[In English below]

Åbo Akademi Studentkårs (ÅAS) fullmäktige beslöt på sitt möte onsdagen 26.9.2018 att nominera politices studerande Helmi Andersson till styrelsen för Finlands studentkårers förbund (FSF) 2019.

Representanter från alla studentkårer i Finland möts på FSF:s förbundsdagar 16-17.11 och väljer då FSF:s styrelse för nästa år.

“Jag är verkligen glad att få vara ÅAS kandidat för FSF:s styrelse! Jag vill jobba för en öppen och jämlik studentrörelse som vågar ta ställning” säger Andersson. “Nästa år definierar vi Finlands linje flera år framåt och vi måste se till att det satsas tillräckligt med resurser på utbildning och studerande nästa regeringsperiod.”

Helmi Andersson. Fotograf: Lukas Söderqvist

Helmi Andersson. Fotograf: Lukas Söderqvist

“Jag ser gärna att FSF blir mera känt bland studerande och att vi engagerar internationella studerande mera. Ett centralt mål för 2019 är att få ett regeringsprogram där studerande hörs och syns, efter en valkampanj som lyckats lyfta frågor som är viktiga för studerande” fortsätter Andersson. “Till dessa hör bl.a. avgiftsfri utbildning med en tillräcklig finansiering och generationspolitiska frågor såsom miljö och social trygghet. Det är också viktigt att FSF tar plats i EU-påverkan och lyfter fram utbildning och forskning som centrala teman under EU-valet och Finlands EU-ordförandeskap nästa år.”

“Helmi är en aktiv, glad och mycket kompetent person med tydliga målsättningar. Under detta år har jag sett hennes arbete på nära håll och vet att hon jobbar hårt, tar modigt eget initiativ och ställer alltid upp för andra” berättar ÅAS styrelseordförande Ina Laakso. “Jag är glad att hon är ÅAS kandidat och är säker på att hon kommer att göra ett utmärkt och helhjärtat jobb i FSF:s styrelse.”

Helmi studerar nationalekonomi vid Åbo Akademi och har i år fungerat som ÅAS styrelsemedlem med ansvar för högskolepolitiska, studierelaterade och internationella ärenden. Inom ÅA har Andersson dessutom varit aktiv inom sin ämnesförening och flera andra förtroendeuppdrag.

ÅAS nominates Helmi Andersson to the board of SYL

The parliament of the Student Union of Åbo Akademi University (ÅAS) decided at their meeting on Wednesday September 26th to nominate political science student Helmi Andersson for the board of The National Union of University Students in Finland (SYL) next year.

Representatives from all student unions in Finland will gather for SYL:s general assembly 16-17 of November and will then elect the next board.

“I’m truly happy to be ÅAS’s candidate for the board of SYL! I want to work for an open and equal student movement that dares to take a stand” says Andersson. “Next year we’ll be defining Finland’s policy for many years ahead and we must make sure that there’s enough resources put on education and students during the next parliamentary term.”

Helmi Andersson. Photo: Lukas Söderqvist

Helmi Andersson. Photo: Lukas Söderqvist

“I would like to see more international students engaging in SYL and make SYL more known to students in general. A crucial goal for 2019 is to raise awareness about the issues that are important to students during the parliamentary elections and getting them visible in the government programme” Andersson continues. “These include e.g. free education with sufficient resources and generational politics issues such as the environment and social security. It is also important that SYL influences EU-policy and brings forth education and research as central themes during the European elections and Finland’s presidency of the EU Council next year.”

“Helmi is an active, positive and a very competent person with clear goals. This year I’ve seen her work and I know that she’s a hard worker, brave and takes own initiative and is always helping others” says ÅAS chairperson of the board Ina Laakso. “I’m glad that she’s our candidate and I am sure she will do excellent work from the bottom of her heart in SYL.”

Helmi is majoring ineconomics at Åbo Akademi University and is this year one of the members of the board at ÅAS. She’s responsible for educational, student and international affairs. At the university Helmi has also been active in her major’s student association as well as several other affiliations.