland. For students’ everyday well-being and their ability to cope. I want to ensure that international experience in the form of internship and student exchange is available for every student. I want to work for a student movement that is including and actively influences the policies made in Finland and the EU.

Do not hesitate to ask me questions if you would like to know more about SYL or my candidature for the board. I am glad to answer them!

Helmi Andersson, helmi@studentkaren.fi
Educational, student and international affairs