Vad är det?

Den senaste veckan har majoriteten av fakultetsråden behandlat råversionen av den kommande, uppdaterade instruktionen för examination och bedömning. Dokumentet handlar precis om det man skulle tro på namnet, dvs. dokumentet reglerar vilka examinationsformer det finns på akademin och hur prestationer ska bedömas.

När händer det?

Den nya instruktionen kommer att träda i kraft 1:a augusti. Instruktionen är för tillfället på remiss till studentkåren, jämställdhetskommittén och fakulteterna, där fakultetsråden fått kommentera och ta ställning till ändringar i instruktionen. Remissrundan tar slut i början av juni och då görs de sista ändringarna tills rektor slutligen godkänner den nya versionen i augusti.

Vad vill studentkåren?

De saker som vi i studentkåren upplevt som allra viktigast att få igenom i den nya instruktionen är att regler skrivs tydligt och inte kan tolkas godtyckligt. En sak som vi speciellt vill lägga fokus på är när-/frånvaro. Föreläsningar har ingen obligatorisk närvaro, eftersom de enligt Universitetslagen är offentliga tillställningar, men nästan alla studeranden har någon gång varit på ett undervisningstillfälle som är obligatoriskt. Det här beror på att man får ha obligatorisk närvaro på seminarier, vid smågruppsundervisning med mera.

Det vi på studentkåren vill betona är att det under sådana tillfällen inte skall vara närvaron som examineras utan det som görs på själva undervisningstillfället. På så sätt undkommer man problemet med föreläsningar som plötsligt är obligatoriska bara för att man bytt namnet till seminarier. Det skulle också vara viktigt att alla datum för en kurs finns tillgängliga för studerande tre veckor före kursstart. För att göra studierna och planeringen av de egna studierna smidigare är det viktigt att studerande i god tid före periodstarten vet när det förväntas att de skall vara på plats.

Från studentkårens sida lyfter vi också upp behovet av att vara frånvarande från undervisningen på grund av sjukdom. Det ska vara möjligt att komplettera någonting man missat på grund av sjukfrånvaro – ingen ska tvingas att delta i undervisningen som sjuk.

Andra saker som lyfts upp till diskussion under remissen är komplettering och höjning av skriftlig uppgift. Studentkåren tycker att det är bra att det finns alternativa examinationsformer och att vi kommer ifrån examination som enbart består av tentamen. Det finns dock en problematik angående det här – och det är frågan om hur man kan höja vitsorden på inlämningsuppgifter. Om man istället för en kurstent har en kursuppsats har man i nuläget inte samma möjlighet att höja den – det ordnas inte ”ominlämning”. Studentkåren förespråkar att det på alla utbildningslinjer och ämnen tas i bruk varierande examinationsformer så att inte hela utbildningen examineras enbart genom inlämningsuppgifter eller tentamina.

Utöver dessa behandlar instruktionen också tillgodoräknande, sakgranskning av avhandlingar och mycket mera. Det handlar alltså om ett mycket viktigt dokument och vi hoppas att vi till hösten får en instruktion för examination och bedömning som gör studierna smidigare.

Ha det bra, vi ses på stranden!

Helmi Andersson
Studierelaterade ärenden, högskolepolitik
samt internationella ärenden