Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 04/18 (3.5.2018) att:

 • Bevilja Jessica Nielsen befrielse från uppdraget som kårfullmäktigeledamot för resten av uppdraget,
 • Anteckna ekonomisk rapport per den 31 mars 2018 till kännedom;
 • Utse Alexander Falk som studentrepresentant och Ursula Korpijärvi som personlig suppleant till delegationen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS) för mandatperioden 3.5.2018-31.12.2019;
 • Utse Ben Wahlberg till suppleant i styrelsen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS) för mandatperioden 3.5.2018–31.12.2018;
 • Välja Daniela Mård som ordinarie och Julia Liewendahl som suppleant till fakultetsrådet för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier för mandatperioden 3.5.2018-31.7.2019;
 • Välja Ina Laakso som suppleant till fakultetsrådet för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi för mandatperioden 3.5.2018- 31.7.2019;
 • Välja Emilia Friis till suppleant (FPV) i grundutbildningsnämnden för mandatperioden 3.5.2018-31.7.2019;
 • Välja Rebecka Streng och Ville Arponen till representanter i styrelsen för svenska lärarhögskolans stiftelses styrelse för en mandatperiod som sträcker sig till delegationsmötet våren 2019;
 • Välja Riikka Aarnos, Rasmus Karlsson och Lovisa Till till representanter till delegationen för svenska lärarhögskolans stiftelse för en treårig mandatperiod;
 • Uppdatera valutskottets sammansättning för återstoden av år 2018. LSKJ:s ordinarie och suppleantplats försvinner efter samgång med LSKV. Valutskottet består nu av:
  • DRV: Patrick Schubert (Elisabeth Järnefelt)
  • LSKV: Julia Liewendahl (Niklas Grönholm)
  • LSKÅ: Mathilda Holmström, vice ordf (Unna Heimberg)
  • MK-L: Mathilda Evers (Karl Johansson)
  • ÅGV: Valter Östberg (Rosanna Fellman)
  • ÅSS: Ursula Korpijärvi (Jonathan Wikström)
 • Ekonomidirektionen ser ytterligare en gång över Havtornens prissättning och balansen mellan bastun och vardagsrummets priser, speciellt med specialföreningar med begränsad ekonomi i åtanke;
 • ÅSS motion ”Senarelägg betalning av kåravgift” anses besvarad och inte föranleder vidare åtgärder;
 • Vid följande val av ÅAS:s styrelse uppmanas kandidaterna som anmäler sitt intresse före fullmäktigemötet att förutom att skicka in en ansökan till fullmäktige även skriva en presentation och skicka in en bild som laddas upp på ÅAS:s webb;
 • Bevilja specialföreningsstatus åt föreningen Loimu Studeranden – Åbo rf.