Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 25 september 2018 beslutat att:

 • Anteckna den ekonomiska rapporten per augusti 2018 till kännedom;
 • Godkänna utkastet till verksamhetsplan för år 2019 och ge SO Laakso fullmakt att vid behov ännu komplettera utkastet inför fullmäktiges behandling och remissrunda;
 • Införa modellen med kontaktpersoner för likabehandlingsfrågor på ÅAS evenemang;
 • Ordna en workshop för kårfullmäktige med temat intressebevakningsmål gentemot ÅA;
 • Ordna ordförandeträff i Åbo 9.10 och 15.10 i Vasa. För träffarna reserveras 30 €;
 • Ordna en framtidsworkshop i Åbo för specialföreningsaktiva och studentrepresentanter med temana intressebevakningsmål gentemot ÅA och ÅAS100;
 • Ordna Campuskarusell i Åbo och Vasa 1-3.10 och för ändamålet reservera 40 €;
 • Påbörja internationaliseringsprojektet med projektfinansiering av Åbo Akademi;
 • Godkänna budgeten för Lilla Wappen i Åbo;
 • GS Lindholm deltar i diskussionskryssning med TYY och Viking Line;
 • Styrelsemedlemmarna Maunula och Storbjörk deltar i Vasa stads årsfestmottagning;
 • Skicka en hälsning till StudOrg med anledning av deras LXXV årsfest;
 • Styrelsemedlemmarna Maunula och Nyström deltar i Tamy:s 93:e årsfest;
 • Styrelsemedlem Maunula deltar i Justus 27:e årsfest;
 • SO Laakso och GS Lindholm deltar i TYY:s 96:e årsfest.