Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 21 maj 2018 beslutat att:

 • Godkänna avtalsutkastet gällande FiTech-samarbetet med övriga studentkårer och ge fullmakt åt GS Lindholm och SO Laakso att slutföra förhandlingarna;
 • Ge fullmakt åt GS Lindholm och SO Laakso att slutföra förhandlingarna gällande delat dataskyddsombud med ÅA alternativt hitta en annan lösning;
 • Fastställa budgeten för Studiestad Åbos enkätprojekt;
 • Välja Miika Alhopuro, Veera Julin och Tommi Kippola till årsfestkommittén för årsfesten 2019. Kommittén kan vidare komplettera sig själv under överseende av SO Laakso och styrelsemedlem Reipsar;
 • VO Sigfrids och styrelsemedlem Storbjörk deltar i FinlandsArenan 2018;
 • SO Laakso, VO Sigfrids och styrelsemedlemmarna Andersson och Maunula deltar i Dare to Learn-mässan 18-19.9;
 • Anhålla om ett penninginsamlingslov som är i kraft under år 2019;
 • Öppna ett separat insamlingskonto för ÅAS100 jubileumspenninginsamling;
 • Reservera 104 € för inköp av IT-utrustning;
 • Ge fullmakt åt GS Lindholm och IS Dahlbäck att beställa tryck av Kårenitguiden och Guide for International Students;
 • Godkänna sitt utlåtande gällande förslag till förnyad instruktion för examination och bedömning;
 • Ge fullmakt åt SO Laakso och styrelsemedlem Andersson att besluta om ÅAS förslag till årets lärare utgående från de inkomna nomineringarna;
 • Inte nominera någon till FSF:s delegation för utvecklingssamarbete;
 • Öppna ansökan för två studentrepresentantplatser i kundkommittén i Vasa på Halloped. Ansökningstiden är 20.8-6.9. Serviceexpert Lindqvist valdes till ÅAS representant i kundkommittén;
 • ÅAS deltar i Åbo Pride 2018 den 4.8. Ifall att Pride även ordnas i Vasa deltar ÅAS också där;
 • Ordna Lilla Wappen på Kåren 29.9;
 • Beställa 500 st gulnäbbsmärken och för ändamålet reservera 300 €;
 • Beställa 1000 st ÅAS halarmärken och för ändamålet reservera 1000 €;
 • Dela ut projektmedel 2018;
 • Ordna en pubkväll för internationella magisterstuderande på Kåren 30.8;
 • Styrelsen deltar i gulnäbbsintagning för ÅA i Vasa den 10.9;
 • Ordna Gulis Open på Kåren 19.9;
 • Ordna gulnäbbsakademi i Vasa 12.9;
 • Ordna gulnäbbsakademi i Åbo 12.9;
 • Ordna pubkvällar på Kåren 10.10 och 14.11;
 • Publicera en engelskspråkig föreningsguide på ÅAS webbplats;
 • Styrelsemedlem Andersson delar i Talent Turku kick-off 22.5;
 • VO Sigfrids deltar i Toukofest 23.5.